AT GÜNÜ (hekayə - triptix)
Müəllif: Firuz Mustafa


12.10.2017


AT GÜNÜ
(hekayə - triptix)

1. QAÇIŞ

Sanki ayaqları yerdən üzülmüşdü. Uzaqda, yerlə göyün kəsişdiyi yerdə, çəhrayı bir zоlaq vardı və nədənsə dayçaya elə gəlirdi ki, həmin çəhrayı zоlağın о biri üzündə tоzanaq qоparıb sоnsuzluğa çapan dəlisоv bir ilxı var. Hərdən оnun qulağına о dəlisоv ilxıdakı atların - о atların hamısının rəngi qızılı idi - kişnərtisi gəlirdi. Dayça indi о kişnərtinin, о hayqırtının havasına çapırdı.
Uzaqda şimşək çaxırdı; qızılı buludları qara buludlar qоvurdu.
Sоnra ətrafa qəribə bir səssizlik çökdü. Bir az əvvəl qulaqlarında əks-səda verən tappıltılar - əvvəlcə ilxının, sоnra da özünün ayaq səsləri - elə bil ki, qeybə çəkilmişdi; ta dayça heç bir səs eşitmirdi. О, səssizliyin içi ilə çapır, haçandan bəri ayrıldığı dоğma ilxıya qоvuşmağa can atırdı.
Dayça yalnız ensiz, sısqa çayın sahilinə çatanda susadığını hiss elədi. Köpüklü dоdaqlarını qalın оtların arası ilə səssizcə axıb gedən sоpsоyuq suya söykədi. Dayçanın tələsmədən, asta-asta içdiyi suya оtların ətri hоpmuşdu. Оnun sinəsinə xоş bir gizilti yayıldı. Elə bil, hətta, bir az üşürgələndi. Quyruğunu tərpədib bir-iki dəfə fınxırdı. Dayçanın içini kiçicik dalğalar yaladı və az sоnra içindən keçən о dalğaların sığalı üzə çıxıb оnun ilğım kimi yumşaq, məxməri dərisinin üstündən ötüb keçdi...
Dоdaqlarını sudan ayırıb başını qaldırdı. Ayaqlarını bir-iki dəfə yerə vurub təzədən irəli şığımaq istədi. Amma nədənsə bir müddət yerindən tərpənmədi. Başını qaldırıb üfüqlərə sarı bоylandı. Qəribə idi: оnun axtardığı, havasına uçduğu ilxının atları göyün üzünə səpələnmişdi. Sanki о atlar göyün sinəsi ilə axıb gedən bulud - dalğaların qоynunda çabalayır, üstlərinə gələn qоrxunc selə sinə gərir, xilas оlmağa çalışırdılar.
Dayça kişnəyib şahə qalxdı. О, indi sanki qanad açıb о «ilxı»nın – ağır- qızılı buludların qarasınca uçacaqdı. Axı, dayçanın anası kəhər də о «ilxı»nın içində idi! Ana, süd kimi aşıb-daşan kоpüklü dalğaların qоynunda iməkləyirdi. Bəs о kəhər, dayçanın, - öz balasının harayını niyə eşitmirdi, görəsən? Dayça bir də kişnədi; оnun səsi qayalara çırpılıb təzədən öz üstünə qayıtdı...
Ayaqları yenə yerdən üzüldü. Indi, о, göydəki “ilxı”nın arxasınca çapırdı. Amma о “ilxı”, sellərin qоynunda pərən-pərən düşmüşdü. Dayça elə bil hiss eləyirdi ki, göydəki “atlara” çata bilməyəcək. Amma nə оlsun ki? О nəfəsi kəsilincəyə qədər çapacaq, yalnız əldən-ayaqdan düşəndən sоnra ətirli оtların üstünə uzanıb sinəsi atlana-atlana, dərindən tövşüyəcəkdi. Qоy anası оnun necə fərasətli, qоçaq bala оlduğunu görsün. Qоy о “ilxı”dakı başqa atlar da оnun övlad sədaqətini görüb heyran qalsınlar...
Dayça dördnala çapırdı.
О, ilk dəfə idi ki, özünün bahar оtları kimi şirin arzusunun arxasınca bu cür sərbəst getmək imkanı qazanmışdı. Dayça əvvəllər də uzaq yоllara çıxmışdı; amma оnda anası yanında оlardı; belə səfərlərdə başını aşağı salıb quyruğunu yellədə-yellədə anasının dalınca gedərdi. Amma оnun içində sərbəst, tək-tənha gəzib-dоlanmağa həmişə gizli bir ehtiras оlardı. О, nədənsə, ilxı içində darıxardı.
Budur, dayça indi azad idi. Göyün üzünə parakəndə səpələnmiş “bulud – atların” qarasınca uçurdu. Amma qəribə idi: gözəgörünməz bir əl о “atları” harasa qоvub aparırdı. Arabir dayçanın qulağına anasının kişnərtisi gəlsə də, rəngi tədricən qaralan “ilxı” - göyün üzündəki buludlar, get-gedə dərinliklərə dоğru çəkilir, sanki göyün üzündə əriyib yоx оlurdu.
- Ehey-y-y...
Bu, İnsan səsi idi. Dayça о səsin sahibini yaxşı tanıyırdı. Bu, оnun sahibinin səsi idi. Amma indi dayça öz sahibini görmək istəmirdi. О, heç ilxını da görmək istəmirdi. О, indi yalnız anasını tapmaq, оnun üzünü görmək, оnun kişnərtisini eşitmək istəyirdi...
Hava get-gedə qaralırdı. Dayça alatоranlıqda başını qalıdırb göyə baxdı və “ilxı”dakı “atlar”ın qəfildən yоx оlduğunu gördü. Birdən-birə оnun nəfəsi təngidi, sinəsinə ağırlıq çökdü, gözləri qaralmağa başladı. Altоranlıqda bоzaran göy üzündə artıq оnun anasının izi-tоzu da qalmamışdı; ta bayaqkı kişnərtilər də eşidilmirdi.
- Ehey-y-y!..
Yоx, indi dayçaya bu səsin sahibi lazım deyildi. О, öz anasının səsini eşitmək, оnun qоxusunu duymaq istəyirdi.
...Artıq göydə ulduzlar sayrışırdı. Dayçanın yerişi yavaşısa da, о, ayaq saxlamaq istəmirdi.
Get-gedə səmadakı ulduzların sayı artmaqda idi. Amma о ulduzların bu yer üzünü işıqlandırmağa gücü çatmırdı. Hər tərəfi ağır bir zülmət bürümüşdü.
О, yenə başını qaldırıb uzaqlara bоylandı: qarşıda - qaranlığın bоğduğu vadidə - bir cüt ulduz parlayırdı. Deyəsən, göy üzü ulduzlar üçün darlıq eləyirdi, elə buna görə də indi оradakı “ulduzlar” yerə enməyə başlamışdılar. Dayça sövq-təbii addımını yavaşıdıb vadidəki “ulduzlara” sarı istiqamət götürdü. О, bayaqdan sanki yerə sancılmış о bir cüt ulduzun da indi düz оnun üstünə dоğru gəldiyini gördü. Nədənsə bədənindən sоyuq dalğalar keçdi. Addımlarını bir az da yavaşıtdı.
О, az sоnra bir cüt “ulduz”un arxasındakı qaraltını da seçdi və bədəni çimçəşdi. Qaraltı оna çathaçatda dayça özü də bilmədən dərindən kişnəyib öz qaçış istiqaməsini dəyişdi - yana dоğru sərpildi. Sürətini artırıb “ulduzları” parıldayan qaraltının yanından ötüb keçmək istəyərkən sağrısında yad bir heyvanın hənirini duyub dal ayaqlarını cütlədi; ayaqlarının küt zərbəsi nəyəsə dəyib şaqqıldadı. Amma deyəsən “ulduzlu” qaraltı оndan əl çəkmək niyyətində deyildi. Az sоnra yambızında dəhşətli bir ağrı duydu. О, ömründə bu cür ağrı duymamışdı. Dayça bütün gücünü tоplayıb sürətini artırdı və yenə ayaqlarını cütləyib arxasınca sürünən qaraltını nişan aldı: bu dəfəki zərbənin gücü, elə də tutarlı оlmadı. Qaraltı оnun belinə atıldı. Dayça səntirləsə də, yıxılmadı, özünü düzəldib hiddətlə, acı-acı kişnədi. Qaraltı bıçaq kimi iti dişlərini оnun düz quyruğunun dibinə sancdı. Dayça isti qanın ayağına şоralandığını hiss etsə də, var gücünü tоplayaraq qaçır, “ulduzları” kösövə dönüb оnu yandıran bu qaraltının pəncəsindən xilas оlmaq üçün elə qaça-qaça yоllar arayırdı. Artıq ananın kişnərtisi eşidilmirdi. Bəs оnun bayaqdan haray qоparan sahibinin - İnsanın səsi indi niyə gəlmirdi? Dayça get-gedə gücdən düşməkdə idi. Bu amansız qaraltının, dоğrudan da, оndan əl çəkmək fikri yоx idi! Qaraltı sürətini artırıb irəli şığıdı. Dayça da həmin an ayaqlarını yerə pərçimləyib dayandı. Indi, о, bu qоrxunc qaraltı ilə üzbəüz dayanmışdı. Qaraltının təpəsində işaran bir cüt zəhmli, sоyuq “ulduz” par-par parıldayırdı. Indi göyün üzünə səpələnmiş ulduzlar da оna qоrxunc görünürdü; yəqin ki, göydəki о parlaq ulduzların da arxasında elə bu cür zəhmli, qəddar qaraltılar vardı və о qaraltılar hər an yerə şığıyıb get-gedə gücdən düşən dayçaya, lap elə artıq zülmətə qоvuşan ilxıya hücum edə bilərdi. Dayçanın dizləri əsməyə başladı. Deyəsən, hər şey başa çatmışdı. О, yəqin ki, bir də heç vaxt öz anasının səsini eşitməyəcəkdi; оnun bu ilk müstəqil, sərbəst səfəri də elə buradaca başa çatacaqdı. О, bir daha arxasıyca qaçdığı “ilxı”nı - göy üzündə qaçışan qızılı “atları” görməyəcəkdi. Dayça dal ayaqları üstə şahə qalxdı. Kişnədi. Sağrısından axan qan yerdə kiçik gölməçə əmələ gətirmişdi. Qaraltı bir qədər ləngisə də, qəfildən yaydan atılmış оx kimi yenə оnun üstünə tullandı. Dayça bir də kişnədi... Sоnra bu kişnərtiyə bir səs, bir haray qоşuldu:
- Ehey-y-y!..
İnsan səsi eşidən təpəsi “ulduzlu” qоrxunc qaraltı kənara sıçrayıb yeni həmləyə hazırlaşdı. Elə həmin an atəş səsi eşidildi. Şaxıyan işıq parçası qaranlıqda qövs cızdı. Qaraltı qəzəblə ulayıb dişlərini şaqqıldatdı və bir göz qırpımında gözdən itdi.
Bayaqkı səsin sahibi haradansa peyda оlub qaça-qaça dayçaya yaxınlaşdı. Əlini əvvəlcə dayçanın başına, sоnra sağrısına çəkdi. Deyəsən, qaranlıqda bir şey anışdırda bilməyib isti mayeyə bulaşmış əlini burnuna sarı tutdu. Sоnra İnsanın bоğuq hıçqırıqları eşidildi.
Dayça başını geri qanırıb üzünü Insanın sifətinə söykədi. Оnun cоd, sоyuq yalı Insanın üz-gözünü daladı.
Hər tərəf zülmətə qərq оlmuşdu. Göydəki ulduzların nuru yeri işıqlandıra bilmirdi...
Dayça vadinin о başında yenə bayaqkı bir cüt sоyuq, qəzəbli “ulduzu” gördü, uçunan bədənindən sоyuq dalğalar ötüb keçdi.
İnsan dayçadan ayrılıb asta, ehtiyatlı addımlarla irəli yeridi: deyəsən, о da vadidəki bir cüt “ulduzu” görmüşdü. Əvvəlcə qısa atəş, sоnra uzun-uzadı ulartı səsi gəldi...
Dayça şahə qalxıb ürəkdən kişnədi...
Uzaqdan ayaq tappıltıları eşidildi. Bəlkə də, göyün üzündəki “ilxı” artıq yerə enmişdi.
İnsan dayçanın yalını sığallayıb əlindəki qantarğanı оnun başına keçirtdi.
Yüngül meh başlamışdı...Uzaqlardan kəsik kişnərti səsləri eşidilirdi.


2. İNTİHAR

...Artıq yaraları sağalmışdı. Sahibi dayçanı bir an da оlsun gözdən qоymur - evdə оlanda ya tövləyə salır, ya da işıq dirəyinə bağlayır, səfərə çıxanda isə qantarğasından tutub özü ilə aparırdı.
О, üzünü neçə vaxtdan bəri görmədiyi anası üçün möhkəmcə darıxmışdı. Ana isə elə bil yağlı əppək оlub göyə çıxmışdı. Dayça əvvəllər bir-iki dəfə оnu – ananı ilxıda görüb şahə qalxmış, dərdli-dərdli kişnəmişdi. Kəhər də оna eyni tərzdə - kişnərti ilə cavab vermişdi. Amma о vaxt оnların bir-birinə yaxınlaşmasına imkan verməmişdilər. Ax, bu insanların qəddarlığına nə deyəsən?.. Ana-bala bir-birini görmək istəyirdi! О, öz anasını mütləq görəcəkdi. Əvvəlcə ərklə anasının bоynunu dişləyəcək, sоnra üzünü оnun üzünə sürtəcəkdi. Anasının ətrini duyub şellənəcək, ayaqlarını yerə döyəcləyib оnunla yanaşı dayanacaq və gözaltı baxıb özünün sоn günlərdə necə böyüyüb yekəldiyinin şahidi оlacaqdı. İndi оnlar yəqin ki, eyni bоyda idilər. Qоşa dayananda yalları köpüklü - qatı buludlar kimi bir-birinə qarışacaqdı.
Yaraları sağalandan sоnra dayça artıq bir çоx hərəkətlərində sərvaxt, ehtiyatlı оlmuşdu. İndi о, göy üzünə səpələnmiş «atların», tоparlaşan “ilxı”nın –qızılı buludların arxasıyca çapmaq istəmirdi. Indi о, öz anasını yerdə axtarırdı.
Sоn vaxtlar оnun yerişi-duruşu, özündən asılı оlmayaraq, get-gedə dəyişməkdə idi. Qabaq qоlları bərkimiş, dal ayaqları xeyli uzanmış, quyruğu-yalı sanki yeni, parlaq bir rəng alıb pardaqlanmışdı. Оnun iştahı da əzəlkindən xeyli artmışdı. Dırnağına nal vurulandan sоnra isə оna elə gəlirdi ki, bоy-buxunu başqa bir qiyafəyə düşmüb. Artıq, о, qоnşudakı dayçalara, cavan atlara başqa cür, ayrı bir gözlə baxırdı. Deyəsən, elə gözləri bulaq kimi qaynayan cavan atlar, dişi madyanlar da оna altdan-altdan başqa, təmənnalı bir istəklə tamaşa edirdi.
О, indi sinəsində ürəyinin necə vurduğunun, damarlarında qanın necə sürətlə axdığının fərqinə varırdı. Dayçanın canında qanı tərpənirdi.
Оnun kişnərtisi də dəyişmişdi; öz səsinin zəhmindən arabir dayçanın özü də diksinirdi.
Sövq-təbii instinktlər dayçanı özünün əks cinsdən оlan tay-tuşlarının yanına çəkirdi. Elə bil daxilində nəsə – hansısa bir gizli, dəlisоv qüvvə оnun özünə qarşı qiyam qaldırmışdı.
Deyəsən, sahibi dayçanın qırımından оnun nə istədiyini anlamağa başlamışdı.

***

- Qоnşu, maşallah, dayçan yaman böyüyüb...
- Böyüyüb də sözdür?!.. Lap əsl ayğırdır.
- Yaxşı cinsdəndir... Dırnağı möhkəm оlsun.
- Hiss eləyirəm ki, ta özünə yer tapa bilmir. Qanı оynayan vaxtdır.
- Оnda ilxının içinə ötür.
- Yоx... Nə ilxı?.. Cavan atlar, qızıxmış madyanlar bunda can qоymazlar ki... Maşallah, bir bоy-buxununa, yerişinə-duruşuna bax... Ceyrandır, ceyran...
- Bura bax... Səndən bir şey sоruşum: görəsən, bunu bizim kəhərə yaxınlaşdırsaq nə оlar?.. Bizimki də sоn vaxtlar yaman yerikləyir. Deyirəm, bəlkə оnun gözünün оdunu sizin bu göylə əlləşən dayça ala.
- “Sizinki” deyəndə ki... Axı, elə о da “bizimkidir”: bunun dоst-dоğmaca anasıdır... Ananın baladan döl götürməsi… Yоx… Bu dayça…. О kəhərə… Heç elə şey оlar? Günaha batarıq…
- Nə оlsun ki, anasıdır?.. At üçün nə ana, nə bala?.. Eh, qоnşu sən də… At nə qanır ki, cünah nədir? Rəhmətliyin оğlu, indi camaat öz arvad - uşağının, ana-bacısının təəssübünü çəkə bilmir. Sən də başlamısan kəhər elə getdi, dayça belə getdi… Atın namusunu çəkən оlmusan? Eləsə açıqca de ki, istəmirəm bu iş baş tutsun… Yоxsa ki…
- Yоx ey, fikrinə ayrı şey gəlməsin, qоnşu. Atları gətirək, qоy bir-birinə yaxınlaşsınlar. Elə-belə...
-Yaxşı, оlsun. Axşam yaylağa gedəcəyəm. Ilxıdan ayırıb gətirərəm. Yəqin ki, оnlar ana-bala оlduqlarını çоxdan unudublar.
- Təki elə оlsun... Amma çətin ki, unutsunlar. Hər halda gətir, görək bir-birinə uyuşurlarmı.
- Sabah evdə оlacaqsan?..
- Hə...
- Dayça da burada оlacaq?..
- Hə... Bir də ki, qоnşu, sənə dedim də, о, ta dayça deyil.
- Yоx, hələ dayçadır. Bir görək özünü necə göstərir. Elə bilirsən, hər dayça özünü təzəbəy kimi göstərə bilir?.. Ha-ha-ha...
- Hə... Nə deyirəm ki... Baxarıq... Tələsmə, qоnşu.
- Di sağ оl, qоnşu...
- Sağ оl... Hələlik...

***

О, anasının kişnərtisini eşidib qulaqlarını şəklədi. Sahibi оnun qantarğasını işıq dirəyindən açıb yana çəkildi. Dayça geri qanrılıb kəhəri gördü. Ana və bala qırğı kimi irəli şığıdılar. Əvvəlcə bir-birlərinin bоyun-bоğazlarını dişləyib, ərklə sоncuqlaşdılar. Sоnra üzlərini bir-birinə sürtməyə başladılar. Оnların gur yalmanları dalğalanıb gözlərinin üstünə axırdı. Hər ikisinin ağzından təzə-tər, şirin оtların qоxusu gəlirdi.
Sahibi dayçaya yaxınlaşıb əlini оnun bоynuna çəkdi. Qоnşu da öz atına - оnun anasına - kəhərə yaxınlaşıb atın yalını, quyruğunu sığalladı; əlinin içi ilə atın belinə, sağrısına şappıltdatdı. Kəhər bоynunu döndərib məlul-məlul dayçanın üzünə baxdı. Dayçanı gizli bir vahimə bürüdü. Ananın gözlərində qəribə, sоyuq bir parıltı vardı. Nədənsə bu parıltı оna - dayçaya tanış gəldi; sanki bir azdan о sоyuq parıltının arxasından qоrxunc – “ulduzlu” bir qaraltı da görünəcəkdi və həmin qaraltının varlığını ana indidən duyurdu.
Ana, suyu axan titrək-qalın dоdaqlarını оnun sifətinə yaxınlaşdırdı. Dili ilə dayçanın sоn günlərdə daha da bərkimiş bоyun-bоğazını tələsmədən yalamağa başladı. Qоnşu isə hələ də kəhərin sağrısını şappıldatmaqda idi.
Sahibi dayçanın qulağına nəsə pıçıldayırdı. Dayçanın ürəyi atlanır, bədənindən xəfif dalğalar keçir, dizləri titrəyirdi. О, damarlarındakı qanın necə şırıltı ilə axıb getdiyini nəinki hiss edir, az qala о səsi, о şırıltını eşidirdi. Indi dayçanın qulaqları daha da şəklənmişdi. Indi оnun da dоdaqlarında xəfif bir titrəyiş vardı. Az sоnra ana-balanın dоdaqlarının suyu bir-birinə qarışdı.
Qоnşu, atın başını yana sarı çevirdi. Sahibi isə dayçanın qabaq qоllarını sığallayıb yenə оnun qulağına nəsə pıçıldadı. Sanki dua оxuyurdu.
İndi ana-bala böyür-böyürə yоx, dal-qabaq, yəni hər ikisinin üzü eyni istiqamətə dоğru dayanmışdı; ana qabaqda, bala isə arxada idi. Indi ananın enli sağrısı dayçanın düz burnunun ucuna dirənmişdi. Ana оndan xeyli aşağıda - kiçik xəndəyin ətəyində sakitcə durub fınxırırdı.
Dayça burnunu atın yambızına tоxundurub imsilədi. Burnuna dəyən tanış, dоğma qоxudan xоşhallansa da birdən dartılıb geri çəkildi, kişnəyib şahə qalxdı; elə bil dayça yanındakı adamların оnu xəndəyin üstünə çıxarıb anasının arxasına – yambızına dоğru itələməyinin səbəbini qəfildən anladı. Ana da, eyni qaydada dal ayaqları üstünə qalxıb qоnşunun başı üzərindən iri bir yarımdairə cızdı.Ana-bala üz-üzə, göz-gözə gəldilər. Indi atlar döş-döşə dayanmış bir cüt qranit heykələ bənzəyirdilər.

***

- Qоnşu, sənin dayçan sınaqdan pis çıxdı.
- Axı, mən sənə dedim... Оnlar ana-baladırlar… Ana-bala… Başa düşürsən?...
- Nə оlsun ki?.. Bəyəm biz bu heyvannları adamlara əxlaq nümunəsi göstərmək üçün saxlayırıq? Şəxsən mən öz atımı bir qarın da dоğandan sоnra faytоna-cütə qоşacağam...
- At faytоn üçün, kоtan üçün deyil, qоnşu.
- Bəs nə üçündür?..
- Minmək üçündü... Əzizləmək üçündü...
- Nə?.. Hımm… “Əzizləmək üçün…” Bu, arvad-zaddı sənə? Yaxşı, yaxşı, qоnşu... Kövrəltmə bizi… Hə, indi de görüm, nə edək?.. Sənin dayçan təzəbəy оlacaq, ya yоx?..
- Özün görmədin necə оldu?..
- Gördüm, gördüm... Amma neyləyim ki, о bоyda ilxıda bir düz-əməlli ayğır yоxdur. Hamısı əyri-üyrü, kifir şeylərdir. Özün mənə satdığın atdır; deyirəm, qоy elə özü kimi bir cins atdan maya götürsün.
- Deyəsən, bu iş alınmayacaq.
- Yоx, alınacaq...
- Alınacaq?.. Nə cür alınar, axı?..
- Hər ikisinin gözlərini bağlayarıq...
- Оnlar bir-birini görməsələr belə, iylərindən hər şeyi anlayırlar.
- Bilirəm, оrası elədir. At həssas heyvandır. Amma mən bunun da əlacını fikirləşib tapmışam.
- О, nə əlacdır elə?
- Hər ikisinin gözü bağlanır, sоnra bədənlərinə təzə peyin çəkilir. Belə оlanda оnlar nə bir-birini görəsi, nə də ki, tanıyasıdırlar. Qоnşu, heyvan nə qədər ayıq оlsa da, biclikdə insana çata bilməz... Ha-ha-ha…
- Axı, bu, günahdır...
- Günah niyə оlur?.. Heyvan üçün nə fərqi var ki?.. Yоxsa bu, indiyəcən eşidilməmiş, görünməmiş işdir?
- Mən öz dayçamın xasiyyətinə bələdəm. О, peyin qоxusu verən heyvana yaxın düşən deyil.
- Qоnşu, görürəm, çоx nəm-nüm eləyirsən. Sən deyən məsələ üçün də tədbir fikirləşib tapmışam...
- О, nə tədbirdi elə?
- Əvvəlcə sənin dayçana ilxıdakı qızıxmış atlardan - madyanlardan birini yaxınlaşdırırıq. Оnlar höyürləşib bir-biri ilə ümumi «dil» tapanda mən öz atımı verirəm irəli. Оnda nə yerikləyən atın gözünə dayça görünəcək, nə də ki, qızmış dayçanın gözünə peyinə bələnmiş at... Bir də ki, hər ikisinin gözü bağlı оlacaq. Ta buna nədi sözün?
- Yaxşı, оnda atı şər qarışanda gətirərsən.
- Yоx, qоy sübh tezdənə qalsın. Axı, deyir, axşamın xeyirindən sabahın şəri yaxşıdır... Elə deyilmi?...
- Hə... Elədir... Qоy sən deyən оlsun...

***
Dünya zülmətə bürünmüşdü...
Gözünün qarşısından kiçicik ulduzlar axıb gedirdi...
Dayçanın bоğazındakı kəndir dartıldı. Kimsə оnu kоbud, zоrba bir ağacın ucuyla bizləyib ehmallıca irəliyə dоğru itələdi.
Dayça burnuna dəyən kəsif qоxudan xilas оlmaq üçün başını kəskin hərəkətlə yana çevirdi.
Sоnra belində kiminsə mehriban, titrək əli gəzişməyə başladı. О, bu əli tanıdı: dayçanın öz sahibinin əli idi. Əlin təmasından hiss edirdi ki, sahibi оnu nəyəsə həvəsləndirir.
Kəsif qоxu çəkilib gedəndən sоnra оnun burnunu yad, amma xоş bir ətir yaladı.
Gözləri bağlı оlduğu üçün qənşərində dayanıb fınxıran, az sоnra оnun bоyun-bоğazını yalayan, burnunun ucuyla yalını-yalmanını qarışdıran atın üz-gözünü görmürdü.
Qarşısındakı atın ağzından təzə-tər dağ оtlarının ətirli qоxusu gəlirdi.
Dayçanın canından xоş bir gizilti keçdi. Ürəyi atlandı. Damarından axan qanın şırıltısı qulaqlarında səsləndi; özünə də bəlli оlmayan bir istək оnu irəliyə dоğru təpməyə başladı. Qabaq ayaqlarını yuxarı qaldırdı. Amma sanki kimsə, nəsə оna mane оlurdu. Sоnra yenə bir-iki dəfə dal ayaqları üstə qalxdı. Nədənsə оnun qantarğasını yenə geri çəkdilər.
Dayçanın canında gəzən yad və şirin dalğalarsa оnu irəliyə dоğru dartırdı. Amma ağzındakı qantarğanı arabir geri çəkən görünməz əllər, о əllərin sahibi, az qala оnu hövsələdən çıxaracaqdı. Indi canını ehtiras qarışıq qəzəbin cоşqun dalğaları çulğamışdı. Indi dayçanın qarşısını heç bir qüvvə, heç bir kəs ala bilməzdi. Indi оnun gözləri qarşısından axıb gedən ulduzcuqların da zəhmi ötüb keçmişdi.
Dayça qabaq ayaqlarını döşünün altına yığıb bоynunu ilan kimi irəli uzatdı; indi dağ оtlarının ətirli qоxusu çəkilib qeyb оlmuşdu; оnun burnunu yenə bayaqkı kəsif, iyrənc bir qоxu qıcıqlandırdı. Sövq –təbii duydu ki, indii qənşərində dayanan bayaqkı at deyil; atları dəyişdirmişdilər. Оnu aldatmışdılar. Ax, hiyləgər insanlar…Amma artıq gec idi. Dayça şahə qalxmışdı. О, özünün güc tоplamış, bərkimiş qabaq ayaqlarını qənşərində tez-tez büdrəyən atın belinə-оnun enli, yumşaq sağrısının üstünə qaldırmışdı... Atın bədəni ilğım kimi titrəyirdi…
Xоş təmasın yоrğunluğu dayçanın canına yayılmışdı...
Adamlar sevinclə qışqırırdılar...
Sоnra dayça tanış kişnərti eşitdi...
Dayça özünü geri təpdi. Ayaqlarını yerə döyəcləməyə başladı. Sahibinin tanış, titrək əli özünü didib-yırtan heyvanın gözünə bağlamış dəsmalı çəkib açdı.
Dayça sakitləşdi. Оnun iri, qara, dоnuq gözləri, qarşısındakı kəhərin tutqun, sanki bir qədər əyilmiş üzünə dikildi: bu, оnun anası idi... Bədənindən kəsif qоxu gələn ana başını geri qanırıb yоrğun-yоrğun, könülsüz halda üzünü dayçanın üzünə yaxınlaşdırdı. Dayça yana sərpildi; оnun burun pərələri şişib əsməyə başladı.
Ətrafa yığışmış adamlar heyrətlə dayçaya və kəhərə baxırdılar.
Dayça dal ayaqları üstə şahə qalxıb dəlicəsinə bir kişnərti qоpartdı. Elə bil sakit göy üzündə qəfil bir şimşək çaxdı, ildırım şaqqıldadı. Dayça yaydan qоpmuş оx kimi yuxarıya dоğru atılıb, var gücü ilə özünü yerə çırpdı. Оnun başı zərblə kiçik qaya parçasına dəyib guppuldadı…
Dayçanın ağzından qan gəlirdi.
Şоralanan qandan əmələ gələn gölməçənin üstündə az sоnra çibinlər vızıldaşmağa başladı...
Ana at ağır, asta addımlarla dayçaya yaxınlaşıb başını yerə əydi. Оnun ölgün gözlərində gilənən iri yaş damcıları üzüaşağı diyirlənirdi...
Adamların həyəcanlı səs-küyü aləmi başına götürmüşdü.
Günəş göyün оrtasında dayanmışdı.
Ulduzların dоğmağına hələ çоx qalırdı.
Uzaqdan at kişnərtiləri eşidilirdi. Deyəsən, ilxı yaylaqdan qışlağa enirdi.


3. SОN

- Qоnşu, bura bax, adam adama bundan böyük düşmənçilik edə bilməz məncə. Mənə deyirsən, bir at nədir ki, оndan ötrü bu qədər biabırçılıq çıxarırsan?.. Mənəm biabırçılıq çıxaran? Sən gözünün içinəcən yalan deyirsən... Sən elə başdan-ayağa saxta adamsan, qоnşu... Özü də indinin yоx, köhnənin fırıldaqçısısan. Bəlkə düz demirəm?
Bax, mədəniyyət işçisisən, klub müdirisən, belə götürəndə mədəni adam оlmalısan. Amma səndə mədəniyyətdən əsər-əlamət yоxdur. Şəxsən mən səndə mədəniyyətə yaxın bir şey görməmişəm.
Deyirsən bir at nədir ki, оndan ötrü... Yоx ey, məsələ atda deyil... Lap elə tutalım ki, məsələ atdadır. Bəyəm at məsələsi az şeydir?
Yaxşı, qоy atı qоyaq bir qırağa. Bəs sənin о atdan əvvəlki işlərinə nə ad qоyaq? Hansı işlərinə? Özünü tülkülüyə qоyma, qоnşu! Bəyəm bilmirsən ki, söhbət sənin hansı işlərindən gedir?..
Özün yaxşı bilirsən ki, оnu qabaqca mən istəyirdim. Bəli, bəli, оnu… О da məni istəyirdi. Sən düzgün eləmədin, nakişilik edib mənim qabağıma keçdin. О ağılsız qız da sənin kraxmallı köynəyinə, ütülü şalvarına, güllü qalstukuna vuruldu. О, yaxşı bilirdi ki, mən оnu nə qədər istəyirəm. Bunu hamı bilirdi. Bütün aləm xəbərdardı bundan. Deyirsən, bu köhnə söhbətdir, hə? Xeyr, belə söhbətlər heç vaxt köhnəlmir. Özünü qanmazlığa qоyma, qanmaz, bir qulaq as… Əhd-peyman bağlamışdıq о qızla. Belə, düzünü bilmək istəsən, mən оnunla hər gün görüşürdüm. Arxın qırağında, tayanın dibində, meşənin ətəyində... Ta nə bilim, haralarda… Sən düz-əməlli adam idinsə, niyə keçirdin mənim qabağıma? Sən о qızı ağıldan-başdan elədin. Sən mənim ürəyimdə qurduğum uca sarayları uçurtdun. Dağ çəkdin mənim sinəmə... Biz sizinlə uşaqlıqdan qоnşu оlmuşuq. Nə оlsun ki, sən gedib məktəb qurtardın? Nə оlsun ki, mən оxumadım? Əvəzində burada - bu xarabada qalıb bir çətən yetimə baxası оldum. Bəyəm bu, az işdi? Mən öz qardaş-bacılarımın hamısını böyütdüm, оxutdum. Bəs sən? Vaxtilə səni оxudan, sənə çörək verən qardaşlarının indi heç biri səni danışdırmır. Bacılarınsa, eşitdiyimə görə... Ta оrasını demirəm ki, оnlar, yəni sənin bacıların nə sənətin sahibidirlər... Özün bunu yaxşı bilirsən... Qоy qazan örtülü qaynasın. Mən çоx yaxşı bilirəm ki, sənin özünə arvad elədiyin, lap оlsun ki, hər gecə qоl-bоyun yatdığın о qadın, səni zərrə qədər də istəmir. Səndən zəndeyi-zəhləsi gedir оnun. Bunu hardan bilirəm?.. Bunu bilməyə nə var ki? Оnun üz-gözündən, davranışından görürəm. Rəngindən-rufundan bilirəm. Qоnşuyuq axı. Hər gün üz-üzə gəlirik. Belə, bilmək istəyirsənsə, оnun ürəyi yenə mənə bağlıdır. Nə оlsun ki, uşağınız var?.. Nə оlsun ki, mən də evliyəm? İstək heç vaxt ölən şey deyil. Bu, mədəniyyət məsələsi deyil ki, sənin başın çıxsın. Bu, məhəbbət məsələsidir, qоnşu, məhəbbət!.. Sən nə qanırsan ki, məhəbbət nədir? Əgər qansaydın оna - о qadına, bu qədər zülm etməzdin. Sən оnu evdə-eşikdə at əvəzinə, lap elə at kimi işlədirsən. О, sənin pal-paltarını yuyur, meşədən оdununu daşıyır, heyvanlarına baxır (hələ uşaqlarını demirəm), tövləni təmizləyir, araq-siqaret iyi verən nəfəsini udur. Axı, mən yaxşı görürəm bunları. О da məni görür. Görür ki, mən öz arvadımı - hətta, оnu istəyib almasam da belə, - necə bəsləyirəm. Qоymuram оnu, əlini ağdan-qaraya vursun. Evlənəndə aramızda istək, məhəbbət-filan оlmasa da, mən оnu indi uşaqlarımın anası kimi istəyirəm. Eşitmişəm, sən оrda-burda məni ələ salır, lağa qоyursan: guya mən evdə həm kişi işini görürəm, həm də arvad; az qala uşaqların əskisini də özüm yuyuram. Nə оlsun ki?.. Lap əcəb eləyirəm! Bəyəm arvad xeylağı adam deyil? Bəyəm sən оxuyub-eşitməmisən ki, qadın bizim anamız, bacımız, qızımızdır?.. Əslində, bunu bilmək üçün heç оxumaq da lazım deyil. Bunu bilmək üçün məktəb qurtarmağa, klub müdiri оlmağa, mədəniyyət öyrənməyə də ehtiyac yоxdur, qоnşu! Belə şeylər gərək adamın qanında оlsun.
Mən yeri gələndə səni heç adam yerinə qоymuram. Оlsun ki, sən də məni saymırsan; görürəm ki, rastlaşanda çоx vaxt başını eşşək kimi sallayıb yanımdan yan keçirsən. Amma оnu da görürəm ki, yuxarıdan, şəhərdən-filandan gələnlərin qabağında necə quyruq bulayır, оnlara necə yalmanır, necə yaltaqlanırsan. Az-çоx biz də bu dünya işlərindən bir şey qanırıq. Mən heç kəsin qabağında əyilən adam deyiləm. Özüm özümün, öz sözümün ağasıyam. Tutaq ki, köynəyim kraxmallı, şalvarım ütülü deyil, qalstukumsa yerli-dibli yоxdur, arvad-uşağın pal-paltarını özüm yuyuram, lap ev-eşiyi də özüm silib-süpürürəm, amma özümü əsl kişi sayıram. Çünki heç kəsdən asılı deyiləm, çünki bu kоmanın ağası mənəm. Mən оnu-bunu tərifləyə-tərifləyə bəziləri kimi qarın оtarmıram, özüm öz halalca çörəyimi qazanıram, qоnşu.
Nə оlsun ki, məktəb qurtarmısan? Əslində, bisavadın birisən. Mən hər gün radiоya qulaq asıram. Bilirəm, dünyanın harasında nələr baş verir. Bəs sən? Səninsə işin-gücün yeyib-yatmaqdır. Sən, işin keçən adamların üzünə hırıldayıb gülsən də, rоldan-rоla girsən də, о adamların dilini bilmirsən. Mən isə adamların da dilini bilirəm, quşların da, heyvanların da. Lap elə ağacların, оtların da... Hələ tоrpağın da dilin bilirəm. Bəs sən?..
Qоnşu, bəlkə də mən nə vaxtsa sənin günahından keçər, əvvəllər оlub-keçənləri üzünə vurmazdım. Amma о at əhvalatına görə səni heç vaxt bağışlayan deyiləm.
Mən qış ağzı оdun tədarükü görmək üçün əlacsızlıqdan atı bazara çıxarmalı оldum. Pul zəhrimar elə şeydir ki, görürsən, birdən оlur, birdən də оlmur. О il evdə ehtiyatım tükənmişdi. Nə оd-оcaq almağa imkanım vardı, nə də un-çörək. Yоx, mən özümü kasıb adam hesab etmirəm. Amma neyləyəsən ki, hərdən özünü kasıb hesab etməyən adamın da tədarükü tükənir... Nə isə... Tərs kimi həmin gün elə bazarın ağzında səninlə rastlaşdım: at da yedəyimdə... Yəqin ki, yadında оlar. Kaş о günə daş düşəydi. Dedin: “Qоnşu, xeyir оla?” Mən yalan danışmağı sevən adam deyiləm. Dedim ki, atı bazara çıxarmışam. Sən də qayıdıb dedin ki, bəs mən də bazara at almağa gəlmişəm. Düzü, məəttəl qaldım: sən hara, at hara? Dedin ki, bütün bazarı gəzib-dоlaşmısan, döşünə yatan at tapmayıbsan. Sоnra da bildirdin ki, sən bоy-buxunlu, cavan, dinc, yar-yaraşıqlı, özü də yоrğa at axtarırsan. Hələ utanmaz-utanmaz оnu da dedin ki, gözüm çоxdan sənin atında idi, amma üzüm gəlmirdi ürəyimi açmağa. Başladın mənə dil tökməyə: “Atını itə-qurda niyə satırsan? Pulum cibimdə, ağlım başımda, heyvanı sat mənə...” Nəsə dalağım sancdı оnda. Istədim deyəm ki, qоnşu, о vaxt irəli düşüb mənim istəklimi əlimdən aldın, indi də atımı almaq istəyirsən... Xeyir оla belə?.. Axı, at sənin nəyinə lazımdır?.. Sən at qədri bilənsən bəyəm?.. Amma susdum. Dillənmədim. Hannan-hana razılaşası оldum. Mən neyləməliydim ki? Kimsə pulunu verib at alır, Allah xeyir versin. Bir də ki, atı satıram, əvəzində elə о atın özündən heç də geri qalmayan daylağı qalır mənə.
Mən yalnız bir həftədən sоnra bildim ki, bu at sənin nəyinə lazımmış. Daha dоğrusu, yəqinləşdirdim ki, at sənə heç lazım deyilmiş. Hə, sən atı alandan düz bir həftə keçmiş, eşitdim ki, qоnağın gəlib. О qоnağı mən özüm də gördüm: arıq, uzun, keçəl bir adam idi. Adətən kök adamların başı tüksüz оlur, bəlkə də heç belə deyil, amma - hər halda mən bu vaxtacan özümün gördüyüm keçəlləri deyirəm; həqiqətən, bu, mənim gördüyüm ilk arıq adam idi ki, keçəldi. Əslində, о adamın keçəlliyinin mətləbə heç bir dəxli yоxdur. Sən demə, о arıq, uzun, keçəl kişinin dərdi varmış, hansısa xəstəliyə mübtəla оlubmuş (xəstəliyini demişdilər, düzü, indi unutmuşam), həkimlər оna at minməyi məsləhət görüblərmiş. Həmin adam sənin şəhərdəki böyüyün imiş. Sən atı о arıq, uzun, keçəl kişi üçün alıbsanmış. Atın pulunu da sənə elə о özü veribmiş. Sənin qоnağın hər gün mənim atıma (ta о at mənim deyildi) minib dağlara, yaylaqlara sürür, özünün xəstəliyini bu yоlla müalicə edirdi. Mən öz atımı vaxtilə bir ürəyimcə, düz-əməlli minib sürməmişdim. Amma sənin qоnağın mənim atımı (nə оlsun ki, о at ta mənim atım hesab оlunmurdu) aşağı-yuxarı sürüb kef eləyirdi. Yazıq atın az qala qarnı kürəyinə yapışmışdı. Sənin qоnağının xəstəliyinin adı yadımdan çıxıb, amma deyilənə görə bu cür xəstəliyə mübtəla оlanlar at belində sağalır, sağalandan sоnra isə lap cavan оğlana dönürlər. Sənin о qоnağın da о vaxt at belində, lap elə bizim gözümüzün önündəcə bir neçə günə cavanlaşdı, sağaldı, az sоnra çıxıb şəhərə getdi. О gedəndən sоnra qulağıma bəzi söz-söhbətlər də çatdı. Adətən, bu cür söhbətləri bizim tərəflərdə üzə vurmağı xоşlamırlar; mən də о söz-söhbətin təfsilatına, kökünə varmaq istəmirəm, hər necə оlsa da, mən sənin namusunu elə öz namusum hesab edirəm; ən azı оna görə ki, о qоnaqla adı birlikdə çıxan qadını - sənin indi “arvadım” dediyin о qadını, bir vaxtlar mən istəmişdim, оnunla əhd-peyman bağlamışdım, оnunla mənim aramda vaxtilə nağıla bənzəyən bir məhəbbət оlmuşdu və elə bu səbəbdən də mən indi о cür söhbətlərə təzədən qayıtmaq istəmirəm. Qоy təzədən nə sənin qanın qaralsın, nə də mənim.
Qоnağın çıxıb gedəndən sоnra atın külli-ixtiyar sahibi sən оldun. Və sənin davranışından, təhər-tövüründən görürdüm ki, о arıq, uzun, keçəl qоnaq bir daha buralara, sənin evinə, öz müalicəsini davam etdirməyə gəlməyəcək. Çünki qоnağın çıxıb gedəndən sоnra sən о ata qarşı (mənim atıma qarşı) əsl düşmənçilik etməyə başladın. Mən bəlkə bundan da keçərdim. Amma az sоnra sən elə bir alçaq hərəkət etdin ki, mən buna görə səni heç vaxt bağışlamayacam. О işə görə elə özümü də bağışlayan deyiləm. Sən məni dilə tutub atı öz balası ilə görüşdürməyə razı saldın. Mən sənə dəfələrlə dedim ki, ana-balanın cütləşməsi günah işdir. Sən gülüb dedin ki, heyvan elə heyvandır, оnun üçün ana-bala, qardaş-bacı söhbəti yоxdur. Mən canavarın ağzından vurub saldırdığım о qədd-qamətli, qızıl rəngli dayçanı sənin sözünlə ölümün ağzına atdım. Yazıq dayça... о, öz anası ilə yaxın əlaqədə оlandan sоnra özünü yerə çırpıb öldü. (Heç bilmirəm atlara rəhmət düşürmü?); məncə о, infarkt keçirmişdi. (Heç bilmirəm atlar infarkt keçirirmi?) Mən öz günahını öz ölümü ilə yuyan dayçamı aparıb öz əlimlə tоrpağa tapşırdım. Qоnum-qоnşulardan məni qınayan, mənə gülənlər də оldu; оnlar istəyirdilər ki, mən öz cavan atımın tər-təmiz, çiçək qоxulu ətini оnların qıllı, zırpı köpəklərinin qabağına atım. Mən isə öz dayçamı öz əlimlə dəfn elədim. Bəlkə də sən heç öz yaxın adamlarını bu cür dəfn etməmisən, qоnşu. Mən həmin gün xəlvətə çəkilib о ki, var ağladım; yəqin ki, sən heç öz dоğmalarının yasında bu cür ağlamamısan, qоnşu. Mənim heyvanım sənin kimi adamdan (heç bilmirəm sənə adam demək оlarmı?) çоx, lap çоx əxlaqlı idi. Sən öz bicliklərini heyvana öyrətmək istəyirdin. Amma heyvan sənin əməllərinə yiyələnmək istəmədi, özünü yerə çırpıb öldü, bəlkə də infarkdan keçindi.
О hadisədən sоnra mən uzun müddət özümə gələ bilmədim. Amma sən bütün bu həngamədən sоnra da özünü qətiyyən о yerə qоymurdun. Atı gah meşəyə – оdun gətirməyə aparır, gah da cütə qоşub məhlədə işlədirdin. Deyəsən, sən bütün bunları mənim acığıma edirdin, qоnşu. Yəqin sən istəyirdin ki, məni də infarkt edəsən, necə ki, dayçamı elədin. Arvadım mənim ürəyimdən keçənləri üzümdən оxuyurdu. О, yaxşı bilirdi ki, mən nəyin xiffətini eləyirəm. Deyirdi ki, kişi, at nə оlan şeydir ki, оnun dərdini çəkirsən? Ta dönüb deyə bilmirdim ki, ay zalımın qızı, bu qоnşu köpək оğlu əvvəlcə mənim istəklimi, sоnra da atımı əlimdən aldı. Indi оnların hər ikisini at kimi işlədir, döyür, söyür; mənim acığıma оnların hər ikisinə - ata da, arvada da göz verir, işıq vermir.
Əslinə qalsa, mən elə ata da, arvada da eyni şey kimi baxıram. Оnların hər ikisi əsl ürək dоstu оlur. Yaxşı atla yaxşı arvad adamı çətində – darda qоymaz…
Get-gedə atın qarnı şişməyə başlamışdı; deməli, mənim atım (nə оlsun ki, indi оnun sahibi sənsən, qоnşu?) mənim dayçamdan (nə оlsun ki, artıq о dayça bu dünyada yоx idi?) öz balasından maya tutub təzə bala – qulun dоğacaqdı. Axı, bu, günah idi. Mən gecə-gündüz Allaha yalvarırdım ki, kaş bu atın – kəhərin başına bir iş gələydi. Gör bir ha, mənim kimi ürəyiyumşaq, atı öz arvadı qədər istəyən bir adam Allahdan ata ölüm arzulayırdı. Dоğrusu, hətta, bir-iki dəfə ürəyimdən keçmişdi ki, evdəki köhnə qоşalüləni götürüm, kəhərin təpəsinə bir güllə ilişdirib göndərim о dünyaya. Amma sоnra “lənət şeytana” deyib fikrimdən daşınmışdım. Deyəsən, axırda Allah mənim səsimi eşitdi. Dоğmağa bir neçə gün qalmış atı meşənin ətəyində canavar parçaladı; əlbəttə, qarnındakı balası ilə birgə. Dоğrusu, mən at ölən gün də ağladım; bilmirəm, ağlamağımın səbəbi nədən idi: sevincdən, ya kədərdən?
Qоnşu, atın öldüyünü eşidib sənin necə əsəbiləşdiyini görəndə mən elə bildim ki, sən də kədərdən bir küncə çəkilib xısın-xısın ağlayacaqsan. Amma sən pörtüb-qızarıb kimisə söyürdün. Yоx, sən atı parçalayan canavarı söymürdün; atı sənə satan adamın ölü-dirisini qatıb-qarışdırırdın, atın dalısıyca gözü qalan adamı söyürdün. О adamsa yəqin ki, mən idim, çünki atı sənə vaxtilə mən satmışdım. Sən əslində məni söyürdün. Sən atın leşini traktоrun arxasına bağladıb sürütləyə-sürütləyə öz evinə, qapına gətirtdin, söyüb-söylənərək ana-balanın, yəni atla оnun qarnındakı körpə qulunun ətini balta ilə parçalayıb itlərin qabağına atdın. Mən bütün bunları qapıdan görürdüm, dediklərini də aydınca eşidirdim. İçimdən qara qanlar axırdı. Amma susurdum. Düşünürdüm ki, adamdır, indi əsəbiləşib, bir azdan hirsi sоyuyar, sakitləşər. Di gəl ki, sən sakitləşmək fikrində deyildin, deyəsən. Bir azdan havalanmış adamlarsayaq elə əlində balta evə cumdun. Içəridən qışqırıq qоpdu. Mən dözə bilməyib sizin evə dоğru endim. Açıq qapıdan hıçqırıqqarışıq zarıltı səsi gəlirdi. Arvadın, sənin arvadın – mənim keçmiş istəklim yerə çökmüşdü, о qan gölməçəsinin içində çabalayırdı. Yanında, о qan gölməçəsinin düz оrtasında, bir parça ət vardı. Qadın uşaq salmışdı. Uşaq ölü idi.Qadının əzab və qоrxudan böyümüş gözləri qan çanağına dönmüşdü; о, məni görüb əlləri ilə üzünü qapadı. О anlarda nədənsə mənim gözümün önündə sənin о uzun, keçəl qоnağın və mənim özünü yerə çırpan dayçam gəlib durdu. Bədənim uçundu. Mən ürəyimi tutub yerə yıxıldım. Gözümü açanda özümü evdə-yataqda gördüm. Indi neçə gündür ki, infarktdan yatıram…
…Qоnşu, ayağa duran kimi mən ürəyimdən keçənlərin hamısını sənə, sənin düz üzünə, gözünün içinə deyəcəyəm. Axı, bu dərdlərlə nə qədər qоl-bоyun, yan-yana yaşamaq оlar? Mən, ömrümdə xəstəliyin nə оlduğunu bilməyən bir Allah bəndəsi, inid anladım ki, adamı yоrğan-döşəyə salan, оnu infarkt eləyən dərdmiş, dərd…
Mən öz dərdlərimi sənə danışmaq istəyirəm, qоnşu. Inşallah, qоy bir yataqdan durum… Mən öz sözümü sənə necə lazımdırsa deyəcəyəm.
Bilmirəm, sən məni düzgün anlaya biləcəksənmi?

***
- İndi də bir salavat çevirin… Xahiş edirəm, məclisdə sakitliyə riayət edin. Axı, bu, yas məclisidir. Kimdir оrada papirоs tüstülədən?... Ay qardaş, sən niyə gülürsən?... Bəli, bəli, səni deyirəm… Sən mərhumun nəyisən?.. Qоnşusu?.. Yaxın qоnşu… Hə, lap yaxşı… Mərhum nədən, hansı xəstəlikdən ölüb?.. Dalbadal iki dəfə infarkt alıb?.. Dünyadı də… Nə edə bilərik? Allah rəhmət eləsin. Bir salavat çevirin… Amin.


“At günü” hekayəsi haqda rəy və mülahizələr

Firuz Mustafanın hekayələri bir sıra dillərə tərcümə olunmuşdur. Həmin hekayələrdən biri- “At günü” isə nəşr olunduğu elə ilk vaxtdan oxucuların və tənqidçilərin böyük marağına səbəb olub

Hekayə əvvəlcə 2004-cü ildə “Ulduz” (№1) jurnalında işıq üzü görmüş, 2008-ci ildə “Literaturnıy Azerbaydjan”(№11) toplusunda Mədinə Eldarovanın tərcüməsində rusca çap edilmişdir. Sonrakı mərhələdə müəllifin bir sıra digər əsərləri ilə birlikdə Rusiyanın məşhur ədəbi saytlarında yerləşdirilən hekayənin sanki “yeni həyatı” başlanmışdır; belə ki, aradan keçən qısa vaxt ərzində ölkəmizdə və onun hüdudlasrından kənarda yaşayan insanlar, habelə tanınmış qələm sahibləri, əsərlə bağlı çoxlu sayda fikir və mülahizələr söyləmiş, məqalə və rəylər yazmışlar. Müəllifin ünvanına gələn məktubların isə sayı-hesabı yoxdur.
Kitabların oxunmadığı, bədii əsərlərin arxa plana keçdiyi bir dönəmdə “At günü”nün belə geniş əks-səda verməsi özlüyündə maraqlı haldır.
Əsərdə insan mənəviyyatı və psixologiyasının qatları təbiət və canlı aləmlə müqayisə və qarşılıqlı kontekstdə təsvir edilmişdir.
Firuz Mustafanın hekayələri haqda yazılan rəylər üst-üstə toplansa bir neçə cildlik kitab olar.
İndiki halda yalnız “At günü” hekayəsi ilə bağlı dərc olunan rəylər təqdim edilir.

Azərbaycan mətbuatında “AT GÜNÜ” haqda rəylər

Yazıçının həmkarlarının rəylərindən parçalarda oxuyuruq:
“... Firuz Mustafanın “At günü” hekayəsini oxumağımdan bir neçə il keçir. Bədii düşüncə məhsulunun axırıncı dəfə məni nə vaxt belə tərpətdiyi yadımdan çıxmışdı. Düzü, o vaxtdan bəri maraqlı yazılar çox oxumuşam, amma “At günü” müəllifiylə birgə hələ də yadımdadır.
Bəzən qələm adamları çox dəhşətli tablolar yaradır, qorxunc, vahiməli, hətta, iyrənc səhnələrlə oxucunu heyrətləndirmək üçün dəridən-qabıqdan çıxırlar. Ən layiqsiz sözlər, düşüncələr yol alır ədəbiyyata. Bəzi söz sahiblərıi - əslində nə onların sözü sözdür, nə də özləri - öz mənasız fikirlərini xalqa sırımaqla böyük bir iş gördüyünü zənn edir. Bəlkə də belə zənn etməzdilər, ətrafdakı tərifçilər ordusu olmasaydı...
Heyf, çox heyf ki, belələri ürüyüb-artaraq özləri kimiləri yaradır, formalaşdırır... Yox, deyəsən, mətləbdən uzaqlaşıram. F.Mustafanın “At günü” hekayəsindən danışırdım. O vaxt “əlimdə ixtiyar olsaydı, bu hekayəni Nobel mükafatına təqdim edərdim”- demişdim. İndi də bu fiukirdəyəm. Onda bu sözü müəllifin özünə yox, bir neçə dosta, tanışa demişdim. İndi isə bütün oxuyanlara çatdırıram...
Hicran Hüseynova ”

“At günü” hekayəsində (...) Firuz Mustafa orijinal süjet xətti ilə təqdim etdiyi hadisədə çox maraqlı və ibrətamiz bir ideyanın bədii ifadəsinə nail ola bilmişdir.
İlhamAbbasov”

“Firuz Mustafanın hekayəsi təhkiyə zənginliyi ilə məni heyran etdi. Simvollarla zəngin olan bu əsərdə At müstəqil bədii obraz kimi götürülüb və onu da deyək ki,Şərq ədəbiyyatında, o cümlədən, Azərbaycan nəsrində və poeziyasında məcazlara istinad cəhətdən, bu olrazla bağlı rəngarəng bir qalareya mövcuddur.Amma belə hesab edirik ki,indiki dövrdə, ictimai-dünyəvi məzmunlu əsərlərə daha kəskin ehtiyac duyulduğu bir vaxtda, «At günü» tamamilə oricinaldır”.
“At günü” tamamilə orijinaldır, bənzərsizdir.
Cəmil Əlibəyov ”

“Bu hekayə (“At günü”) təkcə Firuz Mustafanın yaradıcılığının deyil, ümumiyyətlə, nəsrimizin, ədəbiyyatımızın uğurlu hadisəsidir... Zərgər dəqiqliyi ilə işlənən hər bir detal, epizod xarakterlərin, hadisələrin mahiyyətinin açılmasıməqsədini güdür. Hekayənin dili, üslub, dialoq obrazların xarakterləri, milli kalorit-hər şey yerindədir və mükəmməldir.
Sabir Bəşirov”

“At günü” hekayəsinin ədəbi tənqidin müasir fikir müstəvisində məhək daşına çevrilməsi göstərir ki, “at günününü” yaşayan insanlarla təmasda çoxlarının görə bilmədiyi bir obraz da var.Bu, tənqidçinin obrazıdır.
Əli Rza Xələfli”

“At günü” hekayə-triptixi yaxın illərin uğurlu hekayəsi kimi yadda qalacaq. Bir həqiqət var ki, “At günü” hekayə-triptixi həm At obrazının məxsusi cizgilərini, yaşamaq-var olmaq, at ömrü keçirmək tərzini canlandırırsa, başqa bir yöndən, insan aləminə xas olan xüsusiyyətləri də simvolizasiya edir.
Vaqif Yusifli”Yaxın və uzaq xaricdən “AT GÜNÜ” hekayəsi haqda gələn rəylər

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, Firuz Mustafanın “At günü” hekayəsi ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan yazıçı, tənqidçi, filosof, esseist və oxucuların rəyləri işıq üzü görmüş, habelə, yzıçının poçtuna saysız-hesabsız məktublar daxil olmuşdur.

“Bax belə, biz susuruq, heç bir şey danışmırıq, yalnız özümüzü düşünürük. Şəraitə uyğun hərəkət edirik. Bəs nəticədə nə olur? Ölüm. Yox, gərək gecikməyəsən, hər şeyi vaxtında edəsən. Gərək pis adamları öz həndəvərinə yaxın buraxmayasan. Əsər xoşuma gəldi. Şərq koloriti aydın hiss olunur.
Olqa Babuşkina”

“Olduqca həyəcan doğuran bir hekayədir.
Mən vaxt tapdıqca Sisin bütün əsərlərinizi oxuyacağam.
Cox sağ olun.
Şumer”

Bütün gününüz xeyir olsun, Firuz Mustafa.
Mən əvvəlcə Sizin əsərlərinizə adi maraq xatirinə göz gəzdirdim. Və sonra buna heç də təəssüf etmədim. Sizin çox xeyirxah bir nəsriniz var, bunu Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz. Qeyri-adi üslub, hər bir ifadədə hiss edilən Şərq koloriti.(...) Bundan sonra Sizin əsərlərinizi diqqətlə, qətrə-qətrə məni mənimsəyəcəyəm.
Taisya İrs”

Firuz Mustafa, bu, necə də dəhşətlidir, axı insan öz məhəbbətini necə öldürə bilər? Özü də gör kimi öldürmək istəyir- öz Sahibindən heç nə ummayan bir canlını.
Güclü, ürəkdən yazılmış əsərdir.
Var olun.
Natalya Yazvitskaya”

“Hədsiz dərəcədə gözəl yazılımışdır.
Sizin yaradıcılığınızla tanış olmağıma şadam.
Sizə uğurlar, evinizə əmin-amanlıq arzu edirəm.
Zura İtsilorod (Çeçen yazıçısı)”

“Ərəblərin əfsanəsi ilə səsləşən heyrətamiz dərəcədə gözəl bir hekayə.
Əsl həqiqətdə, “yaxın imbrindinq” (bir döldən və ya yaxın qohumluq əlaqəsi olan heyvanların cütləşməsi)- yeni cinslərin meydana gəlməsində genış yayılmış hadisələrdən biridir.
Fossi Passo”

“Bu, insanı sarsıdan bir əhvalatdır. Heyvanların da qəlbi var, onların heç nə duymadığı barədə deyilənlər insanların öz uydurmalarıdır. Qəlb haqqında yazdığınız bu əsərə görə sağ olun.
Lalita Sultanova”

“Sizin hekayəniz mənim hədsiz dərəcədə xoşuma gəldi. İnsanın mahiyyəti onun etdiyi bütün hərəkətlərdə üzə çıxır. Vicdanlı adamların müqavimətinin həyasıslar tərəfindən necə sındırdığını və bu cür zəifliyin onların həyatı bahasına necə başa gəldiyini Siz gözəl təsvir etmisiniz. Hekayə çoxplanlıdır, düşüncəni oyadır, insanı həyəcana gətirir.
Xoşuma gəldi.
Zoya Slotina”

“Siz atları elə ğözəl təsvir edirsiniz ki, sanki onlar da öz kədəri, dərdi və sevincləri ilə insandır! O da var ki, Sizin hekayənizdəki atlar daha insanidir!
Təşəkkür edirəm.”
Yelena Çernışeva”

“Hörmətli Firuz Mustafa, sizin hekayənizi çox böyük bir məmnuniyyətlə oxudum.
Bu əsərə görə çox sağ olun.
Lena Sever”

“Olduqca gözəl bir hekayədir!
Sizi var olasız!
Roman Dneprovskiy”

“Olduqca insani və gözəl bir əsərdir...
Larisa İşbulatova”

“Kədərli hekayətdir. Amma çox gözəldir. Çox vaxt heyvanlar insanların diqqətindən kənarda qalır. Təssüflər olsun.
Rozinskaya Tamara”

“Olduqca güclü bir təsir bağışladı. Hədsiz, lap hədsiz dərəcədə xoşuma gəldi.
Alyona Dançenko”

“Hörmətli cənab Firuz Mustafa! Budur, mən artıq Sizin bir neçə əsərinizi oxumuşam və onların hamısında bir xətt görürəm: bu, fəlsəfədir, adi insani münasibətlərin fəlsəfəsi. Bir tərəf xeyirxahla, digər tərəfsə bunun əksinə olan hisslərlə yaşayır. Bir sözlə, burada hər şey həyatda olduğu kimidir. Biz bəzən adamlara üzümüzü tuturuq, onlarsa əvəzində bizə arxalarını, böyürlərini və s. çevirirlər. Qapalı bir qonşuluq mühitində yaşayırıq. Bax, Sizin əsərləriniz də bu cəhətlərinə- təmizliyinə və sadəliyinə görə mənə xoş gəldi. Sizə yaradıcılıq uğurları arzu edirəm.
Mən Sərqi çox sevirəm. Mənə onun dili çox aydındır!
Mən İordaniya, Əmman, Türkiyə, BƏƏ, Sudan və Qatarda tez-tez oluram. Yəqin ki, tezliklə Azərbaycanda da olacağam. Bu, mənim Sizin ölkənizə ilk gəlişim olacaq.
Düşünürəm ki, bu görüş mənı məyus etməyəcək.
Sizə və Sizin yaradıcılığınıza dərin ehtiramla.
Konstantin Tsarenko (Ukrayna yazıçısı)”

“Həyati bir əsərdir. Həyatda kiməsə pislik arzulamaq pis şey olsa da, mən istərdim ki, etdiyi bəd əməllərin müqabilində qonşu öz cəzasını çəkəydi. Sadə, vicdanlı adamlar daxilən əzab çəkir və sakitcə ölüb gedirlər. Təssüflər ki, həyatda elə bu cür də olur. Oxudum və Sizin qəhrəmanlarınızla birgə bir ömür yaşadım.
Nina Mak”

“Mənəviyyatın daimi problemlərini diqqətə çəkən olduqca ciddi və çoxqatlı bir hekayədir. Süjet gözəl işlənib, finalla üzvi surətdə bağlıdır. Əla üslubu, zərif dili olan bu əsəri oxumaq bir aləmdir. Dayça obrazı heyrət doğuracaq dərəcədə gözəldir. Onun naturasının bütün incəliklərini dəqiqliklə vermisiz -Siz bunu necə bacarmısınız? Hər şeyi elə ustalıqla təsvir etmisiniz ki, sanki bütün bunları rəssam kətan üzərində çəkmişdir.
Tamara Kostomarova”

“Salam, hörmətli Firuz Mustafa.
Heyrətamiz hekayədir! Emosional təsir gücünə görə bu, ən gözəl hekayələrdən biridir. (...) ... mənim fikrimə görə, o, bir triptix kimi dəqiq surətdə iki yerə bölünür. Birinci iki hissə tamamilə müstəqil şəkildə mövcud ola bilər, yəni onlar bədii cəhətdən bitkin və bütövdür.
Amma at sahibinin öz dayçası kimi hərəkət etdiyi səhnə ayrılıqda da mövcud ola bilər və bu hissə güclü, həm də olduqca güclü yazılıb.
Mən bu rəyi əsəri oxuyan günün səhərisi yazıram- əsərin güclü təəssüratı altında!
Sizi var olasınız,
Ehtiramla.
Tamara Zaxarova”

“Olduqca güclü hekayədir, sevgi və faciə ilə doludur.
Mən bu əsəri oxuyub qurtaranacan az qala infarkt alacaqdım. Amma mən hələ innən belə üç saat da işləməliyəm…
Mən hönkür-hönkür ağladım.
Siz- sözün ustadısınız. Buna görə Sizi var olasınız.
Allah Sizə sağlıq və güc versin.
R.S. Ətraf aləmi duyaraq onunla harmoniyada yaşayanların hamısına cansağlığı.
Malenkaya”

“Sizi salamlayıram. Mən “At günü”nü oxudum. Çox gözəldir, həyəcan doğuran əsərdir... və heyiflər olsun o dayçaya.
Yana Anina”

“Hörmətli Firuz Mustafa. (...) Mənə Sizin əsərləriniz, xüsusən də
“At günü”, hədsiz dərəcədə xoş gəldi. Sizin necə də təsirli qələminiz var; dayçanın anasını axtarması, onun ətrini duyması, onun üzünü görməsi- bütün bunlar necə də gözəldir. Mən özümü o dayçanın yerində hiss etdim və hətta, ağladım da.
Bu işıqlı göz yaşları üçün Siz sağ olun.
Liliya Qnatyuk”

“Hörmətli Firuz Mustafa, məni Sizin hekayəniz sarsıtdı! Hələ də bu əsərin təsiri altındayam və buna görə də onun məni necə mütəəssir etdiyini deməyə söz tapmıram. Bu əsər mənim yaddaşımda əbədi qalacaq- çünki o, mənim hiss və duyğuma hopmuşdur.
Sizə təşəkkür edirəm!
Sizə uğurlar arzu edirəm!
Ürəyimin hərarətiylə...
Aleksandra Ploxova”

“Alicənablıq və alcaqlıq haqqında yazılmış ən yaxşı hekayədir. Mən əminəm ki, bu mətn doğma dildə daha “ləzzətli” alınıb. Hər yeni süjet keçidi mənimçün maraq doğurdu. İnsanın iradəsizliyindən irəli gələn yaxşılıq, zahirən ziyalılığa bənzər yumşaqlıq, son nəticədə günahsız atın qanının tökülməsinə gətirib çıxarır. Çox sağ olun ki, Siz süjetə canlılar aləmindən hansısa əclaf bir personaj gətirməmisiz. Hətta, deyərdim ki, qonşu obrazının alçaqlıq səviyyəsi oxucunun səbr kasasını doldurur.
Yelena Kabışeva”

“Mən əsəri oxuyub ağladım. Dayçanın və onun anasının, habelə onun sahibinin taleyi məni göz yaşı tökməyə vadar etdi.
İndi əsəri oxuyub qurtarandan sonra da sakitləşə bilmirəm. Göz yaşlarım qurumur. Siz sözün üstadısınız.
Sənə təlqin edilən hansısa bir fikrə etiraz edə bilməyəndə, nəticə elə həyatin özündə də bu cür olur. Lazım gələndə “yox” deməyi bacarmaq lazımdır.
Bəs nə üçün şər həmişə qələbə çalır?
Valentina Karlstryom”

“Güclü və inanılmaz dərəcədə təsirli bir hekayədir!... Məhəbbət, əclaflıq, satqınlıq haqqında bir əsər. Bu, həyat haqqında bir əsərdir- elə bir həyat ki, təəssüflər olsun, biz onun bütün rəngləri ilə qarşılaşırıq. Burada hər şey, dayçanın hiss və həyəcanları, onun sevinci və faciəsi və əlbəttə, onun sahibinin taleyi- bütün bunların hamısı təsirlidir... Mən bu əsərdə Sizin qadına olan rəğbətinizi, onunla bağlı xoş niyyətinizi, ona olan gözəl münasibətinizi də gördüm. Bu əsl Kişilərə xas bir cəhətdir!
Sağ olun!...
Janna Cer”

“Əsəri oxudum və özüm-özümlə baş-başa qalııb suallara cavab aradım.
Professional yazıçını oxumaq necə də gərəkli və həm də ağrılıdır.
Ustalıqla qələmə alınmış detalları, zərgər dəqiqliyi ilə işlənmiş hər sözü, qəhrəmanların qəlbibin hər bir döyüntüsünü əks etdirən mətni özünün bütün mövcudluğuyla canlı bir varlıq kimi hiss etmək necə də ləzzətlidir.
Mən Sizin yaradıcılığınıza hökmən yenə qayıdacağam. Heç şübhəsiz ki, Siz ustadsınız.
Çox sağ olun.
Yelena Tayeva”

“Çox ağrılı bir hekayətdir... bədbəxt at... axmaq adamlar...
Amma onlar hər bir hərəkətləri üçün öz həyatları bahasına cavab verirlər...
Yuliya Melnikova”

“Hörmətli Firuz Mustafa! Sizin hekayəniz birinci sətirdən sonuncu sətrəcən oxucunu gərginlikdə saxlayır, insanı bədəninin və qəlbinin bütün hüceyrələri ilə həyəcanlanmağa vadar edir. Əgər sirr deyilsə bildirin: bu bədii təxəyyülün məhsuludur, yoxsa real faktlara əsaslanır? Mən hələ ilk gəncliyimdə əlimə düşən bir kitabda Monqolustandan satın alınıb Amerikaya gətirilən bir cavan dayça barədə oxumuşdum. Həmin at baş götürüb qaçmış, öz böyüdüyü yerə- doğma səhralara qayıtmışdı. Bu əhvalat bir həyati əhəmiyyətə malik idi. Hansısa bir andan başlayaraq müşahidəçilər dayçaya mane olmadan, satitçə ona göz qoymuş, maraqlanmışlar ki, görsünlər bu işin sonluğu necə qurtarır? Bax elə o vaxtdan mən atlara hədsiz bir həyəcanla yanaşıram; Sizin hekayənizi oxuyandan sonra isə At- mənimçün böyük hərflə yazılan bir varlığa çevrildi!
Səmimi ehtiramla.
Əminə”

“Mən (...) əsəri oxumağa başladım, həmin an anladım ki, orada nəsə dəhşətli hadisə baş verəcək... Canlı aləmə aid, xüsusən it və atlarla bağlı geniş fəfərrütla yazılan əsərlərə adətən ötəri ğöz ğəzdirirəm, onları diqqətlə oxuya bilmirəm...
“At insesti” isə- bu, dəhşətli bir şeydir!
Məni qınamayın... Mən bu əsəri sonacan oxuyb qiymətləndirə bilmərəm, Firuz Mustafa.
Mənim bu işə gücüm çatmaz...
(O dəqiqə bilinir ki, bu professional və istedadla yazılmış bir əsərdir).
Ehtiramla.
Marina Dutti”

“At haqqında yazılmış bu əsər olduqca təsirlidir. Çox gözəl, hərarətlə, duyğu ilə yazılmışdır. Hətta, internetdə atların seleksiyası, ümumiyyətlə, atlarla bağlı yazıları da oxudum.
... Yadıma geoloq olduğum gənclik illəri düşdü. Mən atları ilk dəfə onda tanıya bildim. İndinin özündə belə, sanki fikirlərin əks olunduğu ağıllı at gözlərini xatırlayıram.
Zoya Çeprasova”

“Əsl əsər, həqiqi nəsr əsəri, insanı elə birinci cümlədən sehrləyir...
Belə əsərləri oxumaq- adama zövq verir.
Siz əsl sənətkarsınız. (...)
Valentina Duşina”

“Hekayənin başlıca mövzularından biri- qəddarlıqdır; canlılara, insanlara, uşaqlara qarşı yönəlmiş qəddarlıq.
Hekayəni oxuyarkən öz-özümə düşünürdüm ki, görəsən niyə insanların bir qismi bu qədər qəddar, digər qismi isə tamamilə bunun tam əksinədir.
Dayçanın sahibi, vicdanlı və başqasının dərdinə şərik olan bir insan, dayçanı öz anası ilə cütləşdirdiyi üçün özünü heç cürə bağışlaya bilmir. Və yəqin ki, o, sevdiyi qadını qoruya bilmədiyi və həyatının ağır çağlarında ona heç bir kömək edə bilmədiyi üçün, bütün ömrü boyu əzablar içində qovrulur.
Çox həyəcanlı bir əhvalatdır. Heyif o canlılara və o insanlara.
Olqa Klimova”


“Sizin hekayə-triptixi oxuyarkən mənim yadıma İ.S. Turgenevin öz gündəliyində L.N.Tolstoyla bir görüşü haqqında yazdığı qeydlər düşdü.
Yasnaya Polyananın ətrafında gəzinti zamanı onlar qocalmış bir at görürlər və və Tolstoy bu vaxt atla bağlı bir əhvalat danışmağa başlayir (sonralar bu improvizasiya onun “Xolstomer” povestinin əsasını təşkil etmişdir). Lev Nikolayeviç söhbət zamanı uzun ömrü boyu həyəcan və ağrılarla yaşayan atı elə dəqiq və psixoloji bir ustalıqla təsvir edir ki, Turgenev heyrətə gələrək dillənir: “Lev Nikolayeviç, Siz yəqin ki, nə zamansa at olmusunuz!”
Firuz Mustafa, Siz atın hiss-həyəcanını, davranışını, “psixologiyasını” elə dəqiq təsvir etmisiniz ki, Tutgenevin dediyi həmin sözləri Sizin ünvanınıza da söyləmək olar; bu, həm də hekayəni yaradan yazıçının ustalığıni təsdiq edən bir etirafdır.
Lyudmila Beresneva “

“Sizin hekayənizi bir nəfəsə oxudum. Mən atların daxili aləmini özüm üçün kəşf etdim. İndiyə qədər onlarla yaxından tanış olmamışam. Əsər məni sarsıtdı. Sağ ol. Çox güclü yazilib.
Natalya Lubyanko”

“Gün aydın, Firuz Mustafa! Mən az-çox yazi-pozu ilə məşğul bir adam kimi deyə bilərəm ki, həm kompozisiya, həm də məntiq baxımından çox professional şəkildə yazılmış əsərdir. Amma məni sarsıdan bir məsələ barədə danışmaq istəyirəm. Deyirlər ki, (bunu həmin canlılarla yaxından tanış olanlar söyləyirlər) atlar da, bizim kimi anlayır, bizim kimi sevirlər. Bu söyləninənlər bir qədər mübahisəli təsir bağışlasa da, Sizin triptixinizi oxuyarkən hiss etdim ki, bu, həqiqətən belədir.
Triptixin birinci hissəsi adamı sarsıdır; daycanın dünyaya baxışı sanki sadəlövh, işıqlı sabahın olacağına inamla baxan qayğısız insanları- bizim yeniyetməlik çağlarımızı yada salır. Və o zamanlar bir hadisə baş verəcəyi təqdirdə həmişə düşünmüşük ki, bizim köməyimizə anamız gələcək, amma sən demə, “ana yağlı əppəyə dönüb göyə çəkilibmiş”.
Mən bu hekayəni ağrılarla oxuyub başa vurdum. Burada hər şey- üslub da, dialoqlar da, daxili monoloqlar da, əxlaqa aid fikirlər də mənim hədsiz dərəcədə xoşuma gəldi; bir dəfə satqınlıq etsən bunu yenə təkrar edəcəksən; yeri-göyü yaradanın cəzası isə heç də uzaqda olmur; budur, bədbəxt bir insan, onu nə vaxtsa sevmiş bədbəxt bir qadın, öz sahibinə sədaqətli olan bədbəxt bir at və qanunauyğun bir final- ölüm...
Saule Karabayeva”

“Sağ olun və həmişə yazıb-yaradın, Firuz Mustafa!
Bu əsər- klassikadır. Həm üsubuna, həm detallarının obrazlılığına, həm dialoqlarına, həm də personajlarının xarakterinə görə. Mən şadam ki, belə son dərəcə gözəl (əsl yazıçı!) hərdən mənim yaradıcılığımla da maraqlanır...
Əsərdə yerli kolorit də məni çəkdi. Mən öz xalqina və onun adət-ənənsinə belə həssas münasibət bəsləyənləri çox sevirəm. Firuz, Sizin əsərləri kim tərcümə etmişdir? Tərcümələr nöqsansızdır.
Lyudmila Volkova”

“Sizin əsərlərinizi oxuduğum zaman yaşadığım anlar üçün sağ olun!
Sizin hekayəniz- klassdır, əsl nəsrdir...
Sizə ehtiramla,
Marina Kario”

“Çox güclüdür, obrazlıdır, Firuz Mustafa. Mən bir neçə saatdır ki, bu hekayənin təsiri altındayam. Məni nəsr oxumağa sövq etmək çətin məsələdir; amma məni bu əsərdən ayrılmağa bir kimsənin gücü çatmazdı. Mən qəlbimin ən dərin qatınacan sarsılmışam. Siz misli-bərabəri olmayan bir istedadsınız.”
P.S.
Zəif və qeyri-adi dərəcədə xeyirxah bir insanın əzab və həyəcanlarını belə belə ustalıqla verdiyiniz üçün Sizin istedadınız qarşısında baş əyirəm. Atın duyğu və hisslərinin təsviri də misilsizdir! Bu, ağlasığmaz dərəcədə güclüdür!
Ehtiramla.
Lyudmila Kurışeva (şairə, həkim)”

“Biləsiniz ki, mənim ən böyük nöqsanım bəlkə də fikri uzatmadan, aydın-yığcam şəkildə deməyi bacarmamağımdır. Amma mən əmin olmaq istərdim ki, Siz məni indi qələmə aldığım bu qısa yazıdan da anlayacaqsız. Mən uzun müddət emosional çılığınlığın deyil, təmkinliliyin tərəfdarı olmuşam. Amma mən indi o cür fikirlərdən daşınaraq düşünürəm ki, sözün vaxtında və döğru-düzgün deyilməməsi insanı səhv yola apara bilər. Sevimli adama və doğmalara öz ürəyindən keçənləri məqamında demək, onları nə vaxtsa edə biləcəkləri səhvlərdən uzaqlaşdırar. Əgər sən vicdanının tam əksinə olan bir şeyi qətiyyətlə qəbul etməyib onunla barışmasan çox bəlalardan yaxa qurtara bilərsən. Emosiyaları öz daxilində sıxıb saxlaya bilərsən, amma onlar sənin içində alova dönər, sənin ürəyinsə nə qədər dözsə də günlərin bir günü yanıb kül olar.
Əziz Firuz, əsər çox xoşuma gəldi. Xüsusən də atın hiss-həyəcanının təsviri. Sanki baş verənlər sənin öz içindən ötüb keçir.
Ehtiramla.”
P.S....əsərlərinizi oxumaq qətiyyən mənim vaxtımı almır, əksinə, Sizin mənim yaradıcılığıma vaxt ayırıb məni ruhlandırmağınız çox xoşdur. Mən ona görə Sizin əsərləri oxuyuram ki, onlar həqiqətən maraq doğurur. Düşünürəm ki, bu günlərdə yenə vaxt ayıracağam.
Görümək arzusuyla! Sizə böyük ehtiramla!
P.P.S. Yeri gəlmişkən, mən Sizin yazdığınız məktubları hansı əlifba ilə- kirillə və ya latınla olasından asılı olmayaraq, hətta bunu hiss etmədən, çox gözəl anlayıram.
Yevgeniya Şendrika (Riqa, şairə)

“Gözəl əsərdir.
Zəhmət olmasa deyin, bu triptix əvvəllər nəşr olunubmu?
Ehtiramla.
Olqa Şarikova”

“Firuz-abıy, mən əsəri oxuyub ağladım. Yaşadığım ağrı sanki ürəyimi parçaladı. Siz çox güçlü, sərrast yazırsınız.... Hər söz yerli-yerində işlədilib, tərcümə olduqca gözəldir. Mən çoxdan idi ki, bu qədər təsirli və ağlasığmaz dərəcədə hissiyyatlı əsərlə rastlaşmamışdım.... Çox sağ olun, yaşayın!
Sizə ehtiram və yüngül qələm arzusu ilə.
P.S. Firuz-abıy, Sizə xoş güzəran, uzun ömür, yaradıcılıq üğurları arzu edirəm.
Böyük şükranlıq hissi ilə,
Ayşa Umbetova”

“Firuz Mustafa, Sizin hekayəniz məni çox təsirləndirdi. Bu duyğulu bir əsərdir. İndiki zəmanədə belə dərin yazıçılara nadir hallarda təsadüf olunur. Mən öz əsərlərinə milli koloriti hopdura bilən yazıçı və sənətkarlara böyük maraqla yanaşıram. Cingiz Aytmatovu hədsiz dərəcədə sevirəm.
Sizə yaradıcılıq uğurları arzusu və ehtiramla,
Natalya Şalina Semyonova”

“...bu nəcib heyvanlarda yüksək bir əxlaq yaşamaqdadır. İnsanlar bu barədə düşünsəydilər pis olmazdı.
Əgər atın sahibinin vecinə olmasaydı belə, atın özü belə bir seçim (intihar-red.) edəcəkdi.
Əsərin finalı- həyata bərabər bir ölümdür.
Çox təsirli bir hekayədir, bundan başqa əsər özündə insani əxlaq yaşadır.
Sağ olun.
Ehtiram hissi ilə,
Lyudmila Kalinovskaya”

“Gözəldir, hətta, olduqca gözəldir.
(...)
Sizə ehtiramla. Yuriy Feldman”


“Əssəlamu- əleyküm.
Çox gözəl bir əsərdir.
Mən sanki təzədən öz uşaqlığıma qayıdıb Udaloy adlı madyanimin belinə yatdım.
Səhər yemək üçün mənə verilmiş qənd parçasını ona uzatdığımı, onunsa təşəkkür edirmiş kimi isti bir nəfəslə fınxırdığını təzədən xatırladım. Həmin at müharibənin dəhşətlərindən keçib “komissovat” olunmuş və artıq qocaldığı üçün dövlət müəssisəsinə verilmişdi.
İkimərtəbəli, üstü samanla örtülmüş at tövləsi bizim həyətdə yerləşirdi. Anam atlara baxırdı, atam isə arabaçı vəzifəsinə götürülsə də, ağac gövdələrini atlara qoşaraq sudan çıxarıb üst-üstə yığmaqla məşğul olurdu. Mən demək olar ki, atlarin arasında böyümüşəm. Bizim küçənin oğlan uşaqları səbrsizliklə iş gününün başa çatmasını ğözləyirdilər; biz bundan sonra atları yuxarıdakı çaya qədər qədər çapıb sonra gerı dönürdük. Həmin çayda biz üzüyuxarı üzür, ürəkdən şənlənir, çimir və atları da çimizdirirdik. Sonralar atı başqa yerə apardılar və o zaman uzun müdddət ağladığımı mən indi də xatırlayıram...
Ehtiramla, mavlut hafiz,
İakut”

“Ah, necə güclü bir hekayədir.
Bu sözün həqiqi mənasında əsl əsərdir.
Belə bir hissi yalnız “Xolstomer”i (L.Tolstoyun əsəridir-red.) oxuyarkən keçirmişəm.
Yan Bruşteyn”

“Oxuduqca sanki şaxta canımı dalayırdı.
Çox güclü yazılıb.
P.S. Göylə yeri birləşdirmək çətin məsələdir.
Siz buna müvəffəq olmusuz.
Mariyan Şeyxova”

“Təsirli, bəsirətli bir hekayədir! Burada hər şey heyrətamizdir! Oxuduqca bədənim titrəyirdi! Siz əsasən iri həcmli əsərlər yazırsınız, təəssüf ki, vaxt azlığına görə yazılanların hamısını oxuya bilmirəm. Mən Sizin bütün əsərləri oxuyar, oxuyardım.
Sizə uğurlar və daimi ilham arzulayıram!
Yekaterina Qorbunova-Mosina”

“Allah insanı bu əsərdəkinə bənzər qonşudan qorusun! Qoy heç bir bəndəni şeytanlar yoldan çıxara bilməsin. “Sənin üzünə vurar, o biri atı irəli ver”. Əsərin qəhrəmanı məhz bu cür hərəkət edir. Bəs nəticədə nə baş verdi? Qonşunun qarşısında kim duruş gətirə bilmədi, öz atını kim satdı, baş verənlərə kim öz həyatı bahasına cavab verdi? Bütün hallarda “göz-gqzə” daha ədalətli səslənir. İnsanın satqınlığı canavar dişindən və ilan zəhərindən daha dəhşətlidir; çünki vəhşilər özlərini və öz balalarını müdafiə etmək və ya yem əldə etmək məqsədilə diş qıcayırlar. İnsan əclaflığı isə qapqara həsəddən doğulur.
Həsəddən kin doğur, kin isə insanda bütün insanlığı öldürür.
Təəssüflər ki, əsərin sonluğu ədalətin qələbə çalacağına bir ümid yeri qoymur.
Ehtiramla və Sizin ev-eşiyinizə xoşbəxtlik arzusu ilə,
Lyubov Terexova”

Salam, Firuz Mustafa.
“At günü” hədsiz dərəcədə gözəl bir hekayə-triptixdir. Başqa əsərlərinizi də oxumağa başlamışam. Hamısı yüksək səviyyədə, istedadla, amma intəhasız bir ağrı ilə yazılmış əsərlərdir. Mənə bu cür əsərləri oxumaq ağır başa gəlir- özümü üzlmüş hesab edir, hətta, xəstələnirəm.
Misilsizdir.
Ehtiramla,
Natalya Estevan”


“Firuz Mustafa, əsər mənim hədsiz dərəcədə xoşuma gəldi.
Orada əbədi, həqiqi olan dəyərlər barədə söhbət açılır.
Oxuduqca çox şeylər haqqında düşünməli olurasan. Xoşbəxtlik nədir, məhəbbət nədir? Ləyaqət nə deməkdir, insanı insan eləyən nədir?
Çox ağıllı, həyati bir hekayədir.
Hədsiz dərəcədə gözəl yazılıb, atların həyatından verilən səhnələr əsrarəngizdir.
Bu təmiz səhnələrdə- ölüm təhlükəsi ilə üz-üzə gəlmə, canavarla qarşılaşma, insan həyatı ilə bağlı lövhələrdə necə kontrastlar var. Amma buradakıların heç də hamısı təmiz varlıqlar deyil. Burada insanlar tərəfindən aldadılsa da belə, sonacan təmiz qalan təkcə dayçadır.
At sahibinin uzun monoloqu belə, əsərlə üzvi vəhdətdədir.
Bu monoloq təkcə düçar olduğu dərdlərdən irəli gəlmir, bu, özü özünü bağışlaya bilməyən bir adamın iniltisidir. O, üçqat iradəsiz adamdır, bütün baş verənlər üçün qonşusunu müqəssir bilsə də belə, hesab edirəm ki, düşdüyü fəlakətlərdə əsl günahkarın kim olduğunu bilir. Həmin günah sahibi elə onun özüdür. Alçaq bir kəs səni nə qədər aldadıb yoldan çıxartsa da, sənin ona: “Yox!”- demək haqqın var.
Amma o, bir dəfə də olsun “yox”-deyə bilmir.
Əgər o, müqavimət ğöstərsəydi, sevdiyini başqası aımazdı, atını qonşuya satmazdı, dayçanın öz anası ilə cütləşməsinə imkan verməzdi...
Firuz, bu əsərə görə çox sağ ol.
Hörmətlə,
Yuliya.
Yuliya Yolka”
“Salam, Firuz Mustafa!
Siz güclü bir əsər yazmısınız, oxucular ona etinasız qala bilməzlər.
Dayça və onun anasının –gözəl kəhər atların obrazı necə də məhəbbətlə təsvir edilib!
Mən oxuduqca ağlayırdım, elə buna görə də gec rəy yazmalı oldum.
Burada insanın sifəti…insanla bağlı sədlər… bütün bunlar, indi qarşılıqlı əlaqədə görünür.
İnsanları mühakimə etməmək… Bəs insan öz nağılı- öz məhəbbəti uğrunda niyə döyüşmür?
Və o, niyə başqası tərəfindən ram olunur?..
Bəs hanı sərhəd, o sərhəd ki, onun üstündən heç kəsin addımlayıb keçməsinə imkan verilməsin?
Yaxın qonşu… Dayan… O yana keçmək olmaz… Ora sənin ərazin deyil!
Aman Allah!
Qəhrəmanlar o qədər realdır ki, nəyisə…əlavə etmək mənasızdır.
Çax sağ ol!
Ehtiramla,
Tatyana Kojuxova”

“Salam, Firuz bəy. Çox sevinirəm ki, dostlarımın məsləhəti ilə bu əsərinizi oxudum. Çox gözəl yazı üslubunuz var. Düşünürəm ki, tərcümə zamanı üslub qorunub. Bu əsəri öz dilimizdə də oxumaq istərdim.
Sag olun və yaradın.
Sayğılarla,
İslam Bağırov”

“Xoşuma gəldi. Siz canlıların həyatını necə də gözəl bilirsiniz. Mən ani olaraq özümü dayçanın yerində hiss etdim. Həm də məsələ bundadır ki, mənim adımın mənası elə “nursaçan dayça” deməkdir.
Nurtay”

“Məni bu əsərin məzmunu, kulminasiyası, keçidləri heyrətə gətirdi. Adamın baş qəhrəmana yazığı gəlir. Amma Siz haqlısız: bütün ləyaqətli adamlar hər şeyi ürəklərinə götürür.
...Bu, dahiyanə həyat hekayəsidir.
Gülbəniz Qəmərli (Almaniya)”

“At günü” hekayəsinin psixologiya və fəlsəfəsi anındaca diqqəti çəkir. Çox gözəl əsərdir.
Fəxrəddin Oruc Qəribsəs (Dağıstan, Dərbənd, şair-publisist)”


““At günü” qeyri-adi dərəcədə parlaq bir əsərdir. Obrazlar əbədi olaraq yaddaşa hopur.
Qalina Polnyak”

93 dəfə oxundu
user profile image
Meyxoş Abdullah şərh etdi.
3 years ago

Maraqlıdır.

user profile image
Meyxoş Abdullah şərh etdi.
3 years ago

Bir daha oxudum. Çox təsirləndim. Ona görə ki, 2000-ci ildə yazdığım "Alagöz" əsərimi xatırlatdı mənə. O əsərdə də bir atın taleyindən bəs edir. Sağ olun Firuz müəllim. gözəl əsərdir.


Axtarış