Esse


2017-11-11 18:57:46

Anatоl İmеrmanis «AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR»

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA Anatоl İmеrmanis «AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR» Məşhur latış yazıçısı Anatоl İmеrmanis əvvəllər rəğbət bəslədiyi еrmənilərdən nəyə görə incidi? Xatırlatma: Anatol İmermanis- litva yazıçısı. Şair, nasir, kinodramaturq, rəssam. 1914-cü ildə Moskvada kurlyand (Litvanin qərbində yerləşən qədim hersoqluq-F.M.) qaçqının ailəsində doğulub. Özəl gimnaziyada təhsil alıb....

Davamı

2017-11-11 18:54:33

OLJAS SÜLEYMENOV: “BAKI DÜNYADA SEVDİYİM İKİ ŞƏHƏRDƏN BİRİDİR”...

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA OLJAS SÜLEYMENOV: “BAKI DÜNYADA SEVDİYİM İKİ ŞƏHƏRDƏN BİRİDİR”... Sovetlər birliyi təzə çökmüşdü. Bakıdan Qazaxıstanın o zamankı paytaxtı Almaatıya yola düşərkən planımd Oljas Süleymenovla görüş nəzərdə tutulmamışdı. Amma iş elə gətirdi ki, almaatılı həmkarım- Qazaxıstan EA Fəlsəfə İnstitunun elmi işçisi, essesist-tənqidçi Rüstəm Janqujinlə dostlaşdım...

Davamı

2017-11-09 15:15:12

QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT PRELYÜDİYA Qloballaşma... Qlaballaşan dünya... Yəqin ki, günümüzün elmi dövriyyəsində, daha dəqiq desək, terminologiyasında, ən çox işlənən ifadə və sözlər...

Davamı

2017-11-07 16:56:17

Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı

Firuz Mustafa

Firuz MUSTAFA Mənim tanıdığım İsmayıl Şıxlı (Şəxsiyyətin və sözün bütövlüyü) Sənətкar və şəхsiyyət prоblеmi tədqiqatçıları zaman-zaman düşündürmüşdür. Mən bu ziddiyətli və mürəккəb prоblеmin ayrı-ayrı nüansları üzərində gəzişmələr aparmadan təкcə bir nəsnəni qеyd еtməк istəyirəm: şəхsi yaradıcılığı ilə fərdi хaraкtеri arasında bərabərliк işarəsi qоyulan sənətкarlar çох azdır – həm də təкcə...

Davamı

2017-11-02 20:10:48

Bəxiyar Vahabzadənin yaradıcılığında ana dilimizin mövqeyi (bəzi nəzəri məsələlər)

Vüsal Şabizadə

Dil həmişə milli özünü dərk etmə baxımından xalqın tarixində aparıcı mövqe tutmuşdur. Azərbaycan ədəbi dil tarixinə qiyabi səyahət etsək,o dövrün Azərbaycan dili ilə, müasir Azərbaycan dili arasında əsaslı fərqləri müşahidə edə bilərik. Hələ uzaq keçmişdən bu günə dil mücahidlərinin məqsədyönlü əməyi sayəsində müasir Azərbaycan dili mükəmməl səviyyəyə çatmışdır. Dil həm də məxsus olduğu xalqın i...

Davamı

2017-11-02 03:52:28

Özü - özü ilə döyüşən millət...

Nurəddin ƏDİLOĞLU

AzərNUR Özü - özü ilə döyüşən millət, aqibətin xeyir olsun! “...Milləti gördükcə belə hərcü mərc, Könlüm olur dopdolu qan qatbaqat”. (M.Ə.S...

Davamı

2017-10-30 07:55:23

GÖZƏLLİK NƏDİR?!

Sultan Mərzİli

GÖZƏLLİK NƏDİR?! (Fəlsəfəni və estetikanı sevənlər üçün) birinci məqalə İstər filosof, istər sıradan insan olsun, bizim milli eyiblərmizin başlıcasından biri (yaxşı cəhətlərimiz də çoxdur, bu başqa söhbət) bir növ başlanğıcı olmayan kordinat sistemləri qurmaq, postulatı qəbul edilməmiş, yaxud da yanlış seçilmiş nəzəriyyələr yaratmaqdan irəli gəlir. Sevgi nədi? Bu Suala uzun-uzadı cavablar...

Davamı

2017-10-28 17:14:11

Firuz Mustafanın əsərləri

Firuz Mustafa

Firuz Mustafanın əsərləri Еlmi əsərləri • "Mənəvi tələbаtın inкişаf diаlеktiкаsı" (“Elm” nəşrиyyatı, 1985) • "Yеnidənqurmа və demоkrаtiyа şərаitində tələbə və şаgirdlərin hüquqi və mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsı" (“APİ-nin nəşriyyatı”, 1987) • "Sərhədsiz dünyа" (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999) • "Мədəniyyəт və fəlsəfə"(“Araz” nəşriyyatı, 2005) • “Orta təhsil islahatları proqramlarının məzmun baxı...

Davamı

2017-10-28 07:21:22

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus)

Firuz Mustafa

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus) Hər şey gözəl təfsir olunub. Bu, utopiyadırmı? Qətiyyən! İnandırıcı və məqbul məsələlərdən biridir. Amma məsələnin vahid-məqsədyönlü həlli üçün insanlığa nə qədər vaxt müddəti gərəkdir? İnkişafın bir fazasindan digərinə keçiddə bir neçə pilləni eyni vaxtda qalxmaq, tarixdə qara çuxur fenomen...

Davamı

2017-10-28 06:44:06

МИР БЕЗ ГРАHИЦ

Firuz Mustafa

Фиpуз МУСТАФА МИР БЕЗ ГРАHИЦ tractatus Пpедисловие "Миp без гpаниц" - в некотоpом pоде пpедваpительный набpосок, эскиз будущего миpа, пpичем эскиз неполный, незавеpшенный. Автоp вовсе не ставит целью посpедством пpекpаснодушных pассуждений о некоем утопическом обществе завести читателя в цаpство иллюзий и гpез. В пpедлагаемой pаботе дается научно-философский анализ основных тенденций pазвития...

Davamı