Proza


2019-02-19 06:37:47

-Özlərinindir...

Zaur Ümumbəşər

Xarici ölkələrin birindən olan turist Corc Osborn dünya ölkələrini gəzməklə məşğuldur. Getdiyi yerlərdə yerli əhali ilə söhbət edir, şəkillər çəkir, yerli əhalinin adətləri, həyat səviyyəsi barədə məlumatlar toplayır. Təsadüfi deyil ki, bu adam həm də poliqlotdur. Doğrudur, öyrəndiyi dillərin hamısını səlis bilməsə də, ən bəsit sözlərlə fikrini çatdıra və qarşısındakı adamın fikrini başa düşə bi...

Davamı

2019-02-11 12:50:06

Təbiət və qız - Şiringül Musayeva.

Şiringül Musayeva

Sərin, хоş, in­sа­nın dа­mаr­lа­rınа iş­lə­yən gö­zəl bir yаy gе­cə­siy­di; iri və pаr­lаq Аy tə­miz və gе­niş sə­mаdа аğ hаlə sа­çа­rаq sаn­ki möh­kəm хə­yаlа dаl­mış­dı. Аyın nur­lu üzü dərd­li və gö­zəl in­sаn üzünü ха­tır­lа­dır; аğ bir nur о Аyın gö­zəl üzün­dən аy­rı­lıb ət­rаfа yа­yı­lır və еlə bil ki, hаn­sısа sir­ri bü­tün yа­rаn­mış­lаrа аn­lаt­mаq is­tə­yir­di. Аyın ət­rа­fın­dа...

Davamı

2019-02-10 17:19:04

MƏHƏBBƏT HƏMİŞƏ VAR - Şiringül Musayeva

Şiringül Musayeva

MƏHƏBBƏT HƏMİŞƏ VAR Əslində, mən - Süleyman sevgiyə, məhəbbətə bir o qədər də inanmamışam. Sevgi, məhəbbət, eşq mənim aləmimdə şairlərin, rəssamların, yazıçıların uydurduğu bir illüziya, boş bir sabun köpüyüdür. Belə ki, söz, sənət adamları bu eşq, məhəbbət haqqında uzun-uzadı danışıblar, deyiblər, əslindəsə, onun mövcudluğuna özləri də şübhə ilə yanaşıblar. Həmişə cəmiyyət də bu eşqə, məhəb...

Davamı

2019-02-09 17:19:12

UZUNDUR DÜNYANIN BU ƏFSANƏSİ / Şiringül Musayeva

Şiringül Musayeva

Bilinməz nə vaxtdan hərlənir bu tas, Nə zaman pozular bu gözəl əsas. Belə nazik fikri dərindən duyub Ağıl ölçüsüylə dərk etmək olmaz. Keçmiş günlərə baş vuranda, xəyala dalanda öncə gözü önünə kəndlərinin kənarını əhatə etmiş yamaclar gəlirdi. Nədənsə, həmişə yaz vaxtları canlanırdı xəyalında; yamaclar yaşıl dona bürünmüş olurdu....

Davamı

2019-02-08 19:53:08

Bir tay ayaqqabı

Meyxoş Abdullah

Bir tay ayaqqabı... (hekayə) Qonaqlar gecədən bir xeyli ötmüş gəldilər. Həyətdəki it onlara tərəf cumub hürməyə başladı. Sahibinin zəhmlə: - “ ay it, rədd ol buradan” deməsi heyvanın, elə bil, hıçqırığını içində qoydu. İt quyruğunu bulaya-bulaya, s...

Davamı

2019-02-08 16:36:20

Qönçə ikən solan gül

Məleykə Mirzəli

Bu dünyada məndən savayı bütün qönçələr öz gözəlliklərinə heyrandır. Günəş onlardan öz nurunu əsirgəməyib. Bəs mən? Görəsən, Günəş məni niyə sevmir? Mənə öz nurundan pay verməklə, bəlkə də, əbədiyyətin ən gözəl çiçəyini yaradacaq. Amma yaratmaq istəmir. Bir bilsə ki, onu nə qədər sevirəm... Bağçadakı bütün gül-çiçəklərə gülməklə onları gözəlləşdirib. Mən isə onun gülüşünü görmədiyimə görə qönçə...

Davamı

2019-02-08 08:43:41

Gözləmək

Zaur Ümumbəşər

Bu səhər yaman həvəslə oyanmışdı. Sübh tezdən adətən çox çətinliklə oyansa da, bu gün hər şey tərsinə idi. Çarpayıdan qalxar-qalxmaz əl-üzünü yumaq üçün hamama getdi. Güzgüdə bir qədər özünü süzdü. "Saqqalın üstündən bir az götürüm, əsas yan tərəflərdən götürməkdir, qabaq hissəni qırxmağa heyfim gəlir, çox gözəl yaraşır". Özünə vaxt verdi ki, üzünü qırxıb-qırxmayacağını yeməkdən sonra yenidən ha...

Davamı

2019-02-07 08:56:15

İŞ YERİ

Vüqar Mirzə

Həmişəki kimi, bu gün də səhər saat 10:00-da iş yerində idi. Dükanı açıb bir az səliqə-sahman yaradır, oturub müştəri gözləyirdi. Bu "gözlənti" vaxtı səmərəli keçsin deyə bəzən kitab oxuyar, bəzən də hansısa bir işlə məşğul olardı. Axı o yaxşı bilirdi ki, maddi qazanc əldə etməli olduğu bu məkanda "boş zaman"ını kitab oxumaqla dəyərləndirib mənəvi qazancını da artıra bilər. Günortaya yaxın qapı...

Davamı

2019-02-06 17:41:38

QАPI

Firuz Mustafa

zülmətə аçılаn QАPI sаnкi həmin аnlаrdа tanrının göz yаşlаrı ilə islаnmış qurbаnlаrı qəbul еtməкdən yоrulmuşdu (каntаtа. rоmаn.) MÜƏLLIFDƏN “...QАPI...” 1987-88-ci illərdə qələmə аlınıb. Mən 80-ci illərin sоnundа həmin əsərin çаpı ilə bаğlı bir çоx nəşriyyаt və jurnаllаrа mürаciət еtsəm də о vаxtlаr bir nəticə hаsil оlmаdı. Həttа, о dövrün bir çоx qаrаnlıqlаrа işıq sаlаn “pеrеstrоyка”sı...

Davamı

2019-02-02 22:45:27

Arzuların dəfn olunduğu meydan

Əbil Həsən

Mərd, səhəri dirigözlü açdı. Həm arvadının sızıltısı, həm də öz canının ağrıları onu bu gecə də yatmağa qoymamışdı. Yerindən qalxıb əl-üzünü yudu, paltarını geyinib evdən çıxdı. Hara gedəcəyini bilmirdi. Arvadını bir neçə həkimə göstərmişdi. Ona – Bu xəstəliyin müalicəsi burada bahadır, İrana apar – demişdilər. Onun aldığı maaşsa nəinki yeməklərinə, kommunal xərclərə belə güclə çatırdı. Hələ dərm...

Davamı