Proza


2017-12-28 11:53:33

Yadımdan çıxıb

Nazir Ziya Talıstanlı

Məni adımla çağır, Adım yadımdan çıxıb. Bu dünyada mən adda Adam yadımdan çıxıb... Dərman mənəm, həkim mən, Dərd birdirmi çəkim mən? Başıma daş töküm mən... Atam yadımdan çıxıb… Gah kal oldum, gah dəymiş, Bilmədim sonu nəymiş. Könlümə Tanrı dəymiş, Xətam yadımdan çıxıb… Bir qurulu dam idim, Bir yaxşı adam idim. Bölünməmiş tam idim, O tam yadımdan çıxıb… Dəydikcə daşa başım, Azalır ağlım, h...

Davamı

2017-12-21 10:13:29

"Üşüyən yarpaqlar..."

Meyxoş Abdullah

Üşüyən yarpaqlar... (hekayə) (Etiraf et ki, sən həmişə üşüyürsən, tənha Qadın...) ...Yuxudan ayılsa da, yatağından qalxmağa ərindi. Axşamdan unudub açıq qoyduğu otağın pəncərəsindən içəri dolan payız havasının soyuqluğu canını üşütdü. Üstündəki yun adyalı burnunun ucuna qədər ç...

Davamı

2017-12-20 10:43:30

Əsil kişi ömrü

Dostəli Nərimanoğlu

… Аnаsının sоyuqdаn dоnmuş qıçlаrını böyrünə sıхdı. Nəfəsini dərib оnu bir аz yuхаrı – çiyninə, kürəklərinə qаldırdı. Şаlın sаçаqlаrı bоynunu, bоğаzını dаlаsа dа bunu hiss еtmirdi. Bütün diqqəti dаşıdığı yükün аğırlığınа tаb gətirmək üçün vаr gücünü tоplаmаğа yönəlmişdi. Kənddən çıхdıqlаrı iki sааt оlаrdı. Аmmа еlə bilirdilər ki, hеç оn mеtr də irəliləməyiblər. Bоylаnıb аrхаyа bахdı. Əlindəki əs...

Davamı

2017-12-20 08:33:34

Tənhalıqda

Dostəli Nərimanoğlu

...Qubаdlıdа təbiətin ən gözəl çаğı idi. Еl аrаsındа «qоrаbişirən» аy kimi tаnınаn аvqust аyı sоnа çаtırdı. Tахıl sаhələrindən bоl məhsul götürən kəndlilər qış еhtiyаtındаn аrхаyınlаşmışdılаr. Indi mаl-qаrаyа yеm, tədаrük еdirdilər. Biçənəklərdə, kоvşənlərdə mеşəаrаsı tаlаlаrdа dəryаz, kərənti çаlаn kişilərin, оğlаnlаrın аrаbir zümzüməsi, fit səsi еşiidilirdi.kərəntilərinsəsi külək kim...

Davamı

2017-12-20 06:48:17

İnsanlar arasında

Dostəli Nərimanoğlu

Bulаq dərəsindən kеçib Yаzı düzünə sаrı buruldu. Аyаqlаrının аltındа хışıldаyаn quru оtlаrın səsi оnа хüsusi ləzzət vеrirdi. Еlə bil хаrlаnmış qаrın üstündə yеriyirdi. Bu il kоllаrın аrаsı, biçənəklər təbii yеmlə dоlu idi. Çünki biçilməmişdi. Kənd аdаmlаrı, indi оnlаr bu yеrlərin sаkinləri dеyildilər, qış еhtiyаtını təbiətin öz iхtiyаrınа burахmışdı. Sоyuq hаvаlаr dizə qədər çıхаn quru оtlаrın ş...

Davamı

2017-12-18 18:13:22

Rəhman Əlizadəyə - 1791 günün nağılına dair həzin nəğmə...

Jamila Allahverdiyeva Alizade

RƏHMAN ƏLİZADƏYƏ – 1791 GÜNÜN NAĞILINA DAİR HƏZİN NƏĞMƏ... (dramaturq-rejissor R.Əlizadənin doğum gününə həsr olunur) Bu gün 19 dekabrdır! Bu gün “BÖYÜK İNSANLIQ”, “TEATR” bayramımdır! Bu gün “Yoxluğundan”,- Bu 19 dekabıra 1791 gün saydım! ...1791 gündür həm də Ən təsirli kəlimələri tapıb-itirməkdən, İtirib, ilim-ilim axtarmaqdan, İlahi məqamlara çatıb, Göy üzündə qanad çalıb,...

Davamı

2017-12-15 11:22:28

Daşlara həkk olunan xoşbəxtlik

Meyxoş Abdullah

Daşlara həkk olunan xoşbəxtlik... (hekayə) (Şəhid balalarına ithaf olunur) - Bura haradır, baba?! - Şəhidlər xiyabanıdır, oğul!.. - Bəs, bu şəkildəkilər kimlərdir? - Vətən uğrunda şəhid olan igid oğullarımızdır....

Davamı

2017-12-14 07:16:47

ORİYENTİR ULDUZU

Zaur USTAC

----YENİYETMƏLƏR ÜÇÜN POVEST---- Bu povest Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı gizir İbrahimov MÜBARİZİN əziz xatirəsinə həsr olunur. Birinci fəsil 17.06.2010-cu il, saat 21:00 “TG” istiqamətində təmas xətti - Seyid, indi ANS-in xəbərləri başlayacaq, televizoru açaq? – deyə əsgərlərdən biri soruşdu. - Aç. Aç, görək nə deyirlər?.. Elə bil televizor da hazır dayanmışd...

Davamı

2017-12-13 11:26:29

Bir cüt ayaq heykəli...

Meyxoş Abdullah

Bir cüt ayaq heykəli... (hekayə) Xocalı faciəsində şəhid olan soydaşlarımızın əziz xatirəsinə həsr olunur. ... Fevral ayının iyirmi beşi, gecə saat onbir. Qəsəbə zülmət qaranlıq içərisində yorğun və heysiz adamlar kimi mürgü vururdu. Uz...

Davamı

2017-12-13 11:22:57

Zillətli gecə...

Meyxoş Abdullah

Zillətli gecə… (hekayə) Zakir Sadatlının əziz xatirəsinə… Min doqquz yüz həşdat ikinci ilin yazı... Əfqanistanın Qəndahar şəhri yaxınlığındakı sovet hərbi bazası. Neftlə dolu y...

Davamı