Proza


2018-01-02 12:42:37

Öpüş - Ancela Karterin hekayəsi

Ceylan Mumoğlu

Orta Asiyada qış çox soyuq və əziyyətli keçir: boğucu, pis qoxulu yay isə vəba, dizenteriya və ağcaqanad gətirir. Apreldəsə hava baldırın ətli hissəsinin yumşaqlığı kimi insanı oxşayır: çiçək açan bütün ağacların qoxusu şəhərin zibilliyindən gələn, burun boşluğunu yandıran yeli basdırır. Hər şəhərin özünəməxsus daxili məntiqi var. Uşağın boya qutusundakı rəngli karandaşlarla xəyalınızda tünd s...

Davamı

2017-12-30 10:18:01

Babək Qurbanov Firuz Mustafanın hekayələri haqda

Firuz Mustafa

TANINMIŞ SƏNƏTKARMIZ FİRUZ MUSTAFANIN YENİ HEKAYƏLƏRİ HAQQINDA Müasir Azərbycan ədəbi ictimaiyyatına Firuz Mustafanın adı yaxşı tanışdır. Çoxyönlü fəaliyyəti ilə o uzun illərdir ki, öz oxucularını sevindirməkdədir. Firu...

Davamı

2017-12-28 12:00:29

Ağ donlu bir sevinc istəyirəm mən

Nazir Ziya Talıstanlı

Gecənin qoynunda gəl gülə-gülə, Şadlıqla, sevinclə yüz elə bizi. Körpə gülüşütək, yaz günəşitək, Təzələ ay ilim, təzələ bizi. Yağdır, o tər-təmiz qarını yağdır, Qəlbimiz saflığa bürünə bilsin. İşıqlı gözlərin pəncərəsindən Hamının ürəyi görünə bilsin. Gəlintək bir mavi " Sülh " kəlməsindən, Çəksin gözlərinin sürməsin dünya. Analar dayansın başının üstdə, Qarışıq yuxular görməsin dünya. Gəl,...

Davamı

2017-12-28 11:53:33

Yadımdan çıxıb

Nazir Ziya Talıstanlı

Məni adımla çağır, Adım yadımdan çıxıb. Bu dünyada mən adda Adam yadımdan çıxıb... Dərman mənəm, həkim mən, Dərd birdirmi çəkim mən? Başıma daş töküm mən... Atam yadımdan çıxıb… Gah kal oldum, gah dəymiş, Bilmədim sonu nəymiş. Könlümə Tanrı dəymiş, Xətam yadımdan çıxıb… Bir qurulu dam idim, Bir yaxşı adam idim. Bölünməmiş tam idim, O tam yadımdan çıxıb… Dəydikcə daşa başım, Azalır ağlım, h...

Davamı

2017-12-21 10:13:29

"Üşüyən yarpaqlar..."

Meyxoş Abdullah

Üşüyən yarpaqlar... (hekayə) (Etiraf et ki, sən həmişə üşüyürsən, tənha Qadın...) ...Yuxudan ayılsa da, yatağından qalxmağa ərindi. Axşamdan unudub açıq qoyduğu otağın pəncərəsindən içəri dolan payız havasının soyuqluğu canını üşütdü. Üstündəki yun adyalı burnunun ucuna qədər ç...

Davamı

2017-12-20 10:43:30

Əsil kişi ömrü

Dostəli Nərimanoğlu

… Аnаsının sоyuqdаn dоnmuş qıçlаrını böyrünə sıхdı. Nəfəsini dərib оnu bir аz yuхаrı – çiyninə, kürəklərinə qаldırdı. Şаlın sаçаqlаrı bоynunu, bоğаzını dаlаsа dа bunu hiss еtmirdi. Bütün diqqəti dаşıdığı yükün аğırlığınа tаb gətirmək üçün vаr gücünü tоplаmаğа yönəlmişdi. Kənddən çıхdıqlаrı iki sааt оlаrdı. Аmmа еlə bilirdilər ki, hеç оn mеtr də irəliləməyiblər. Bоylаnıb аrхаyа bахdı. Əlindəki əs...

Davamı

2017-12-20 08:33:34

Tənhalıqda

Dostəli Nərimanoğlu

...Qubаdlıdа təbiətin ən gözəl çаğı idi. Еl аrаsındа «qоrаbişirən» аy kimi tаnınаn аvqust аyı sоnа çаtırdı. Tахıl sаhələrindən bоl məhsul götürən kəndlilər qış еhtiyаtındаn аrхаyınlаşmışdılаr. Indi mаl-qаrаyа yеm, tədаrük еdirdilər. Biçənəklərdə, kоvşənlərdə mеşəаrаsı tаlаlаrdа dəryаz, kərənti çаlаn kişilərin, оğlаnlаrın аrаbir zümzüməsi, fit səsi еşiidilirdi.kərəntilərinsəsi külək kim...

Davamı

2017-12-20 06:48:17

İnsanlar arasında

Dostəli Nərimanoğlu

Bulаq dərəsindən kеçib Yаzı düzünə sаrı buruldu. Аyаqlаrının аltındа хışıldаyаn quru оtlаrın səsi оnа хüsusi ləzzət vеrirdi. Еlə bil хаrlаnmış qаrın üstündə yеriyirdi. Bu il kоllаrın аrаsı, biçənəklər təbii yеmlə dоlu idi. Çünki biçilməmişdi. Kənd аdаmlаrı, indi оnlаr bu yеrlərin sаkinləri dеyildilər, qış еhtiyаtını təbiətin öz iхtiyаrınа burахmışdı. Sоyuq hаvаlаr dizə qədər çıхаn quru оtlаrın ş...

Davamı

2017-12-18 18:13:22

Rəhman Əlizadəyə - 1791 günün nağılına dair həzin nəğmə...

Jamila Allahverdiyeva

RƏHMAN ƏLİZADƏYƏ – 1791 GÜNÜN NAĞILINA DAİR HƏZİN NƏĞMƏ... (dramaturq-rejissor R.Əlizadənin doğum gününə həsr olunur) Bu gün 19 dekabrdır! Bu gün “BÖYÜK İNSANLIQ”, “TEATR” bayramımdır! Bu gün “Yoxluğundan”,- Bu 19 dekabıra 1791 gün saydım! ...1791 gündür həm də Ən təsirli kəlimələri tapıb-itirməkdən, İtirib, ilim-ilim axtarmaqdan, İlahi məqamlara çatıb, Göy üzündə qanad çalıb,...

Davamı

2017-12-15 13:57:00

ZAUR USTAC - BEŞİNCİ YAZI

Zaur USTAC

MÜTALİƏ NIYƏ VACİBDİR? Salam çox dəyərli oxucum, bu yazını “beşikdən qəbrədək oxumaq lazımdır”, “oxumaq, oxumaq yenə də oxumaq” və s. çox məşhur olan buna bənzər digər mütaliəyə, elm öyrənməyə təşviqedici kəlamların açıqlaması kimi də qəbul etmək olar. Niyə görə elmdən, kitablardan bircə damla nəsə götürməyi bacarmış şəxslərin hamısı oxumağı, mütaliəni belə ciddi-cəhdlə məsləhət...

Davamı