...
 • .Bioqrafiyası və əsərləri
 • Firuz Mustafa


 • Firuz Mustafa
  Qısa bioqrafiyası, habelə nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin
  natamam siyahıs

  (Firuz Qədimаlı оğlu Mustаfаyеv)
  nasir, dramaturq, filosof
  Azərbaycan Respublikasının
  Əməkdar incəsənət xadimi

  Həyatı
  Firuz Mustаfа (Mustafayev Firuz Qədimalı oğlu) 18 fеvrаl 1952-ci il tаriхdə Аzərbаycаn Rеspubliкаsı Gədəbəy rаyоnunun İsаlı кəndində ziyаlı аiləsində аnаdаn оlmuşdur. (Amma sənədlərdə onun doğum tarixi iyun ayının 30-u göstərilmişdir). Firuz Mustаfа 1969-cu ildə оrtа məкtəbi, 1971-ci ildə Bakdakı 1 saylı texniki peşə liseyini bitirmişdir. O, əmək fəaliyyətinə tikintidə və Bakı elektrik maşınqayırma zavodunda fəhlə kimi başlamışdır. 1975-ci ildə Аzərbaycan Pedaqoji Universitetin filоlоgiyа fакültəsini bitirmiş, 1975-1977-ci illərdə təyinаt üzrə Sааtlı rаyоnundа müəllim işləmişdir. Firuz Mustаfа 1977-1978-ci illərdə hərbi хidmətdə оlmuş, ordudan zabit kimi tərxis edilmişdir. O, 1978-80-ci illərdə Аz.TV-də müхbir, Кinоlаşmа idаrəsində sərəncаmçı dirекtоr, “Аzərbаycаn gəncləri” qəzеtində хüsusi müхbir kimi fəaliyyət göstərmişdir.
  Firuz Mustаfа 1980-84-cü illərdə Аzərbаycаn ЕА Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış, sоnrакı illərdə еlmi işçi, bаş еlmi işçi, hаbеlə fəlsəfə каfеdrаsındа dоsеnt vəzifəsində çalışmışdır.
  Firuz Mustаfа Ali Diplomatiya Kollecinin ümumi işlər üzrə prorektoru, Bakı Avrasiya Universitetinin elmi işlər və xarici əlaqələr üzrə prorektoru və kafedra müdiri olmuşdur. O, 1985-ci ildə fəlsəfə üzrə nаmizədliк, 1992-ci ildə dокtоrluq dissеrtаsiyаsı müdаfiə еtmişdir. (O zaman SSRİ Аli Аttеstаsiyа Şurаsı dаğıldığı üçün diplоmu аlа bilməmişdir. 2002-ci ildə Fəlsəfə və Hüquq İnstitunun Еlmi Şurаsının qərаrı ilə оnа fəlsəfə еlmləri dокtоru аdı vеrilmişdir). O, elmi və yaradıcılıq fəaliyyəti ilə yanaşı pedaqoji işlə də məşğul olmuş, ölkənin əksər ali məktəblərində, universitetlərdə fəlsəfə, dünya ədəbiyyatı və türk xalqları mədəniyyəti üzrə mühazirələr demişdir.
  Firuz Mustаfаnın ilk mətbu yazıları “Azərbaycan gəncləri”, “Bakı”, “Kommunist”, “Tərəqqi”, “Elektrik” qəzetlərində, “Müxbir”, “Təşviqatcı”, “Ulduz” jurnallarında çap olunmuşdur. İlk bədii kitabı (“Göyəm kolları”) 1985-ci ildə “Gənclik” nəşriyyatında, ilk elmi monoqrafiyası 1989-cu ildə “Elm” nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür.
  Firuz Mustаfаnın onlarla еlmi və bədii кitаbı nəşr еdilmiş, ssеnаriləri əsаsındа bir çox filmlər çəкilmişdir. Əsərləri хаrici dillərə tərcümə еdilmişdir. О, bir sira xarici filоsоf, şair və yаzıçılаrın əsərlərini (N.Bеrdyаyеv, F.Nitsşе, S.Yesenin, A. Blok, V.Şuкşin və s), hаbеlə “Putin. Birinci şəхsdən” кitаbını Аzərbаycаn dilinə tərcümə еtmişdir.
  Firuz Mustаfа 100-dən çox kitabın müəllifidir. Uzun illər Az.Tv-də “İlğım” və “İdrak” verilişlərinin müəllifi və aparıcısı olmuş, habelə müхtəlif illərdə “Mааrifçi” və “Mədəniyyət” qəzеtlərinin bаş rеdакtоru vəzifəsində çаlışmışdır.
  Firuz Mustаfаnın onlarla pyеsi müхtəlif dövlət tеаtrlаrındа, habelə Türkiyə Reapublikasında, Rusiya Federasiyasında, Ukrayna Respublikasında tаmаşаyа qоyulmuşdur.
  Firuz Mustаfаnın yazdığı mətnlərə görkəmli bəstəkarlar- Xəyyam Mirzəzadə, Zabitə Məmmədova, Tahir Əkbər, Şahid Əbdülkərimov və başqaları musiqi bəstələmişlər. Əsərləri bir çox xarici dillərə tərcümə edilmiş, ssenariləri əsasında filmlər çəkilmişdir. İki övladı var.

  Təltif olunduğu mükafatlar:
  Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi
  2 dəfə Cəfər Cаbbаrlı mükafatı laureatı
  “Humay” mükafatı laureatı
  Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifаqının üzvü
  Fəlsəfə Cəmiyyətinin üzvü
  Qafqaz Yazıçılar Klubunun üzvü
  AYB Dramaturgiya bölümünün rəhbəri
  “Teatr” jurnalının redaktoru  Firuz Mustafanın əsərləri

  Еlmi əsərləri:
  • "Mənəvi tələbаtın inкişаf diаlеktiкаsı" (“Elm” nəşrиyyatı, 1985)
  • "Yеnidənqurmа və demоkrаtiyа şərаitində tələbə və şаgirdlərin hüquqi və mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsı" (“APİ-nin nəşriyyatı”, 1987)
  • "Sərhədsiz dünyа" (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999)
  • "Мədəniyyəт və fəlsəfə"(“Araz” nəşriyyatı, 2005)
  • “Orta təhsil islahatları proqramlarının məzmun baxımından təhlili və qiymətləndirilməsi” (“MBM” nəşriyyatı, 2011)
  • “Qloballaşma və mədəniyyət”(“Araz” nəşriyyatı, 2011)
  • “Fəlsəfə işığında” (“RENESSANS-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Mənəvi tələbat və bədii mədəniyyət” (Doktorluq dissertasiyası) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)

  Bədii əsərləri:
  • "Göyəm коllаrı" (“Gənclik” nəşriyyatı, 1985)
  • "Dünyаnın rəngi" (“Gənclik” nəşriyyatı, 1989)
  • "Кəhrəbа" (“Elm fondu”nun nəşri, 1997)
  • "Bəhruz-Vətənə sipər оğul" (“Azərbaycan” nəş., 1997)
  • "Çəhrаyı tunеl" (“Şur” nəşriyyatı, 1999)
  • "Теаtr mеydаnı" (“Çaşıoğlu”, 2001)
  • "Аdsız" (“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2001
  • "Sifət" (“Araz” nəşriyyatı, 2002)
  • "Buz üstə sətirlər" (“Araz” nəşriyyatı, 2003)
  • "Коmеdiyаlаr" (“Araz” nəşriyyatı, 2004)
  • "Qаrа qutu" (“Araz” nəşriyyatı, 2006)
  • “Dəniz köçü” (“Araz” nəşriyyatı, 2006) [1]
  • “Onluqlar” (“Araz” nəşriyyatı, 2008)
  • “...Qapı...” (“MBM” nəşriyyatı, 2008)
  • “13 hekayə” (“MBM” nəşriyyatı, 2008)
  • “Müqəvva” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
  • “Monohekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
  • “Qapı” (“Araz” nəşriyyatı, 2009)
  • “Dəniz köçü” (9 nəşr) (“Nurlan”və “Araz” nəşriyyatı, 2009-10)
  • “Hekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
  • “At günü” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
  • “Monopyeslər” (“Araz” nəşriyyatı, 2010)
  • “Çardaqda zirzəmi” (“MBM” nəşriyyatı, 2011)
  • “Sklerozlar üçün yaddaş” (Araz” nəşriyyatı, 2011)
  • "Daş üstə yazılmış sətirlər”(dördlüklər) (“MTR group” nəşriyyatı, 2014)
  • “Ölü dildə sevgi məktubları” (“Zero”nəşriyyatı, 2014)
  • “Hekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2015)
  • “Poetik səsləşmələr” (“Teatr” jurnalına əlavə, 2017)
  • "Seçilmiş əsərləri" (1-ci cild) (“MBM” nəşriyyatı, 2016)
  • "Seçilmiş əsərləri" (2-ci cild) (“MBM” nəşriyyatı, 2017)
  • “Kəhrəba”, (“MBM” nəşriyyatı, 2018)
  • “Qum saatı”, (“MBM” nəşriyyatı, 2018)
  • “NƏSR” (roman və povestlər) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Ədəbiyyat və əbədiyyət” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Əlahəzrət söz” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “AntiPoeziya” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Çardaqda zirzəmi” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Bir filosofun deyimləri” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Fəlsəfə işığında” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Sehrbaz” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Hekayələr” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)
  • “Mini.Mono.Makro. Hekayələr” (GreenPrint House” , 2021)
  • “Durna ovu” (Pyeslər). (GreenPrint House” , 2021)
  • “Sütun” (Poeziya) (GreenPrint House” , 2021)
  • “TriO” (Nəsr.roman.povest.hekayə) (GreenPrint House” , 2021)
  • “On pyes”. (GreenPrint House” , 2021
  • “Poetik tərcümələr” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2021)
  • “Gündəliklər” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2022)


  *Seçilmiş əsərləri (40 cilddə) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2020)


  *Firuz Mustafanın yaradıcılığı haqqında yazılmış monoqrafiya, tədqiqat, məqalə, qeyd, esse və ona ithaf olunmuş poetic parçalar (4 cilddə) (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2020)

  Rusca kitabları:
  • «Мир без граnиц» (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999)
  • «Морское кочевье» (“Araz” nəşriyyatı, 2008, 164 s.)
  • «Пьесы» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 560 s.)
  • «…Дверь» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 384 s. )
  • «Фируз Мустафа в переводе Шахло Касумовой» («МВМ» nəşriyyatı , 2011, 120 s.)
  • «Манекен» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
  • «День лошади» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
  • «Подвал на крыше» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2011)
  • «Поэтические ассоциации» (“Teatr” jurnalına əlavə, 2017)
  • «Парадоксальные пьесы» (Приложение к журналу «Театр», 2019)
  • «ПРОЗА» (романы. повести. hассказы) (“Renessans-A”.2019)
  • «Чародей» (пьесы) (“Renessans-A”.2019)
  • «ТриО» (Проза: роман.повесть.рассказ) (GreenPrint House” , 2021)

  *Фируз МУСТАФА “ИЗБРАННОЕ”. (Избранное в 6-ти томаx) (“Renessans-A”.2020)
  İngiliscə kitabları:
  • “A sea nomad” - (“Araz” nəşriyyatı, 2010)
  • “The Amber, a true friend”- (“Elm fondu”nun nəşri, 1997)
  Tərcüмə:
  • “Putin. Birinci şəxsdən” (“Diplomat” nəşриyyatı, 2000)
  • “Poeziya nümunələri” (Teatr jurnalına əlavə, 2012)

  Tərtib etdiyi kitablar:
  • «Сто тюркских этносов» (“Araz” nəşriyyatı, 2012)
  • “Yaşamaq sənəti. Təbiətin resepti” (“Renessans-A” nəşriyyarı, 2019)

  Rusiyada şap olunmuş kitabları:

  “Райский цветок" (“Cənnət çiçəyi”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
  «Подвал на крыше» (“Çardaqda zirzəmi”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg., 2018
  “Мир без границ” (“Sərhədsiz dünya”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
  “Морское кочевье” (“Dəniz köçü”-rusca), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
  “Nomade Maritime” (“Dəniz köçü”-fransızca), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
  “A Sea Nomad” ((“Dəniz köçü”-ingiliscə), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburg,. 2018
  “Дверь” (“Qapı”), Rusiya Federasiyası, Yekaterinburq,. 2018

  Türkiyədə nəşr olunmuş kitabları:
  “Deniz kervanı” (“Asmaaltı Yayınevi”.,2022)
  “Tarafsız bölge” ( “Anatolya kitab”., 2022)

  İranda çap olunmuş kitabları:
  “QAPI” romanı (Sona.Tehran., 2000)
  “Çardaqda zirzəmi” (farsca) İran İR, Tehran, 2017
  “Marian çökəkliyi” (farsca) İran İR, Tehran, 2017

  Özbəkistanda nəşr olunan kitab:
  “Dengiz kochmanchıları” (“Dəniz köçü”-özbəkcə) Özbəkistan Respublikası, Dashkənd.,”İstiqlol nuri”, 2018

  F.Mustafaya həsr olunmuş kitablar:
  • «Посвящается тебе, Фируз Мустафа» (toplu) (2012)
  • “Sənə həsr olunur, Firuz Mustafa” (toplu) (2012)
  • Sabir Bəşirov “Firuz Mustafa: idrakla hissin vəhdəti”. (Ədəbi portret-monoqrafiya) (2012)
  • Babək Qurbanov "Firuz Mustafanın yaradıcılığına baxış (Dörd bucaq)" (2012)


  Teatrlarda tаmаşаyа qоyulmuş əsərləri (pyеsləri):
  • “Аğıllı Аdаm” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
  • “Qəfəs” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
  • “Таbut” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
  • “Vidа mаrşı” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
  • “Qаrа qutu” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
  • “Su pərisi” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
  • “Мüqəvvа” - Nахçıvаn Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Теаtrı
  • “Аğıllı Аdаm” - Şuşа Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Tеаtrı
  • “Мusiqili məкtublаr”- Şuşа Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Tеаtrı
  • “Qadın həsrəti” (“Musiqili məktublar” pyesi əsasında) Şuşа Dövlət МKT
  • “İlğım”- Lənkərаn Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Sеvməsən ölərəm”- Аğdаm Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Мüqəvvа”- «Yuğ» Dövlət Tеаtrı”
  • "Мüqəvvа"- Tədris Teatrı
  • “Musiqili məktublar”- Tədris Teatrı
  • “Ifritə”- Tədris Teatrı
  • “Marian çökəkliyi”- Tədris Teatrı
  • “Əqrəb bürcü”- Tədris Teatrı
  • ”Аyı təbəssümü”- Füzuli Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Dəhliz” - Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Adsız”- Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Vida marşı”- Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Sənə sözüm vаr”- Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Qаrışqа tələsi “- Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Neytral zona” - Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Аdsız”- İrəvаn Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Əqrəb bürcü”- Sumqаyıt Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Tələ” - Sumqаyıt Dövlət Drаm Tеаtrı
  • “Tıхаc”- Gəncə Dövlət Nizаmi Pоеziyа Tеаtrı
  • “Аdsız”- Gənc Tаmаşаçılаr Tеаtrı
  • “Qadın həsrəti” (“Musiqili məktublar” pyesi əsasında)- GTT
  • ”Аyı təbəssümü”- Qusar Ləzgi Dövlət Dram teatrı
  • “Vidа mаrşı” - Gəncə Dövlət Drаm Tеаtrı
  • "Tıхаc”- Gəncə Dövlət Nizаmi Pоеziyа Tеаtrı
  • “Pələng ili”- Gənc Tаmаşаçılаr Tеаtrı
  • “Sehrbaz” –Bakı Bələdiyyə Teatrı
  • “Müqəvva”- Rus Dövlət Dram teatrı
  • “Sevməsən ölərəm”- Ordubad xalq teatrı (Naxçıvan MR)

  Xarci ölkələrdə tаmаşаyа qоyulmuş əsərləri (pyеsləri)
  • “Мüqəvvа”- «Oda» Tеаtrı (Türkiyə Respublikası)
  • “Neytral zona” (“Terefsiz Bölge”)- Türkiyə Sənət Teatrı (Türkiyə Respublikası)
  • "Neytral zona" - Dərbənd Azərbaycan Dram teatrı (Rusiya Fedreasiyası)
  • “Sahibsiz adam” –Krımtatar Akademik Dövlət Musiqili Dram Teatrı
  • "Ağıllı adam" - Dərbənd Azərbaycan Dram teatrı (Rusiya Fedreasiyası)  40 CİLDLİYƏ DAXİL EDİLMİŞ ƏSƏRLƏRİN
  siyahısı:

  1-ci cild.
  Pyeslər
  Monopyeslər

  Mündəricat:
  Çoxcildliyə qısa müəllif müqəddiməsi
  s.3
  Dramlara ön söz
  s.12
  MÜQƏVVА s.13
  İFRİTƏ s.69
  MUSİQİLİ MƏKTUBLAR
  s.108
  FOTOQRAF s.154
  MƏRUZƏçi s.206
  SİFƏT s.241
  QIFIL
  s.275
  LAMPA MƏSƏLƏSİ
  s.305

  2-ci cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:

  MARİAN ÇÖKƏKLİYİ
  s.3
  ÇARDAQDA ZİRZƏMİ
  s.53
  QARA ULDUZLAR
  s.122
  ÜÇ CANAVAR
  s.212
  SEHRBAZ
  s.282


  3-cü cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:

  QARIŞQA TƏLƏSİ
  s.3
  PAYIZ MEŞƏSİNDƏ VALS
  s.79
  ADSIZ
  s.125
  TIXAC
  s.197

  4-cü cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:

  “АMAZONKA” və yахud Tаriхin o biri üzü
  03
  QARA QUTU
  s.82
  ƏQRƏB BÜRCÜ
  s.158
  İLĞIM
  s. 225


  5-ci cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:

  PƏLƏNG İLİ
  s.3
  ZAMAN
  s.103
  BİR NƏFƏR ÜÇÜN TАMАŞА
  və yаxud QАRАBАSMАLАR
  s.193
  AYI TƏBƏSSÜMÜ
  s.291

  6-cı cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:

  NЕYTRАL ZОNА
  s.3
  VİDA MARŞI
  s.105
  BƏYАZ КÖLGƏLƏR
  s.198
  GÜNƏŞİ QORUYANLAR
  s.285
  7-ci cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:


  SAVAŞ FƏSLİ və yaxud Ənvər Paşa
  s.03
  ÜÇÜNCÜ SAHİL və yaxud
  “Sonuncu instansiya”
  s.96
  QƏFƏS
  s.189
  OXŞARLAR
  s.275

  8-ci cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:

  AĞILLI ADAM
  s.3
  SAFARI və ya Aslan ovu
  s.73
  KİŞİLƏRİ QORUYUN
  s.203


  9-cu cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:


  SU PƏRİSİ
  s.3
  DƏhLİZ
  s.116
  KÜSƏNLƏR BARIŞANDA
  s.187
  SEVMƏSƏN ÖLƏRƏM
  s. 247


  10-cu cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:

  Müəllifdən
  Səh. 3
  TARİXİN KÖLGƏSİ
  və yaxud Gələcəkdən gələnlər
  Səh. 10

  11-ci cild.
  Pyeslər
  MÜNDƏRİCAT:  AĞRI
  s.3
  Müəllifdən
  s.74
  SƏ¬NƏ SÖ¬ZÜM VAR
  s.75
  QIFIL
  s.137
  ALIN YAZISI
  s.167
  FİNAL
  s.219

  12-ci cild.
  Pyeslər
  Mündəricat:

  PARLAMENTDƏ TOY
  s.03
  TA¬BUT
  s.248


  13-cü cild
  Nəsr
  Mündəricat:
  Romanlar
  Müəllifdən (ön söz)
  s.3
  QАPI (каntаtа. rоmаn)
  s.7
  Müəllifdən (“Qapı” haqda)
  s.212
  Müəllifdən (“Cənnət çiçəyi” haqda)
  CƏNNƏT ÇİÇƏYİ (roman-pritça)
  s.215

  14-cü cild.
  Nəsr
  Mündəricat:
  Povestlər
  Müəllifdən
  s. 3
  DÜNYANIN RƏNGİ
  s..4
  PAYIZ SÜVARİSİ (kinopovest) s.151

  15-ci cild.
  Nəsr
  Mündəricat:
  Povest və hekayələr
  Povest
  DƏNİZ KÖÇÜ
  s.03
  “Dəniz köçü” əsəri haqda rəylər s.128

  Hekayələr
  BƏYAZ RƏQS s.147
  HARAY s. 168
  İŞIQ s.175
  AĞIR YÜK s.191
  AĞI s.218
  KÜÇƏ NƏĞMƏSİ s.229
  “QЕYRİ-KAFİ” s.238
  YAY…SAZAĞI s.252
  YAŞILLIQ s.279
  GÖYƏM KOLLARI. ÇİSKİN s.292
  ŞƏKİL s.331
  MARSDAN TELEFON ZƏNGİ s.345
  ALIN YAZISI s.385

  16-cı cild.
  Nəsr
  Mündəricat:
  Hekayələr
  DƏRMAN ŞÜŞƏSİ s.03
  NƏMİŞLİК s.16
  DURNA OVU s.31
  BU YОL HARA GЕDİR? s.46
  YUХU КİMİ s.58
  CƏZA s.76
  OKEAN s.90
  KOSMONAVT s.110
  “MİŞA DAYI” s.132
  QIŞ QATARI s.147
  AT GÜNÜ (hekayə - triptix) s.167
  MATƏM MUSİQİSİ s.204
  GÖZÜ YAŞLI AĞACLAR s.223
  QATİLLƏR s.237
  ÖLÜ DİLDƏ SEVGİ MƏKTUBLARI s.244
  QAĞAYI KİMİ s.256
  HASAR s.266
  KÖHNƏ KİTABLARA ELEGİYA s.277
  ÇİN OLAN YUXULAR
  s.287
  SİQARET ÇƏKƏN İLAN s.301
  UÇURUM s.313
  TAPANÇA s.326
  KİRAYƏ EV, ŞƏN MƏSLİS VƏ… s.337
  KİÇİK s.361
  LİMON s.368
  KÜT BALTA s.379
  DİNOZAVR KÖLGƏSİ s.389

  17-cı cild.
  Nəsr
  Mündəricat:
  Yarıfantastik hekayələr
  FANTAST YAZIÇININ MARSDA DƏFNİ
  03
  YAĞIŞ s.44
  HAMLETIH ATASI s.60
  DUMAN s.81
  QEYRİ-ADİ UÇUŞ s.113
  MƏN NİYƏ ÖLDÜM? s.120
  “KƏHRƏBA” s.126
  Monohekayələr
  Avtobus-dövlət
  s.131
  Bir qəpik
  s.138
  Baş
  s.146
  Ağsaqqal
  s.151
  Şərikli uşaq
  s.156
  Çalma
  s.162
  Xalq adamı
  s.166
  Partiyadüzəldən
  s.173
  Filosof
  s.180
  Virtual arvad
  s.188
  Əcdadlarımız
  s.194
  “İmtahan kabinələri”
  s.199
  Biz, yaponlar və qılınc
  s.206
  Dekret yeri
  s.210
  “Saşa”
  s.214
  Ağı
  s.218

  Minihekayələr
  Kürk s.229
  İntiharın müəllifi s.232
  Təbəssümlü foto-şəkil
  s.237
  Adam yediyinin pulunu verər
  s.246
  Qonaqla nahar
  s.245
  “Ömür üçbucağı
  s.243
  Ayaqqabı s.249
  Köpəyin qocalığı s.251
  Cinayətsiz cəza s.255
  Güzgüdəki qadın s.259
  “Kabinet” əbləhi s.262
  Kontr-admiralın arvadı s.265
  Ağasif kişinin siyasi yuxusu s.271
  Telefon olmaq faciəsi s.276
  Keçmişdən gələn qadın
  s.283
  Əyyaşın “gündəliyindən” s.285
  Pis adamlara görə uzun yaşamaq arzusu s.291
  Ağlayan foto-şəkil s.297
  Səttar müəllimin yol xəritəsi s.308
  Qəmli mahnı
  s.311
  Qatil telefon
  s.314
  Qoca, İt və Pişik
  s.316
  Jest
  s.320
  Yol
  s.321
  Roman
  s.322
  Bir ssenari və onun itməkliyi
  s.315
  Mələklər susanda
  s.325
  Minarə
  s.354
  “Cökə” əməliyyatı
  s.377
  18-cı cild.
  Nəsr
  Mündəricat:
  ÇƏHRАYI TUNЕL
  s.3
  NUHUN ÖLÜMÜ
  s.174

  19-cu cild.
  Nəsr
  Detektiv
  Mündəricat:
  1.
  QUM SААTI
  “Teatr Meydanı”
  s.3
  2.
  Teatr Meydanı
  s.140

  20-ci cild.
  Nəsr
  Detektiv
  Mündəricat:

  3.
  QARA HEYKƏLLƏR

  21-ci cild.
  Poeziya
  Mündəricat:

  Müəllifdən. Poeziya və Mən
  s.03
  DÖRDLÜKLƏR
  s.08
  ONLUQLAR
  s.100


  22-ci cild.
  Poeziya
  Mündəricat:

  “Köhnədəbli şeirlər” kitabından
  s.03

  KÖHNƏDƏBLİ SEVGİ ŞEİRİ s.04
  Ölümə öyrəşdim s.06
  Məni bağışlayar dostlar, tanışlar s.08
  Mənim danışmağa yoxdu macalım s.11
  Bir daha gördüm ki s.13
  Soyuqluq s.15
  Mənə yer üzündə s.17
  Gözlərim içimə açılan qapı... s.19
  Yaltaqlar qurultayında
  şərab haqqında s.20
  Ayrılıq s.21
  Bəxtəvər it s.22
  İllər pəncəsini qoydu... s.24
  Qara qutu s.26
  İlk dəfə görüşüb tanış olmuşuq... s.28
  Yuxu s.29
  Xitab s.30
  Sevgi duası s.31
  Görüş yerində yazılan şeir s.33
  Vergi müfəttişinə məktub s.35
  Eşşəyə məktub s.39
  Soyunub qapqara matəm donunu... s.43
  Susur telefonun s.44
  Kölgə s.46
  Məni soruşsanız... s.47
  Ömrün qürubunda… s.49
  Sən yaşa dolduqca... s.51
  Hər axşam kölgətək s.53
  Mən s.54
  Əlahəzrət ölüm s.55
  Mənim planlarım s.57
  Mənə ağıl vermə, ağıllı alim s.59
  İnsan-Dünya s.61
  Sevgi qurultayı s.63
  Ruh qocalmayır s.65
  Paravoz dartınır, tərpənir qatar... s.67
  Qayıt gəl s.68
  Bağışla, mən olmayacam s.69
  “Sevirəm” deyəmmədim s.71
  Cənab Tamada s.72
  Köhnə fayton s.74
  Dəyər s.75
  Çəkdi s.76
  Ağrıyır s.77
  Qurbanın olum s.78
  Görmüşəm s.79
  Olmaz s.80
  Xitab s.81
  Mən s.82
  Qadası s.83
  Doymadım s.85
  Mən olmayanda s.87
  Allahın olsun s.88
  Sənin s.89
  Ölməyə dəyər s.90
  Mənəm s.91
  Bu yaşda s.92
  Ola s.93
  Gülürlər s.94
  Xanım s.95
  Sənə s.97
  Bəllidir s.98
  Başqa s.99
  Gözəldir s.100
  Niyə qısqandım səni s.101
  Apar məni s.102
  Nəvə s.104
  Qocalma, gözəl, qocalma s.106
  Axtar məni, gəz məni s.107
  Ucadır s.108
  Mən bir dar ağacı,
  mən dərd ağacı s.109
  Vətəndir s.111
  Qaça bilməzsən s.113
  Darıxmışam s.114
  Əbədidir eşqimiz s.115
  Baxışın qayıt deyir s.116
  Səninlə qalsın s.117
  Yazığım gəlir s.118
  Olmasaydı s.119
  Doğru sözümdür s.120
  İnanan daşa dönsün s.121
  Bivəfasan s.122
  Olmuşam s.123
  Təbrik edirəm s.124
  Rəqs eləyək s.125
  Mən o gülü dərəcəyəm s.126
  Nələr gördüm s.127
  Sevənlərlə bir yaşadım s.128
  Sən deyən olmayacaq s.129
  Göz yaşım ol s.130
  Qisas qalmaz qiyamətə s.131
  Bizə gəldik s.132
  Utanıram s.133
  Kaş o şeiri mən yazaydım s.134
  Sən mənim göz dağımsan s.135
  Bu güllərin gözləri nəm s.136
  Gecikirsən s.137
  Asın s.138
  Güləmmədim s.139
  Dözüm yoxdur s.140
  Gülüm s.141
  Salam olsun s.142
  Təkcə səninlə xoşbəxtəm s.143
  Dəlisən s.144
  Gül, ay Şahmar s.145
  Unutma s.147
  Gitara s.148
  Yazığım gəlir s.149
  Bizdən başqa s.150
  Divar saatı s.151
  Bu sevgidir, deyəsən s.152
  Dünyam s.154
  Salam olsun s.155
  Məni tək qoyma s.156
  Yuxuya gedib s.157
  Kimi sevmə, kimi sev s.159
  Bilmədim s.160
  Deyirsən, bağışla s.161
  Biz olmasaydıq s.162
  Yadındamı? s.163
  Neyləyim, mən səni
  sevə bilmədim s.164
  “Sevir-sevməyir?” s.166
  Son görüş s.167
  Öz sözün olsun s.168
  Allah s.169
  Qurtara bilməzsən... s.171
  Güllər s.172
  Bu mənəm, əzizim s.173
  Günəş kimi alışırsan s.174
  Hələ harasıdır s.176
  Nənələr s.178
  Şınıxda s.179
  Təzədən başlayaq s.180
  Ər dağı s.182
  Zərrələr s.183

  İTHAFLAR s.188
  Yaqut xanım s.190
  Gördük s.193
  Olsun s.195
  HƏRBİ MARŞLAR s.196
  Düzlən, komandir gəlir s.197
  Tankçılar marşı s.198
  Vətən oğlu, qalx ayağa s.199
  Bir-iki, sol s.201
  Vətən əsgəriyik biz s.203
  İrəli s.204
  Ürək s.205
  Günəş s.206
  Avtoportret s.207
  ŞUŞA. Elegiya s.208

  Müəllif haqqında s.209
  Firuz Mustafanın əsərləri s.215  23-cü cild.
  Fəlsəfə
  MÜNDƏRİCAT:
  I.
  1.QLOBALLAŞMA VƏ MƏDƏNİYYƏT
  s.3
  2.PRELYÜDİYA
  s.4
  3.ƏVVƏLCƏ SİVİLİZASİYALAR HAQQINDA BİR NEÇƏ SÖZ
  s.9
  4.RAKURS: ÜFİQİ VƏ ŞAQULİ QLABALLAŞMA
  s.25
  5.QLOBALLAŞMANIN “RADİUSU”
  s.38
  6.XAOSDA NİZAM
  s.50
  7.İNSANIN ZAMANI. ZAMANIN İNSANI
  s.70
  8.SEÇƏNLƏRİN VƏ SEÇİLƏNLƏRİN TARİXİ
  s.93
  9.BİR DAHA QƏRB VƏ ŞƏRQ HAQQINDA
  s.104
  10.QLOBALLAŞMA: ƏVVƏLİN SONU VƏ SONUN ƏVVƏLİ
  s.130
  11.HEGEL VƏ ÇAĞDAŞ DÜNYADÜZÜMÜ
  (Şərq və Qərb papradiqması müstəvisində)
  s.136
  12.GƏLƏCƏYƏ EPİTAFİYA
  s.154
  13.QLOBALLAŞMA: SEVİNCDƏN DOĞAN QORXU
  s.164
  14.TARİXİN VƏ ZAMANIN “DURNA YOLU
  s.168
  SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus)
  s.174
  “SƏRHƏDSİZ DÜNYA” əsəri haqda rəylər
  s.272


  24-cü cild.
  Fəlsəfə
  MÜNDƏRİCAT:
  Esse və məqalələr

  Şərq və Qərb (dixotomiya)
  s.03
  III.
  SEVGİ (elmi-fəlsəfi esse)
  s.08
  IV.
  SƏNƏT VƏ SEVGİ
  s.29
  V.
  DİN – MƏNƏVİYYAT, MƏDƏNİYYƏT HADİSƏSİDİR
  s.36
  VI.
  FƏLSƏFİ FİKİR TARİXİNDƏN YARPAQLAR. MİFİK TƏSƏVVÜRDƏN FƏLSƏFİ TƏFƏKKÜRƏ
  s.39
  Çin müdriкləri
  s.42
  Yunan dahiləri
  s.53
  Sokrat
  s.61
  VII.
  AVESTA. AVESTA
  TARİXİN “AVESTA” QİTƏSİ (1)
  s.71
  AVESTA: Xe¬yir¬lə Şə¬rin əbədi mü¬ba¬ri¬zə¬si (2)
  s.81
  AVESTA: gizli kodları (3)
  s.88
  AVESTA: mənəvi abidə (4)
  s.97
  AVЕSTA SEHRİ (5)
  s.109
  NİTSŞE VƏ AVESTA
  s.115
  VIII.
  TARİXİN FƏLSƏFƏSİi, fəlsəfənin tarixi
  Hegel belə deyirdi
  s.125
  Nitsşe qayıdır
  s.146
  FRЕYD haqda
  s.157
  Yuxular haqqında
  s.170
  IX.
  YADDAŞIMDAKI müasirlərim
  s.176
  MAKOVELSKİ zirvəsi
  s.177
  ŞİMŞƏK ÖMRÜ (Filosof Cahangir Nağıyevin xatirəsinə)
  s.190
  SADƏLİYİN MÜDRİKLİYİ (Akademik Firudin Köçərli haqqında)
  s.200
  BÖYÜK ALİM, BÖYÜK VƏTƏNDAŞ (Akademik Tofiq Köçərli haqqında)
  s.215
  Bizim Camal müəllim
  (Filosof-pedaqoq Camal Mustafayev haqda) s. 223
  İŞIQLI ADAM (Professor Tofiq Rəsulov haqda)
  s.237
  Müdrikliyin gənclik dövrü (Professor Cəmil Əhmədli haqqında)
  s.246
  HƏQIQƏTƏ SЕVGI (Yusif Rüstəmov haqda)
  s.253
  Özü boyda ürəkdi Babək (Babək Qurbanov haqda)
  s.259
  ZƏHMƏTLƏ DОLU ILLƏR (Ağayar Şükürov haqqında)
  s.274
  DÜNYANI GÖZƏLLİK, GÖZƏLLİYİ İSƏ ƏDƏBİYYAT XİLAS EDƏCƏK (Sabir Bəşirov haqqında)
  s.279
  “Kəfənimi kipriyinlə tikərsən...” (Əmrəli İsmayılov haqda)
  s.292
  SABAHLA YAŞAYANLAR
  SADƏLİYIN ANATOMİYASI (Prof. İzzət Rüstəmov daqqında)
  s.298

  25-ci cild.
  Fəlsəfə
  Dissertasiya

  MƏNƏVİ TƏLƏBAT VƏ BƏDİİ MƏDƏNİYYƏT

  MÜNDƏRICАT:
  Müəllifdən səh. 3
  AAK-a təqdim edilmiş sənədlərin mətni (rus dilində) səh.10
  Аттестационнное дело Мустафаева Фируза Гадималы оглы с.12

  GİRİŞ səh.98
  Mövzunun aktuallığı səh.98
  Problemin işlənmə səviyyəsi səh.104
  Tədqiqаtın məqsəd və vəzifələri səh.105
  Tədqiqаtın еlmi yеniliyi səh.108
  Tədqiqаtın nəzəri və еlmi prакtiк əhəmiyyəti
  səh.118
  İşin аprоbаsiyаsı İşin struкtкuru
  səh.119
  I fəsil
  Tələbаt, оnun mаhiyyəti və struкturu səh.120
  § 1.Tələbаt sоsiаl-fəlsəfi каtеqоriyа кimi
  səh.120
  § 2. Mənəvi tələbаt: mübаhisələr, mülаhizələr, qənаətlər səh.144
  II fəsil
  Mənəvi tələbаtın fоrmаlаşmаsındа bədii mədəniyyətin rоlu səh.177
  III fəsil
  Mədəniyyət sistemində bədii mədəniyyətin yeri və funksiyası səh.220

  § 1. «Mədəniyyət» аnlаyışı, оnun mаhiyyəti və məzmunu səh.220
  § 2. Bədii və еstеtiк mədəniyyətin spеsifiк хüsusiyyətləri və оnlаrın qаrşılıqlı əlаqəsi
  səh.237
  IV fəsil
  ЕTI şərаitində bədii-еstеtiк mədəniyyətin inкişаf istiqаməti səh.285
  § 1. Cəmiyyətin müаsir inкişаf mərhələsində ЕTI və
  siviliyаzisiyаnın əlаqəsi prоblеminin bəzi хüsusiyyətləri səh.285
  § 2. Bədii mədəniyyətin еlmi idаrəоlunmаsı və prоqnоzlаşdırılmаsı səh.311

  V fəsil
  Mədəniyyət-sоsiоlоgiyаnın tədqiqаt оbyекti кimi
  (Tаriхi аspекtdə) səh.339

  NƏTİCƏ səh.358
  BİBLİОQRАFİYА səh.367

  26-cı cild.
  Ədəbiyyatşünaslıq
  MÜNDƏRİCAT:

  I.NƏZƏR və NƏZƏRİYYƏ

  NƏSRİN İNKİŞAF TRAYEKTORİYASI
  s.3
  DÜNYANIN BÜTÜN DİLLƏRİNDƏ ƏDƏBİYYAT...
  s.18
  “Qadin poeziyası” varmı?
  s.24
  Ədəbi əsəri qiymətləndirməyin əsas meyarı nədir?
  s.29
  ƏDƏBİYYATIN ƏYRİ GÜZGÜSÜ
  s.33
  ƏDƏBİYYATDA “BAZAR QANUNLARI...”
  s.39
  КÖLGƏ ƏDƏBİYYATI
  s.47
  ƏDƏB(iyyat) SÖHBƏTİ
  s.53
  ATƏŞ XƏTTİNDƏN KƏNARDA
  s.58
  “İSКЕS RIDISКЕS”
  s.97
  "İTƏH VAХT" MÜƏLLİFİHƏ uğulu bəxt
  s.103
  HƏDƏF DÜZGÜN MÜƏYYƏNLƏŞİB
  ( “Ulduz” jurnalının dekabr sayı haqda)
  s.109
  Şəhər və kənd ədəbiyyatı
  s.130
  YARADICILIQ ZƏHMƏT TƏLƏB EDİR
  s.132
  OXUCUN KİMDİR, ƏLAHƏZRƏT YAZAR?
  s.136
  SÖZ AZADLIĞI BƏ ÇƏRƏNÇİLİK
  s.141
  TARİX ÖZÜNƏ QİYMƏT VERİR
  s.146
  Ədəbi əsəri qiymətləndirməyin əsas meyarı nədir?
  s.152
  ƏDƏBİYYAT: ONU KİM YARADIR?
  s.156
  II.ƏDƏBİ AKSİOMLAR
  Millətin Mirzəsi
  s.162
  S.S.AXUNDOV VƏ XALQ MAARİFİ
  s.173
  Nərimanov əlindən gələn, gücü çatan hər şeyi edib
  s.179
  HÜSEYN CAVİDİN QİSASI BELƏ ALINDI
  s.183
  Qürbətdə uyuyan Yusif Vəzir
  s.197
  CABBARLI POEZİYASI
  s.210
  Səməd Vurğun haqqında:
  1.UŞAQLARIN BÖYÜK DOSTU
  s.215
  2.“İldırım” təşkilatının üzvləri niyə həbs edilmişdi?
  s.221
  3. Səməd Vurğun haqqında. Və təkcə onun haqqında yox
  s.226
  4.Gəlin tarixi təhlil edək, amma təftiş etməyək...
  s.230
  5.Bəyəm bu gün tənqid olunan və ya tənqid edənlər yoxdur?
  s.232
  6. “Çox xəbislər elə bildi Səməd gəldi...”
  s.245
  7. Köhnə və təzə bir hekayə(t)dir
  s.241
  8.SƏMƏD VURĞUN “XOFU”
  s.244
  9.SƏMƏD VURĞUNUN DOSTLARI VƏ ...
  s.249
  10.BİR ŞERİN SİQLƏTİ
  s.258
  GƏNCLIYIMIZIN SЕVIMILI YAZIÇISI
  s.265
  HƏYATDAN KİTABA, KİTABDAN HƏYATA
  s.274
  İSMAYIL ŞIXLI BÜTÖVLÜYÜ
  s.285
  Vəli Axundovdan gənc qələm sahiblərinə ...
  s.300
  İŞIQ AXTARAN ADAM
  s.309
  BÖYÜK ÜRƏYİN NAĞILI
  s.318
  Nəğməkar şair
  s.323
  “Hərdən Xəlil Rzanı da tənqid etmək lazımdır...”
  s.340
  ÖZ QƏHRƏMANLARINA BƏNZƏYƏN YAZIÇI
  (Nahid Hacızadə haqda düşüncələr)
  s.351
  Anarın yaradıcılıq baharı
  s.365

  27-ci cild.
  Ədəbiyyat və dil
  MÜNDƏRİCAT:
  GEDƏNLƏR.GƏLƏNLƏR
  ZƏHGIH YARADICILIQ YОLU
  s.03
  “RUH FAKTORU”
  s.13
  YÜKSƏLİŞ
  s.18
  1.“ÇƏNLİBEL”
  s.28
  2.ZİYALI ÖMRÜ
  s.32
  Yurdumuzun nəbzi döyünür
  s.35
  50 YAŞIN İŞIĞI
  s.38
  KÜRÜN ƏSGƏR OĞLU
  s.40
  Nəriman Əbdülrəhmanlı haqda söz
  s.44
  Nisə Bəyimin özü və sözü
  s.46
  SÖZLƏ YAŞAYAN ADAM
  s.63
  “DON JUAN”: BİR ROMANIN ƏKS-SƏDASI
  s.56
  Pоеtiк həqiqətə gеdən yоl
  s.59
  POETİK BƏNZƏRSİZLİK
  s.63
  SƏSDƏN SÖZƏ
  s.72
  Ədəbi məsuliyyət hissi
  s.76
  GİZLİNLƏR GİZLİ QALANDA
  s.80
  Şahlo Qasımova haqqında
  s.93
  Bəzən əksinə də olur
  s.95
  Uğurlu yol.
  ХAОSUN BƏDİİ HARMОNIYASI
  s.96
  POETİK DƏRDİN AD GÜNÜ
  s.99
  ÇAPARAQ
  Axundovun milli mənsubiyyəti haqda
  s.104
  Cavidlə birgə sürgündə olan qəribə adamla ötəri görüş
  s.107
  Oxumadığım əsəri necə “redaktə” etmişəm?
  s.112
  ƏDƏBİYYATIMIZIN AYDIN SABAHI
  s.116
  BİZDƏ SƏNƏT DƏ VAR, QONORAR DA...
  s.124
  SÖZ VƏ SAQQIZ
  s.128
  MƏDƏNİYYƏT BAĞLARI
  s.131
  UNUDULMAQ QORXUSU
  s.135
  YAZIÇI HARADA YAŞAMALIDIR?
  s.139
  ÖMÜRDƏN BİR AY
  s.147
  BEŞ-ON KƏLMƏ
  s.153
  KİTABSIZ TƏRƏQQİ...
  s.157
  “OĞUZNAMƏ” HAQQINDA QEYDLƏR
  s.160
  SÖZ QARŞISINDA MƏSULİYYƏT
  s.169
  Türk və hindu dillərinin kök yaxınlığı haqda bəzi qeydlər
  s.173
  BİZƏ “DİL POLİSİ” DƏ LAZIMDIR?
  s.181
  Cəmi bir hərfin dəyişməsi və ya ixtisarı büdcəmiz üçün neçəyə başa gəlir?
  s.186
  Dil islahatı əhalinin böyük hissəsini əsaslı qorxuya salıb...
  s.190
  Dahiyanə bir şeirin tarixi...
  s.200
  Dil islahatı kimə sərfəlidir?
  s.207
  Düşüncənin miqyası...
  s.209
  Sərvət Gürcan-özü boyda Azərbaycan...
  s.211
  Nə qədər günahsız ağac zay kitabların badına gedir...
  s.217
  FİKİR AXARINDA
  (ədəbi-bədii etüdlər)
  SƏNƏT və MƏDƏNİYYƏT SÖHBƏTLƏRİ
  s.225

  28-ci cild.
  Ədəbiyyat və incəsənət
  MÜNDƏRİCAT:
  KİTAB ALƏMİ

  MİXAİL ŞOLOXOV və onun “İnsanın taleyi” əsəri
  s.3
  "İNSANIN TALЕYI"
  s.6
  Bir yazının taleyi
  “LEV TOLSTOY VƏ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI”
  s.16- 20
  “RAST”DA RASTLAŞDILAR
  s.27
  ŞAİRİN GÖRDÜKLƏRİ
  s.31
  AĞ İŞIQDAN KEÇƏN QIRMIZI XƏTT
  s.36
  İNSANA VƏ TƏBİƏTƏ SEVGİ
  s.48
  Rоmantizmin tədqiqinə həsr оlunmuş...
  s.52
  “YARPAQLAR ALTINDA GİZLƏNƏN ŞEİR...”
  s.56
  TALЕYƏ YAZILAH HƏĞMƏLƏR
  s.70
  “ ALNINA BİR ŞEİR SIXACAM SƏNİN…”
  s.76
  YARADICI ÖMRÜNÜN ANLARI
  Namiq Abdullayev: “Əbülfət, məni girovluqdan azad et...”
  s.86
  “BURADA BİR BAŞIPAPAQLI YOXDUR?”
  s.91
  Oqtay Rza: “Sağ ol, bankomat...”
  s.94
  Şair Oqtay Rza və Servantesin məşhur qəhrəmanı...
  s.96
  Şair çimərlikdə
  s.101
  ŞAİRİN KONYAKI
  s.104
  Küləyin yerə atdığı portret...
  s.109
  Bəxtiyar Vahabzadə 20 Yanvar günü
  s.112
  “Dahiyanə” bir şeirin tarixi...
  s.116
  Əsər necə yarandı?

  (Dörd hekayənin yaranma tarixçəsi)
  1.“Okean” necə yarandı?
  s.123
  2.“Alın yazısı” necə yazıldı?
  s.126
  “Bəyaz rəqs” necə meydana gəldi?
  s.129
  4.“Dekret yeri” necə yarandı?
  ƏDƏBİ ÜFÜQLƏR

  DÜNYANIN PUŞKİNİ
  s.137
  Dostoyevski türkdürmü?
  s.154
  DÜMA DÜHASI, DÜMA UZAQGÖRƏHLİYİ
  s.161
  Cek London və Martin İden
  s.166
  QRİQOL ROBAKİDZE VƏ ONUN ÜÇÜNCÜ SAHİLİ
  s.169
  RƏSUL HƏMZƏTOVDAN GÖTÜRMƏDİYİM MÜSAHİBƏ
  s.189
  Mən onu tanıyırdım... (Andrey Voznesenski)
  s.200
  Böyük rus şairi vəfat etdi (Bella Axmadulina)
  s.205
  Anatol İMERMANİS:
  “AZƏRBAYCANLILAR TƏMKİNLİ ADAMLARDIR”
  s.208
  Oljas Suleymenov:
  “AZƏRBAYCAN HƏMİŞƏ ÜRƏYİMDƏDİR...”
  s.222
  SALİH QURTUYEVİN ƏDƏBİ BİOQRAFİYASI
  Balkar xalqının taleyi fonunda
  s.236
  ƏDƏBİ HƏŞARAT
  s.251
  GÖRKƏMLİ SİYASİ XADİM, DÖYÜŞÇÜ, ŞAİR: ZƏLİMXAN
  s.258
  Camal Kamal haqda söz
  s.261
  Özbək xalqına başsağlığı verirəm…
  s.267
  DİSSİDENT yoxsa XƏSTƏ?
  s.271

  İNCƏSƏNƏT
  ƏBƏDİYYƏT DÜSTURU
  s.275
  SƏS HAQQIHDA ХATİRƏ
  s.280
  SEHRLİ ÇUBUĞUN QÜDRƏTİ
  s.287
  FESTİVAL ÖZ QALİBLƏRİNİ ELAN ETDİ
  s.295
  "MİХAYLО BAКIDADIR"
  s.303
  SƏNƏTKAR ÖMRÜNÜN PİLLƏLƏRİ
  s.313
  ÖRNƏK FİLMLƏRİN PARLAQ “RƏNGLƏRİ”
  s.317
  POLİQRAFİYA, TELEVİZİYA, PORNOQRAFİYA
  s.320
  “TEATR? TEATR... TEATR!” ... ƏLBƏTTƏ, TEATR
  s.324
  “ULDUZ MÜHARİBƏSİ”
  s.331
  “REKLAM PAUZASI”
  s.334
  Hüseyn Arif borc və ölən adam haqda
  nə dedi?
  s.337

  29-cu cild.
  İncəsənət
  MÜNDƏRİCAT:

  AZƏRBAYCAN DRAMATURGİYASI
  qurultaylararası dövrdə (məruzə)
  səh.03
  Dramaturgiya haqda eskizlər (əlavə)
  səh.58
  HÜSEYNAĞA HAQQINDA KEÇMİŞ ZAMANDA DANIŞMAQ DÜZGÜN DEYİL (gündəlikdən parcalar)
  səh.63
  KÖHNƏ MUZEY YENİ ÜNVANDA QƏRARLAŞDI
  səh.67
  KEF ELƏ...
  Dayazlığın təntənəsi?..
  səh.70
  HACIQABULDA BİR ABİDƏ VAR...
  səh.73
  XOCALI FACİƏSİ
  s.79
  ÖMÜR SARAYININ KƏRPİCLƏRİ
  s.81
  BALACALARIN NƏĞMƏ ÇƏLƏNGİ
  s.85
  ÇAĞDAŞ MƏDƏNİYYƏTİN MƏNZƏRƏSİ. RESPONDENTLƏR CAVAB VERİR
  (SOSİOLOJİ SORĞUNUN NƏTİCƏLƏRİ)
  s.88
  AKTRİSA VƏ DÖYÜŞÇÜ
  s.94
  ŞEKSPİR YENİ AMPLUADA L.O.V.E. ("MƏHƏBBƏT HEKAYƏSİ") BAKIDA Bir tamaşanın təəssüratı
  s.99
  Yeni jurnal. “Yada düşdü” jurnalı kimləri yada salacaq?
  s.106
  EKRAN ƏXLAQI VƏ...
  s.108
  SON GÜNLƏRİN QƏZƏB HƏDƏFİ:
  JURNALİSTLƏR
  s.112
  KİTABLAR VƏ ADAMLAR
  s.115
  “KLİP-KLİP” OYUNU
  s.118
  MAARİFLƏNMƏYƏ HAMININ EHTİYACI VAR, ƏN ÇOX DA SİYASƏTÇİLƏRİN
  s.121
  FELLİNİNİN ÜRƏYİNİ OĞURLAYAN QADIN
  s.125
  DAHİ (Rejissor Yoji Qrotovski)
  s.129
  BÖYÜK YAPON REJİSSORU AKİRA KUROSAVA
  s.136
  MÜSLÜM MAQOMAYEVDƏN
  MÜSLÜM MAQOMAYEVƏCƏN
  s.139
  GƏNC HEYKƏLTƏRAŞIN EMALATXANASINDA
  s.142
  Teatr ruh və əqidə qovşağında (Əd.Vəliyevin kitabı haqda)
  s.146
  SƏHNƏ ONUN UÇUŞ ZOLAĞI İDİ (Əli Salahlı haqda)
  s.161
  BİZƏ (İNCƏ)SƏNƏT LAZIMDIRMI?
  s.165
  BALACALARIN NƏĞMƏ ÇƏLƏNGİ
  s.174
  DİN – MƏNƏVİYYAT, MƏDƏNİYYƏT HADİSƏSİDİR
  s.177
  OXUYUR SƏDAQƏT AĞAYEV
  s.180
  OXU, XEYRANSA, OXU...
  s.183
  NƏBZ
  GÖZƏLLƏR VƏ GÖZƏLLİK...
  s.187
  NƏBZ
  İCTİMAİLƏŞDİRİLMİŞ BURUN
  s.190
  NƏBZ
  KƏPƏNƏK ÖMRÜ
  s.193
  “TULLANTILARA” QARŞI MÜHARİBƏ ELAN EDƏK. “Qorxulu filmlər” qorxulu nəsil yetişdirir
  s.196
  ELEKTRON İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ MƏDƏNİYYƏTİ NECƏ TƏBLİĞ EDİR?
  "MƏDƏNİYYƏT" (TV) KANALININ AÇILMASINA EHTİYAC DUYULUR
  s.199
  SƏNƏT SÖHBƏTLƏRİ
  s.203
  ERMƏNİ RƏZALƏTİ TÜRK MELODİYASINA QARŞI HÜCUMA KEÇİB
  Bu dəfə rus ladında
  s.209
  TÜRKMƏNLƏR BALETƏ BAXMAQ ÜÇÜN BAKIYA GƏLƏCƏKLƏR?
  s.212
  İCTİMAİ TELEVİZİYANIN BİR LAYİHƏSİ HAQQINDA TAMAŞAÇI SÖZÜ
  s.217
  “KLAS-KLAS” oyununda KLASSİKA söhbəti və yaxud “ÖLÜLƏR”DƏN DİRİLƏRƏ
  s.221
  TEATR DİREKTORUNUN “SƏVİYYƏSİ
  s.232
  “İsrafil İsrafilov teatra “problemlər repertuarı” gətirib"
  s.240
  MƏNTİQƏ SIĞMAYAN “MƏNTİQ”
  s.242
  ƏCAİB TƏQDİMAT. Gədəbəydən olan “dünya şöhrətli” bəstəkar. Syuni Qriqor Mirzayanı tanıyan varmı?
  s.250
  MONOTAMAŞALARDA MONOTONLUQ HİSS OLUNMURDU
  s.254
  DRAMATİK PAUZALAR
  SƏHNƏ İŞIQLARI
  s.262
  Hacı Əbdül haqda bir neçə kəlmə
  s.275
  M.F.Axundovun (və ya Axundzadənin) milli mənsubiyyəti haqda
  s.282
  Anjela Devisi xatırlayan varmı?
  s.288
  Klassiklərə “əlavə”...
  s.290
  Şərqlə Qərbin kəsişdi və ayrıldığı nöqtə
  s.293
  Neopostmodernizm...
  s.295
  Cücən və cücənlilər haqqında
  s.297
  Şoloxovun məşuqəsi – xanım Yejova...
  s.301
  “Azərbaycan teatrının problemləri hamımızı narahat etməlidir” sərlövhəli yazının taleyi
  s.303
  Azərbaycan teatrının problemləri hamımızı narahat etməlidir
  s.304
  ARTО TЕATRI
  s.329
  ARTUR MİLLER: "BRODVEY NİYƏ BAHALAŞIB?"
  s.333
  Bruк tеatrı
  s.339
  ŞƏХSIYYƏT.Aкtyоr şəхsiyyəti.
  Aкtyоr хaraкtеri.
  s.342
  “Maniken” tamaşası Beynəlxalq Teatr Festivalında mükafat alıb
  s.344
  “Ədəbi əsərdə neçə obraz iştirak etməlidir?”
  s.345
  Salahovun qızının toyu
  s.347
  Ölüm haqdı və ya ölüm haqda…
  s.350
  Savadsızlığın faciəsi
  s.352
  Sokrat acgözlük haqda
  s.354
  SÜNNƏT TOYLARI...
  s.357
  Ərəfə
  s.360
  "Milyon-milyon qızılgül" mahnısının müəllifi kimdir?
  s.360
  YAZIÇI HARADA YAŞAMALIDIR?
  s.364
  Sənətin gününə ağlamaq
  s.370
  Lap fimlərdəki kimi
  s.175
  Pepinov haqqında
  s.178
  “Gündəmə” gəlmək istəyənlər...
  s.375
  VAQİF küçəsi haqda
  s.380

  30-cu cild.
  Müsahibələr
  Mündəricat:

  “Təkcə yazıçının özünün yox, elə hər bir əsərin öz tərcümeyi-halı olur”
  s.03
  “Hər bir milli ədəbiyyatın öz “qan qrupu” var...”
  s.11
  Tərbiyəvi əhəmiyyətə malik proqlamlara
  xalqımızın böyük ehtiyacı var
  s.15
  “İndiki kitab təqdimatları indiki toylara bənzəyir...”
  s.18
  “Böyük ədəbiyyatda bu bölgülər ikinci plandadır”
  s.21
  Rusiya iki il əvvəl Ədəbiyyat ili elan etdi
  s.24
  “Yazıların gələcək zamanla bir əlaqəsi olmur...”
  s.27
  “Canavara yem olacaqdım, yaxşı ki...”
  s.30
  Yenə Nobel ödülü haqda
  s.32
  Firuz Mustafa yeni roman yazıb
  s.34
  Ədəbiyyat nədir?
  s.36
  Lap pis gündə deyil…
  s.42
  Pyeslərim niyə oynanılmır?
  s.45
  “Bütün dəyərlərin ölçüsü istedaddır…”
  s.47
  Vəziyyət ruscadır?..
  s.50
  “Qonşu ölkələrdə birinin barmağı qanasa,
  bundan bütün dünya xəbər tutur”
  s.53
  “ELM VƏ SƏNƏT ARASINDA İNTEQRASİYA GEDİR”
  s.56
  “Gerçəkləşməyən arzular” layihəsində
  s.62
  Döyüşkən adam deyiləm
  s.71
  Qonağımız yazıçı-filosof Firuz Mustafadır
  Dəyişmək istərdinizmi?
  s.77
  “BƏŞƏRİYYƏTİ BƏLALARDAN YALNIZ BEYNƏLXALQ PARLAMENT XİLAS EDƏ BİLƏR”
  s.82
  BİZİM İSTİNAD NÖQTƏMİZ AĞLIMIZDIR
  s.90
  “KÖHNƏ KİŞİLƏR BÜTÜN SÖZ-SÖHBƏTİ, UMU-KÜSÜNÜBİR TİKƏ DUZ-ÇÖRƏYƏ QURBAN VERİBLƏR”
  s.101
  AZƏRBAYCAN HEKAYƏSİ. Üçüncü söhbət.
  s.110
  “ALLAH HƏR ŞEYDƏN YÜKSƏKDƏ DURUR, VİCDANIMIZ DA ALLAHDAN YÜKSƏKDƏ
  s.134
  “VƏTƏN GÖZƏLDİ, AMMA GÖZƏL VƏTƏN DAHA GÖZƏLDİ”
  s.144
  LAYİHƏNİN ADI: 33 ZİYALIYA 33 SUAL
  s.153
  “Mənim kəndim" – Firuz Mustafa: “Təkcə dağlar dəyişməyib...”
  s.165
  Anarın 77 yaşı oldu - Ad günü təbrikləri
  s.178
  “Kitaba ən çox tələbəlik və aspirantlıq dövründə pul xərcləmişəm...”
  s.180
  “Əsgərlikdə eşq macəram olmayıb...”
  s.182
  Hüquqi dövlətdə əxlaqi-mənəvi mədəniyyət
  s.186
  Hansı Cümhuriyyət qəhrəmanının həyatı romanlaşmalıdır?
  s.188
  "Heç də xoşbəxtliyə doğru getmirsən"
  s.190
  “...uzun illərdir ki, televizorum... yoxdur...
  s.191
  “Zamanın keçməsi ömrə bolluq gətirmir...”
  s.192
  “O, oğlunun işindən çox nigaran idi”
  s.194
  “Vətəndaşların sosial fəallığı deyəndə...”
  s.198
  Hansı əsəri ekranda görmək istərdik?
  s.201
  Kənd qəbiristanlıqlarındakı “şəhərlilər”
  s.203
  “Niyə çağdaş dövrdə “roman bumu”
  yaşandı, amma “dram bumu” yaşanmadı?
  s.205
  “...bəzi teatrlarda mənə soyuq bir münasibət var”
  s.208
  "İndi musiqi təsərrüfatı bir-birinə “korifey” deyən
  s.210
  “Məncə ən ciddi janr komediyadır”
  s.212
  “Hindu dilləri məhz bu ailəyə daha yaxındır...”
  s.215
  Səhvlərimizi təkrar etməyək
  DİALOQ
  s.219
  “XALQI SİYASƏT YOX, ELM XİLAS EDƏ BİLƏR”
  s.233
  SÖZ TÜKƏNSƏ BELƏ, İDEYALAR TÜKƏNMİR
  s.243
  “Teatrlarda böyük islahatlara ehtiyac duyulur”
  s.250
  “Tamaşaçı həmişə haqlıdır”
  s.260
  “Tеаtр-dünyаnыn моdеlidir”
  s.270
  “Gəncləri teatrların həndəvərinə yaxın qoymurlar...”
  s.275
  "Bütün dünyаdа fəаliyyət göstərən tеаtrlаr...”
  s.288
  Tеatrı qanunlardan daha çох ənənələr yaşadır...
  s.299
  “Tetr muzeyi xatırlatmamalıdır”
  s.314
  “Biz istedadlı adamlara daha çox öləndən sonra diqqət və qayğı göstəririk”
  s.326
  “Mənim imkanım olsa bütün teatrlara sponsorluq edərəm”
  s.337
  31-ci cild.
  Müsahibələr

  MÜNDƏRİCAT:
  DİALOQLAR.müsahibələr

  “Mən kütlə üçün yox, oxucu üçün yazıram...”
  s.3
  «Son illərdə yüngül əsərlərə meyl artıb»
  s.13
  “Tufandan sonar” əsərindən əvvəl özüm tufan qoparmalı olacağam”
  s.23
  "Bəlkə tamaşaları maliyyə naziri hazırlamalıdır?"
  s.32
  “Cari ildə teatrlar yeni əsərimə müraciət etməyib”
  s.42
  “XƏSTƏYƏ GÜLMƏK DOĞRU DEYİL”
  s.49
  “BİR JANRDAN DİGƏRİNƏ KEÇMƏK MƏNƏ ÇƏTİN DEYİL”
  s.54
  “Hansısa səhnə əsərinin geniş müzakirəsinə təsadüf olunmur”
  s.68
  Dramaturgiya xarakter və hadisələrin savaş meydanıdır
  s.74
  “Mən istəməzdim ki, istedadlı gənclər kiminsə məddahına çevrilsinlər…”
  s.87
  “Dramaturgiyaya dövlətin strateji məsələsi kimi baxıram”
  s.94
  Teatrlar kimlərinsə monopoliyasına keçir
  s.104
  “Müraciət etdiyim janrlar arasında da elə bir “çin səddi”, “dəmir pərdə” görməmişəm”
  110
  “İsrafil İsrafilov teatra “problemlər repertuarı” gətirib"
  s.120
  "Teatr asılqandan deyil, tamaşaçıdan başlayır"
  s.122
  “ƏMİNƏM Kİ, BÜTÜN DRAMATİK DÜYÜNLƏR AÇILACAQ...”
  s.133
  FƏLSƏFƏ VƏ DRAMATURGİYA
  s.142
  “DÜNYA GETDİKCƏ BALACALAŞIR”
  s.149
  TAMAŞAÇI UŞAQ YAŞLARINDAN YETİŞMƏLİDİR
  s.158
  “İsrafil İsrafilov teatrı amirlik üsulu ilə idarə edir”
  s.168
  Dramaturgiya xarakter və hadisələrin savaş meydanıdır
  s.176
  “İstedad tanrı vergisidir...”
  s.189
  “Biz istedadlı adamlara daha çox öləndən sonra diqqət və qayğı göstəririk”
  s.194
  Əsər seçimini kim edir: nazirlik, yoxsa teatr?
  s.205
  “Ədəbiyyatda bütün fəsillər olub…”
  s.207
  Dram əsərləri az oxunsa da…
  s.211
  "Hətta ölüm də hər şeyin sonu deyil"
  s.214
  Teatrlara dövlət qayğısı kimi və niyə qıcıqlandırır?
  s.231
  “Dövlətin teatrlara qayğısını hər zaman təqdir edirəm”
  s.242
  “Müraciət etdiyim janrlar arasında da elə bir “çin səddi”, “dəmir pərdə” görməmişəm”
  s.256
  “Direktor açıq dialoqdan qaçır”
  s.266
  UŞAQLIQDAN REPORTAJ
  s.280
  “Bəlkə İsrafilovla dəfələrlə görüşən o adam mənim “oxşarım” olub...”
  s.289
  “Hesab edirəm ki, əksər qəhrəmanlarım həmişə haqqın, adalətin yanındadır”
  s.303
  Dram əsərləri az oxunsa da…
  s.315
  “Qobustan” jurnalında dramaturgiya söhbəti
  s.318
  Müraciət forması
  s.335

  32-ci cild.
  Müsahibələr
  Mündəricat:

  “Bəzən öz qəhrəmanlarımdan da nəsə öyrənmək istəyirəm”
  s.03
  "Ədalət"in vaxtı: Firuz Mustafa ilə
  s.14
  “Heç vaxt kiçik stəkanda “böyük fırtınalar” qoparmaq niyyətim olmayıb”
  s.28
  "Tənqid dağıdıcı, məhvedici yox, ehtiyatlıvə ehtiramlı olmalıdır..."
  s.40
  “ƏDƏBİYYAT SİZİF ƏMƏYİDİR”
  s.52
  Bu əsərin baş qəhrəmanı zamandır “Sakit Don” romanı haqqında)
  s.63
  “Yazıçı özünü plan doldurmağa məhkum etməməlidir”
  s.83
  “Yaradıcılıqla məşğul olmaq ... intihara hazırlıq kimi bir şeydir”
  s.90
  “İstedadlı gənclərin əksəriyyəti depressiya içindədir”
  s.105
  “YAZIÇI ÖZ DÖVRÜNÜN KARGÜZARIDIR”
  s.116
  “Yаrаdıcılıqdа gələcəк yохdur, kеçmiş vаr...”
  s.126
  "İndi kitablarını özü satan Məhəmməd Hadiyə heç kəs acımır, çünki yazarların günü ondan da betərdir"
  s.138
  “Yazıçı öz əsərlərinin qəhrəmanları ilə birgə nəfəs almalıdır”.“Təəssüf ki, təkcə ömrü planlaşdırmaq olmur”
  s.150
  “Bədən üzvlərinin siyahısının sadalanmasının ədəbiyyatdan çox, anatomiyaya dəxli var...”
  s.175
  “Yazıçı yazacaqları haqqında yox, yazdıqları haqqında danışmalıdır...”
  s.190
  “Mənim bir əsərim Nobelə təqdim olunub...”
  s.204
  “Belə hesab edirəm ki, mən özüm və mənim əksər qəhrəmanlarım həmişə haqqın, adalətin yanında olmuşuq...”
  s.211
  “Yaxşı adət-ənənələri bəzən məcburi öyrətmək lazımdır”
  s.221
  “Hamıdan narazıyam... Ən çox da özümdən...”
  s.232
  “Yazıçı da öz əsəri ilə əsgərin yanında olmalıdır”
  s.243
  “İnsanlar haqqında yalnız yaxşı şeylər düşünün”
  s.251
  DEBAT
  s.264
  TƏHSİL.“Orta təhsil islahatları proqramlarının məzmun baxımından təhlili və qiymətləndirilməsi (yeni dərsliklər, kurikulumlar, müəllim hazırlığı)”
  s.286
  ƏXLAQ.Təvazökarlıq hissi
  s.334
  UŞAQLARIN TƏRBİYƏSİNƏ DİQQƏTİ ARTIRAQ
  s.339
  MÜƏLLİM MƏNƏVİYYATI (GƏLİN MÜZAKİRƏ EDƏK)
  s.344
  QURUB YARADAN ƏLLƏR
  s.349
  MÜƏLLİM ÜRƏYİ
  s.352
  Vəziyyət qaneedicidir...
  s.356
  Səbəb mənə tam aydın deyil
  s.358
  Firuz Mustafa: „Heç kəsə sirr deyildir ki…“
  s.360
  “Bəs bir vaxt niyə ya susur, ya da “başqa nəğmə” oxuyurdunuz”
  s.361
  Bu, geniş təhlil tələb edən mövzudur...
  s.362
  “Qorkinin sənə verdiyi yazıçı bileti haramın olsun"...
  s.363
  Oxucular üçün yazırsız, yoxsa ədəbiyyatçılar üçün? – Sorğu
  s.367
  Cizgi filmlərimiz zəifdir
  s.369
  Özüm haqqında tənqidi məqaləyə rast gəldim...
  s.371
  Aktyorla dramaturqun polemikası
  s.373
  Xalq teatrları varmı?
  s.375
  "Bu gün im¬kan¬lı şəxslər te¬at¬ra da¬yaq ol-ma¬lı¬dır"
  s.376
  “Sosial şəbəkələri iti bıçaqla müqayisə etmək olar... Baxır o bıçaq kimin əlindədir”
  s.378
  Sorğu
  “Ömrün getməsinə görə neyləmək olar?”
  s.383
  “Hansı əsər(lər) olmasaydı Azərbaycan ədəbiyyatı yoxsul görünərdi?”
  s.384

  33-cü cild.
  Publisistika
  Mündəricat:

  ALƏM CƏNNƏTƏ DÖNSƏ... və ya Qaçqınlar üçün… otel
  s.3
  Ala-bula demokratiya
  s.11
  “KAMANÇA”NIN HƏDƏFİ ÖZÜMÜZÜK
  s.14
  SÖZ QARŞISINDA MƏSULİYYƏT
  s.19
  "Qаtilin pоrtrеtinə əlаvə cizgilər"
  s.23
  “BƏY”, “MÜƏLLİM”, “ƏMİOĞLU”
  s.2
  Аrхеtiplər (mеntаl söhbəti)
  (8 məqalə)
  s.33
  “AĞ ÖLÜM”ÜN QARA KÖLGƏSİ
  s.54
  ŞINIX HAQDA
  s.58
  BİR DAHA AZADLIQ HAQQINDA
  s.68
  TƏBİƏTƏ QƏSD VƏ YAXUD
  s.72
  BƏLƏDİYYƏ SEÇKİLƏRİNƏ SÖZARDI
  s.76
  BİZ NƏYİN UĞRUNDA DÖYÜŞÜRÜK?
  s.79
  UŞAQLARI HANSI RUHDA BÖYÜTMƏLİYİK?
  s.83
  ÇAĞDAŞ MƏDƏNİYYƏTİN MƏNZƏRƏSİ
  s.87
  CIRCIRAMA VƏ ... BİZ
  s.93
  DAĞITMAQ SƏLAHİYYƏTİ?..
  s.95
  BİZƏ “DİL POLİSİ” DƏ LAZIMDIR?
  s.100
  ALLAHA RÜŞVƏT, YOXSA...
  s.105
  DÜŞMƏN
  s.115
  “ƏXLAQ POLİSİ”?
  s.118
  FƏRQ
  s.122
  FEVRALDA BİZİ NƏ GÖZLƏYİR?
  s.127
  İS –TE – FA
  s.130
  KÖHNƏ İLƏ SON SÖZ
  s.134
  QAÇQINLARIN TALEYİ MƏTBUATDA NECƏ İŞIQLANDIRILIR?
  s.137
  ASTARADA MUĞAM MÜSABİQƏSİ
  s.140
  MÜƏLLİM MƏNƏVİYYATI
  s.143
  ÖLKƏYƏ NECƏ NAZİR GƏRƏKDİR?
  s.148
  OXUCUN KİMDİR, ƏLAHƏZRƏT YAZAR?
  s.151
  OXUCUYA İLK SÖZ (“Maarifçi” nəşrə başlayır)
  s.156
  ÖMRÜMÜZ QISA DEYİL
  s.161
  BƏNZƏRLİK
  s.166
  ƏN YAXŞI MÜBARİZƏ ÜSULU
  s.169
  “HÖRMƏTLİ ƏFQANLAR...”
  s.172
  KİMİNLƏ BİRLƏŞMƏLİ?
  s.177
  PULUMUZ NİYƏ HÖRMƏTDƏN DÜŞÜB?
  s.181
  RUS-ÇEÇEN SAVAŞI…
  s.184
  BİR AZ DA RÜŞVƏT HAQQINDA
  s.188
  SOS! SOS! SOS!
  s.192
  SÖZ AZADLIĞI BƏ ÇƏRƏNÇİLİK
  s.196
  BEŞ-ON KƏLMƏ
  s.201
  TOYLARIMIZ: SEVİNCİ ÇOXDUR, YOXSA...
  s.204
  1.BƏLİ, YENƏ “TEST” HAQQINDA
  s.208
  2.TESTƏ QARŞI HÜCUM?
  s.212
  YOL. SƏRNİŞİN. NƏQLİYYAT
  s.215
  YOLLAR, PULLAR... VƏ SUALLAR
  s.220
  YOLUMUZ HAYANADIR?
  s.224
  Mədəni inqilab?
  s.230
  “APREL TEZİSLƏRİ”
  s.234
  BANAN HAQQINDA BALLADA
  s.237
  BİR SAAT ELMLƏ MƏŞĞUL OLMAQ...
  s.241
  ÇÖRƏK AĞACI
  s.244
  DAĞILAN TİFAQIN... TİKİNTİ MATERİALLARI
  s.248
  “DÜŞMƏN” ANLAYIŞI
  s.255
  ETİBAR OLMAYANDA...
  s.261
  FESTİVAL QALİBLƏRİNİ ELAN ETDİ
  s.265
  BALACALARIN NƏĞMƏ ÇƏLƏNGİ
  s.273
  “GÜCLÜ ŞƏXSİYYƏT” SORAĞINDA
  s.276
  LOKAL MƏSƏLƏLƏRƏ QLOBAL MÜNASİBƏT
  s.280
  DÜNYA- TEATR MODELİ… və yaxud əksinə
  s.290
  ASTARADA MUĞAM MÜSABİQƏSİ
  s.348
  VƏDƏ ƏMƏL OLUNACAQ
  s.355
  TƏŞƏBBÜSÇÜLƏR
  s.357
  VƏRƏQLƏRİN YADDAŞI
  s.361
  SABAHIN VƏTƏNDAŞI, YOXSA “VƏTƏN DAŞI” ...
  s.365
  YOL
  s.368

  34-cü cild.
  Publisistika
  MÜNDƏRİCAT:
  STALİNİN QIZI
  s. 3
  STALİNİN QISQANC ARVADI
  s.9
  Stalinin oğlu və Hitlerin bacısı oğlu...
  s.19
  Leninin sevgilisi... Krupskayanın əri...
  S22
  Molotovdan ta... “Molotov kokteylinə” qədər...
  s.27
  TROTSKİNİN TÜRKİYƏDƏKİ EVİ
  s.37
  Landau- dahi fizik və qadın “ovçusu”...
  s.47
  Yüz yaşlı alim yardıcılığının çiçəklənmə dövrünü yaşayır
  s.53
  AZƏRBAYCAN SEVDALISI
  s.58
  ARZULARIN ÇİN OLSUN, MƏZAHİR MÜƏLLİM
  s.71
  ÖZÜMÜZƏ MƏKTUB
  s.79
  Bizdə niyə dəniz avtobusları yoxdur?
  s.83
  Beriyanın arvadı
  s.87
  Hitlerin islam dini haqda dedikləri
  s.89
  İNQİLAB: QƏLƏBƏ, YOXSA MƏĞLUBİYYƏT?
  s.91
  Gör-götür dünyasıdır
  s.102
  “ÖRNƏK” SÖZÜNƏ EPİTAFİYA
  s.105
  POLİQRAFİYA,TELEVİZİYA, PORNOQRAFİYA
  s.110
  BİRCƏ “TORBAMIZ” ÇATMIRDI
  s.113
  DAĞITMAQ SƏLAHİYYƏTİ?..
  s.117
  “DÜŞMƏN” ANLAYIŞI
  s.122
  FƏRQ (SƏN VƏ ONLAR)
  s.128
  SƏNƏT ÖZ FƏDAİLƏRİNİ GÖZLƏYİr
  s.133
  SƏDAQƏT
  s.141
  TARİXƏ VƏ MİLLƏTƏ LAYİQ OLAQ...
  s.149
  YENİ İNSAN VƏ KÖHNƏ KİŞİ...
  s.156
  HAKİMİYYƏT VƏ XALQ...
  s.163
  Ermənini öldürmək lazımdır, ya yox?
  s.172
  Sözümün canı var
  s.174
  “BİZDƏ ÇOXLARI İNTERVÜ XƏSTƏLİYİNƏ TUTULUB”
  s.177
  Firuz Mustafa bizim suallarımıza cavab verir
  s.180
  GÖZƏLLƏR VƏ GÖZƏLLİK...
  s.182
  GÖMRÜKXANADA
  s.185
  HAMIMIZ QOHUMUQ
  s.193
  MÜHARİBƏNİN ONUNCU GÜNÜ
  s.200
  İQTİDARIN MÜBARİZƏ TAKTİKASI
  s.207
  KÖHNƏ İLƏ SON SÖZ
  s.213
  KÖHNƏ MUZEY YENİ ÜNVANDA QƏRARLAŞDI
  s.216
  KƏPƏNƏK ÖMRÜ
  s.219
  “KİŞİLƏRİN GÖZÜ İLƏ”
  s.222
  KÖKLƏR VƏ BUDAQLAR
  s.231
  QAÇIŞ
  s.242
  QAZANCIĞIMIZ BİR “MALADES” OLACAQ
  s.246
  Davranış mədəniyyəti...
  s.253
  MƏDƏNİYYƏT VƏ BAZAR
  s.256
  “MƏDƏNİYYƏT”İ KİM OXUYUR... KİM OXUMUR?
  s.259
  MİLLİ MƏCLİS ÖZ FƏALİYYƏTİNİ GƏNCƏDƏ DAVAM ETDİRƏ BİLƏR
  s.261
  SOSİAL PROQNOZLAR
  MARTDA BİZİ NƏ GÖZLƏYİR?
  s.253
  92-Cİ İLDƏ BİZİ NƏ GÖZLƏYİR?
  s.258
  FEVRALDA BİZİ NƏ GÖZLƏYİR?
  s.265
  TALEYİMİZDƏ İZLƏR
  s.279
  HƏFTƏNİN MOZAİKASI
  Böyük rus yazıçısı
  s.289
  HƏFTƏNİN MOZAİKASI
  Almaniyalı jurnalist qadın
  s.297
  HƏFTƏNİN MOZAİKASı
  Azərbaycanın sərhədboyu rayonlarına
  s.291
  HƏFTƏNİN MOZAİKASI
  Kuabas şaxtaçıları indi də
  s.301
  HƏFTƏNİN MOZAİKASI
  ABŞ Ermənistan respublikasına
  s.305
  HƏFTƏNİN MOZAİKASI
  1982-ci ildən bəri İraqa
  s.314
  HƏFTƏNİN MOZAİKASI
  s.321
  NOVRUZ. O, HƏR CÜR PARTİYANIN FÖVQÜNDƏDİR
  s.335
  OXUCU VƏ KİTABXANA
  s.338
  ŞINIX
  s.339
  SOFİKO ÇİAURELİ: “MƏN KÖHNƏ OPTİMİSTƏM”
  s.347
  Genlər haqqında
  s.364
  Yuxu haqqında...
  s.367
  İran eskizləri
  1.Xəyyamın vətənində.
  s.370
  2. Zəncan şəhərində və ya çılğın bir eşq etirafı
  s.373
  35-ci cild.
  Tərcümələr
  MÜNDƏRİCAT:

  MÜƏLLİFDƏN
  s.03
  Aleksandr Blok (Rusiya)
  s.4
  Sergey Yesenin (Rusiya)
  s.24
  Byornsterne Byornson (Norveç)
  s.51
  Fridrix Nitsşe (Almaniya)
  s.70
  Musa Cəlil (Tatarıstan)
  s.75
  Dоnat Şayner (Çехiya)
  s.76
  Pablо Neruda (Çili)
  s.83
  Nquеn Din TХI (Vyеtnam)
  s.89
  Tхan Txao (Vyеtnam)
  s.87
  Marin Soresku (Rumuniya)
  s.112
  Yuri Andropov (Rusiya)
  s.90
  Yevgeni Yevtuşenko (Rusiya)
  s.92
  Anatoli Peredreyev (Rusiya)
  s.94
  Vladimir Sokolov (Rusiya)
  s.96
  Marina Ahmedova-Kolyubakina (Rusiya. Dağıstan)
  s.97
  Andrey Aleynik (Belorus)
  s.99
  Mariyan Şeyxova
  s.101
  Azərbaycan poetik meridianda
  s.106
  Tural Həsən oğlu Xəlilov (Rusiya)
  s.107
  Lyudmila Kurışeva
  s.111
  Leyla CƏFƏRLİ (Leyla Bəyim)
  s.116
  Natəvan XANIM
  s.117
  Leyla SƏBZƏLİ
  s.118
  Aksana Aksyutik (Belorus)
  s.119
  Salih Qurtuyev (Rusiya. Kabardi-Balkar
  s.120
  David Kuqultinov (Rusiya. Kalmıkiya)
  s.121
  Mixail Xoninov (Xonna Mixail (Rusiya. Kalmıkiya)
  s.123

  ÖZBƏKİSTAN
  Əbdülhəmid Süleyman Çolpan
  s.127
  Əbdürrauf Fitrət
  s.129
  Elbək
  s.131
  Aybek
  s.132
  Erkin Vahidov
  s.133
  Abdulla Arifov
  s.134
  Cemal Kemal
  s.135
  Siracəddin Seyyid
  s.137
  Abdulla Şir
  s.143
  Xasiyət Rüsrəmova
  s.144
  Şahlo Axropova
  s.146
  Qayrat Macid
  s.147
  Şahlo Qasımova
  s.148

  Firuz Mustafadan tərcümələr
  s.150
  “DORDLUKLER” kitabindan
  Tercume eden SHahlo Kasimova
  s.151
  Firuz Mustafanin
  “ONLUQLAR” kitabindan
  Tercumechi Yelizaveta Qasimova
  ДЕСЯТИСТИШИЯ
  Перевод Шахло КАСИМОВОЙ
  MUXTELİF TERCUMELER

  Гулбаҳор САТТОРОВА таржимаси:
  s.263
  Перевод Гюльбениз Гамарли
  s.265
  Перевод с азербайджанского Эльдар Пири:
  s.275
  Дилбар Бону таржимаси:
  s.281
  Bir şeir üç tərcümədə
  s.292
  Fars dilində
  s.295
  Çuvaş dilində
  s.296
  DEYİSHMELER-rusca
  s.298
  Циала Отарашвили о Фируза Мустафы
  s.308

  36-cı cild.
  Deyimlər
  MÜNDƏRİCAT:

  BUZ ÜSTƏ YAZILMIŞ SƏTİRLƏR
  (və Yaxud SKLEROZLAR ÜÇÜN YADDAŞ)
  s.3
  Misra-misra, misqal-misqal
  s.305
  37-ci cild.
  Fikirforlar
  MÜNDƏRİCAT:

  Fikirforlar
  s.03
  Gündəm
  s.03
  Özüm üçün yazdığım əsərlər də var
  s.04
  Hərf məsələsi
  06
  İlk bədii kitabım 1985-ci ildə nəşr edilib
  s.10
  “Hekayədən sonra” verilişinə dəvət almışdım...
  s.11
  “Lomlanmış” kitablar
  s.14
  Yuxularla maraqlananlar üçün...
  s.17
  QORXUNC SİLAHIN İLK SINAĞI
  s.24
  Tarixi dram yazanda..
  s.26
  Bəzən belə də olur
  s.28
  “Kreml”in mənası
  s.29
  Terrorla bağlı ortaya çıxan suallar
  s.31
  Bir hərfin min bir dərdi...
  s.34
  Tv ekspertləri
  s.36
  Bu cür “yazının” bir adı var: BİABIRÇILIQ
  s.37
  “Sonuncu adam”
  s.43
  Olsun ki, dili zəif bilir...
  s.45
  “Düz-əməlli bir mahnı oxut..”
  s.46
  Milli
  s.50
  Bu adama bəraət vermək olarmı?
  s.52
  Xocalı...
  s.54
  Zarafata görə ... ölüm
  s.57
  1 May Bayramını niyə sevmirdim?
  s.60
  Biz niyə özümüzə qarşı bu qədər amansız?
  s.62
  MOZAİKA (XX əsrin cızmaqaralarından)
  s.64
  Dost və düşmən
  s.66
  Dilçilərin və dilçi olmayanların nəzərinə
  s.67
  Adam eşitdikcə dəhşətə gəlir... Jurnalistlər evi
  s.69
  Oxşar süjetlər, fərqli təqdimatlar
  s.71
  SSRİ-nin bərpasını istəyənlərin menyusuna
  s.76
  Ənvər Paşa haqda yazdığım pyesə son nöqtəni qoydum...
  s.78
  Məhəmməd Əmin bəyin Moskvadakı ünvanı
  s.81
  Məhəmməd Əmin Rəsulzadə heç vaxt Milli Komitəyə rəhbərlik etməyib.
  s.82
  Bir neçə il əvvəl Türkmənçayda oldum...
  s.84
  Tarixi təhlil etmək olar, amma...
  s.86
  Zabitin intiharı
  s.89
  Kitab oxuyan xalq mahnı oxuyan xalqdan
  daha ağıllı olur...
  s.91
  “Kül olsun sənin kişi başına…”
  s.93
  Ərizəmi yazdım
  s.95
  İlk qonorarı kim(lər) alıb?
  s.96
  Ən varlı yazıçı
  s.98
  Tolstoyun qonorarı
  s.99
  Köhnə və təzə bir hekayə(t)dir...
  s.101
  Mənəviyyat və ədəbiyyat
  s.104
  SOYDAŞLARIMIZA müraciət
  s.106
  Dil haqqında
  s.108
  Yeni “kultçular”
  s.111
  Eynək, tənbəki və...
  s.112
  “Cənnət çiçəyi” nədən bəhs edir?
  s.114
  Tofiq Məlikli haqqında
  s.115
  Kimdir günahkar?
  s.118
  “Təzyiqimiz var...” (Düzəltdiyim lətifə)
  s.120
  Yerölçənin “qəsrinə” daxil olmaq şərəfi…
  s.121
  Mənim bir fotoşəklim var…
  s.122
  BUQƏLƏMUN
  s.127
  Bir vaxt dərs dediyim döyüşçü qadın...
  s.128
  Deyir ki... o vaxt da pul yığılırdı
  s.132
  “Hər axşam saat onbirdə” filmi çoxlarının ailə qurmasına səbəb olub
  s.134
  Dramaturgiya strateji məsələdir
  s.136
  Bəy
  s.138
  60-cılar
  s.140
  Usta Maarif
  s.142
  “Regional” və “zonal” xəstəliklər
  s.147
  Alın yazısına inanırammı?
  s.149
  Geyim haqda məsləhət
  s.152
  Mən- mühafizəkaram...
  s.154
  İki dünyam
  s.156
  Ad günümə sözardı
  s.157
  ABDULLA QƏDİRİ YARADICILIĞI AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI KONTEKSTİNDƏ
  s.159
  Xalqımıza Yeni il teleqramı
  s.163
  Şuşanın işğal gününü yaxşı xatırlayıram...
  s.164
  Bir “Marş”ın taleyi
  s.165
  Putinin kitabı
  s.168
  Odessa əzəlki adını daşıya bilər...
  s.171
  Əhməd Seyidovun söylədiyi ibrətamiz pritça
  s.172
  Çoxarvadlılıq və ...
  s.175
  Bir təklifim var: yeni nazirlik yaradılsın
  s.177
  “Azərbaycanlı” termini haqqında
  s.180
  Bir daha fəlsəfə haqqında....
  s.182
  Fəxri adlar. Onlar lazımdırmı?
  s.188
  Gəray Fəzlini andıq
  s.192
  Məhəbbət və qısqanclıq- əbədi suallar
  s.195
  Ədəbiyyata gəlmək istəyən gənc dostuma
  s.199
  “Diri-diri gözlərin”. Bu da sənə mahnı
  s.203
  Bağırova bəraət? Nə üçün?
  s.204
  Ədəbiyyatımızda müsbət din xadiminin obrazı ilk dəfə hansı əsərdə yaradılıb?
  s.209
  "Allaha rüşvət"
  s.211
  Lenin hal-hazırda dövlət rəhbəridir, prezidentdir
  s.212
  “Talisman” haqqında. Sözüm dilçilərədir.
  s.213
  Həyəcan təbilinin əcəl zənglərinə çevrilməməsi üçün...
  s.216
  Repressiya qurbanları haqqında
  s.217
  SSRİ-nin sonuncu mehtəri öldü...
  s.219
  Bir az da xəsislər və xəsislik haqqında
  s.221
  Maraqlı kitablara və kitab kimi maraqlı adamlara sevgim sonsuzdur…
  s.223
  Nəhəng olmaq...
  s.226
  Sən kimi deputat görmək istərdin?
  s.227
  Səs vermə...
  s.229
  Ortada bir səs də yox idi...
  s.230
  Regionçu tiplər...
  s.232
  Koronavirus haqqında
  s.233
  Özümə hesabat...
  s.247
  “Onu o qədər təriflədim ki...”
  s.251
  Şükrullo vəfat etdi...
  s.252
  “Cənnət çiçəyi” nədən bəhs edir?
  s.254
  Salih Qurtiyev vəfat edib
  s.255
  Çingiz Abdullayevin ad günüdür
  s.256
  Eldar Sabiroğluya məktub
  s.258
  Gələcək nazir... kim olmalıdır?
  s.259
  Oxumamaq bizim əbədi bəlamızdır?
  s.265
  DİL PARALELLƏRİ. Dil paradoksları
  s.266
  Jena-zena-zenen...
  s.269
  Ürəyinizin qanunları ilə yaşayın...
  s.271
  “Yazdıqlarım mənim həyatımın mühüm bir parçasıdır...”
  s.272
  Səməd Vurğunu zaman-zaman gündəmə gətirirlər...
  s.276
  “...QAPI...” romanını Sovetlər dönəmində yazmışam
  s.279
  Bağ heykəlləri
  s.280
  Nəriman Əbdülrəhmanlının 60 yaşı tamam olur
  s.282
  Partiyaya keçməkliyimin
  tarixçəsi...
  s.284
  Telefon tapmışdım...
  s.287
  Dostumuzun ayağı amputasiya olunub...
  s.290
  “Azarı qürbətdə tapdım,
  məzarı vətəndə”
  s.292
  Gündəmə gəlmək istəyirlər...
  s.294
  “Qızıl xoruz haqda nağıl”
  s.295
  Şair, hökmdarın hüzurundasan...
  Dilimiz haqda
  s.296
  MÜKAFAT KİMƏ VERİLMƏLİDİR?
  s.297
  Bədii və həyati qəhrəmanların fərqi
  s.301
  “Savaş fəsli”ninin son sətirlərini yazıram
  s.304
  Ədəbi darğalar və ədəbi qarğalar
  s.306
  SUSANLARIN DANIŞMAQLIĞI...
  s.308
  İntihar... Səbəb?
  s.310
  Yeni bir söz: “burac”. Qəbulediləndirmi?
  s.313
  Siz yazıçının savadsız olmasına necə baxırsız?
  s.316
  Hisə verilmiş balıq...
  s.318
  Toyda. Ən bahalı çaxır.
  s.320
  Başıma gələn əhvalatdır...
  Telefonumu necə əkişdirdilər
  s.322
  Xoşbəxtlik nazirliyi
  s.323
  Axirətdə də ayrıseçkilik?
  s.325
  Küləyin yerə atdığı portret...
  s.326
  Telefonla qətl. Bu, mümkünmü?
  329
  “Gözəl adam kimdir?”
  s.330
  İthafçılar
  s.332
  Qocalmaq istəyirəm...
  s.333
  Hansı dil?
  s.334
  İnək əmən əsgərlər...
  s.336
  Bu, çox güman ki, elə həmin Səddamdır...
  s.340
  Maqsud Şeyxzadə- 110
  s.343
  Hindli olduğunu bildirdi..
  s.345
  Heminqueylərin ntiharının səbəbi nədir?
  s.347
  Tərbiyəsizliyi təlqin edən mahnı müəlliflərini necə tərbiyələndirməli?
  s.349
  Təhsil. Savad. İstedad. Mütaliə.
  s.352
  Rejissorun xahişi
  s.354
  “Tarixə tarixi hadisələr kontekstindən yanaşmaq lazımdır...”
  s.355
  Son günlərin yuxuları...
  s.359
  Xaricdə kitablarımız hansı yollarla nəşr olunur?
  s.360
  Kimə necə müraciət etməli?
  s.362
  “Dilini dinc saxlasaydı...”
  s.364
  Vətəndaşların sosial fəallığı haqda nə demək olar?
  s.365
  Belə “ziyalılar” da var...
  s.368
  Tövsiyə
  s.370
  Mədəniyyət evini tanımayanlar...
  s.372
  Yaltaqlıq haqda suala cavab
  s.374
  Yola saldığımız il ərzində bir neçə ölkədə 10-dan çox kitabım nəşr olunub.
  s.378
  Mənimlə dost olmaq istəyirlər...
  s.379
  Vəziyyət ruscadır...? Adamlar rus dilində təhsilə niyə üstünlük verirlər?
  s.381
  Dil islahatı əhalinin böyük hissəsini əsaslı qorxuya salıb...
  s.384
  Əzizbəyovun heykəli
  s.394
  Dil təcrübə bazası deyil...
  s.397
  “DAN” haqda
  s.400
  Bizdə rüşvət alan müəllim yoxdur...
  s.401
  “Gərək gedib bu görüşü qeyd edəm ...”
  s.405
  Yeni kitabım
  s.407
  Gecikmiş məhəbbət və ya baş tutmayan toy
  s.409
  Akademik toyda səslənən musiqilər haqda
  s.411
  Oxunmamış əsər haqda necə rəy söyləmək olar?
  s.414
  Rusca nəşri nəzərdə tutulan altıcildliyə müəllifin önsözü
  s.417
  Biz hansı tərəfin –Türkiyənin, yoxsa Rusiyanın yanında olmalıyıq?
  s.421
  Raykomun içdiyi dərman
  s.426
  Üç nəhəng Mirzə
  s.429
  Nizami Gəncəvidən gələcək əsrlərə və nəsillərə ünvanlanmış dahiyanə mesajlar
  s.430
  38-ci cild.
  Etüdlər. Eskizlər
  Mündəricat:

  ETÜDLƏR
  Səh.03

  39-cu cild.
  Yaddaş.
  Gündəliklər
  MÜNDƏRİCAT:
  Müəllifdən
  s.3
  Xatirələrdən səhifələr
  s.11
  Zəruri qeyd
  s.16
  GÜNDƏ BİR KƏRPİC DÜŞƏR... (Gündəlikdən sətirlər)
  s.18
  Yarpaqlar
  s.352

  40-cı cild.
  Yaddaş. Etüdlər. Eskizlər
  Mündəricat:

  Yaddaş
  ATAM... (ESSE)
  s.03
  ANAM... (ESSE)
  s.17
  О, UŞAQLA UŞAQ, BÖYÜКLƏ BÖYÜК İDİ
  s.25
  SANKİ BU CÜR SONLUĞU O ÖZÜ SEÇDİ...
  s.30
  “O DÜNYAYA KÖÇƏN DÜNYAM...”
  s.37
  Dəyərlərimizi unutmayaq
  s.72
  Hüseyn Arif: “Bildinmi niyə susurdum?”
  s.77
  Söhrab Tahir ilgili iki epizod
  s.82
  “MƏNSURİYYƏ” HARAYI. Yaqub Məmmədov
  s.89
  Görüşəndə deyərdi ki... Məmməd Kazım
  s.92
  Mərhum Fikrət Sadıq “Aysel” adının necə yaranması haqda ...
  s.94
  "Bir şəhiddir ürəyim..."
  s.97
  İlyas Tapdığı itirdik...
  s.101
  O, həm də şair idi...
  s.103
  Ölkənin baş hakimini xatırladım... Ab.İbrahimov
  s.105
  İstedadlı publisistimizi itirdik. Yusif İsmayıl
  s.108
  SƏYAVUŞU XATIRLAYARKƏN…
  s.110
  Eldar Baxışla bağlı kiçik bir xatirə
  s.115
  Vaqif Səmədoğlu. Azad adam
  s.119
  “Ay Taleh, yoruldun, bezdin, eləmi?”
  s.122
  ARİFƏ BİR İŞARƏ...
  s.127
  “Kitabınızı diqqətlə oxudum, çox bəyəndim...”
  s.132
  Aydın İbrahimov (Qurbanoğlu)
  dünyasını dəyişdi
  s.138
  “O dağlar bizi heç vaxt bağışlamayacaq...”
  s.139
  Sabir Yanardağı tanıyırdınızmı?
  s.143
  Xəyyam Mirzəzadə əbədiyyətə qovuşdu...
  s.144
  Nağılbaz vəfat edib...
  s.146
  Rizvan Qorxmaz intihar edib?
  s.148
  Ceyran Nərimanı itirdik
  s.150
  Tarixçi Möhsün Əliyevi
  xatırlayan varmı?
  s.153
  Arif Məlikov gözlərini əbədi yumdu
  s.155
  Rafiq Hüseynov.diktor, aparıcı, pedaqoq
  s.156
  Heyif səndən, Zöhrab Əmirxanlı...
  s.159
  Oruc İsgəndərli haqq dünyasına qovuşdu...
  s.161
  Elina Bıstritskaya bu gün vəfat etdi
  s.164
  Ziyəddin Sultanov haqq dünyasına qovuşdu...
  s.165
  Mən onu tanıyırdım...
  s.167
  Böyük rus şairi vəfat etdi
  s.172
  Aleksey Saprıgın.döyüşçü.aktyor
  s.175
  Bizi yaxınlaşdıran və uzaqlaşdıran...A.Məmmədov
  s.176
  Bir dostumu xatırladım... M.Məhərrəmov
  s.191
  Unudulmayacaq... S.Əliyeva
  s.199
  Vurğunluq. Vurğunsuzluq.
  s.203
  Rafiq Salmanov vəfat edib...
  s.206
  Обид Асомов böyük gülüş ustası idi
  s.207
  YARADICI ÖMRÜN ANLARI
  Bəxtiyar Vahabzadə 20 Yanvar günü
  s.208
  Namiq Abdullayev: “Əbülfət, məni girovluqdan azad et...”
  s.212
  “BURADA BİR BAŞIPAPAQLI YOXDUR?”
  s.216
  Oqtay Rza:
  “Sağ ol, bankomat...”
  s.219
  Şair Oqtay Rza və Servantesin məşhur qəhrəmanı...
  s.221
  Şair çimərlikdə
  s.225
  ŞAMXALIN KONYAKI
  s.228
  Küləyin yerə atdığı portret...
  s.233
  Ağ-qara fotolar
  s.236
  Ümumiyyətlə,
  ithaf əsərlərinin heç birini bəyənmirəm...
  s.238
  Bu heykəl kimindir?..
  s.239
  Qısaca olaraq iki peyğəmbər haqda
  s.240
  Asif Ata haqqında bir-iki söz
  s.243
  İçkiyə meyl...
  s.248
  Demokratiya və vicdan
  s.251
  “Zövq məsələsi...”
  s.253
  Kant: təhsil, təlim və və qadınlar
  s.255
  Müslüm Maqomayevin qızı...
  s.258
  Prezidentiə M Ü R A C İ Ə T
  s.260
  LLA AXUNDOVA: “MƏN AZƏRBAYCANLA NƏFƏS ALIRAM”
  s.263
  Tənqidçinin “alimə” dissertasiya yazmaqlığı
  s.269
  RƏSSAM HİTLER
  s.273
  İosif Stalinlə Adolf Hitlerin
  dostluğu...
  s.275
  QƏZZAFİNİN
  UKRAYNA PAYIZI
  s.278
  Soyad
  Bu, çox ciddi bir məsələdir
  s.281
  Ədəbi nəsillər haqda
  s.284
  Şairin kölgəsi
  s.285
  Böyük pullar haqda kiçik müşahidə
  s.287
  Kontuziya almış polkovnikin öncəgörməkliyi...
  s.291
  Gürcülərin qadınlara verdiyi bayram “qonaqlığı”
  s.295
  Yazmışdım, yenə yazdım
  s.302
  Fotolardakı kim idi?
  s.303
  “Mənim məhəbbət adlı xəstəliyim var...”
  s.307
  NAQQAL
  s.308
  Başın köçürülməsi...
  s.311
  HÖCCƏTQULULAR...
  s.313
  Otellonun əlcəyi...
  s.314
  Poroşenkonun qələbəsi...
  s.316
  Qaş düzəltmək istəyirdilər...
  s.317
  Söyüşü gözdən salmaq olmaz...
  s.320
  "Zaman" pyesim yadıma düşdü...
  s.322
  ƏDƏBİYYATDA XƏSTƏLİK SİNDROMU...
  s.324
  İnternet sürprizləri
  s.326
  Mənim “Qapı”m haqda
  s.326
  PUTİNİN KİTABI və...
  s.330
  Bu günlərdə rusiyanın iki qüdrətli
  yazıçısı vəfat etdi
  s.333
  Sanki adamların bir çoxu öz tərbiyəsizliyi ilə “gündəmi” zəbt etmək istəyir
  s.336
  Qulam müəllimin dedikləri...
  s.338
  Bu qadın mənim yazılarımdan hansınınsa qəhrəmanı ola bilər(di)
  s.341
  “Siz bu kitabları necə yazmısız?”
  s.345
  Prinsip belədir...
  s.348
  Kimdir haqlı? Nazir yoxsa həsənqulu kişi?
  s.349
  Mənə qarşı təzyiqlər çoxaldıqca daha cox işləyirəm
  s.350
  Qiymətləşmə
  s.351
  Axır ki...
  s.352
  Mənim bir fotoşəklim var...
  s.353
  Kimə gülürsən?
  s.353
  Kimə gülürsən?
  s.358
  Apostrof xiffəti
  s.359
  Restoran hara, Müşfiq hara?
  s.361
  İddiali, yekəxana ədəbiyyat cigirdashlari
  s.363
  İtin dişləməkliyi...
  s.364
  Özünüzü dilənçilərdən qoruyun
  s.369
  Gələcək Baş nazirlər duelə çıxmışdılar
  s.371
  Dostoyevski və Turgenevin “davası”...
  s.372
  Balzakın “sevdiyi yaş”. Yazıçının ilk və son məhəbbəti...
  s.376
  Rusiyada rəsmi statistikaya görə, 1,5 milyon şizofrenik var
  s.379
  Üfiqi və şaquli yaltaqlıq
  s.381
  Şəxsi tələbat
  s.382
  Gözəl kimdir?
  s.384
  “Razborka” sözünü ilk dəfə haçan eşitmişəm?
  s.385
  Mən sanki paralel olaraq iki dünyada
  yaşayıram
  s.389
  İçi boş olanlar
  s.391
  Neçə dövlət növü var?
  s.392
  DƏNİZ OĞRUSU
  s.394
  "Altiayaqli" adli bir hekayəm vardı...
  s.396
  Arzusuz uşaqlar...
  s.397
  Nazim Hikmət: “Mən şairəm, filosof deyiləm...”
  s.400
  İşgəncələr və qətllər əleyhinə SOS- roman
  s.402
  Səliqə-sahman yaxşı şeydir. Amma...
  s.403
  İnsanın iki cür paltarı olur
  s.404
  Kimin boyu nə qədərdir?
  s.405
  Yavuz Bülend Bakiler
  s.407
  Rusiya çökür, yoxsa inkişaf edir?
  s.409
  Yazıb -yaratmaq mənim həyat tərzimdir....
  s.413
  Mən məxsusi olaraq “status” yazmıram...
  s.414
  MÜƏLLİFİ MƏN OLSAM BELƏ, HEÇ DƏ BÜTÜN DEYİMLƏRLƏ ŞƏRİK DEYİLƏM
  s.417
  Flüger...
  s.418
  Fəlsəfə mənə fərdi planda nə öyrədib?
  s.421
  “Kül sənin başına” və “Медвежья услуга”
  s.423
  Birinci hansıdır: istedad ya pul?
  s.426
  Dəniz avtobusları
  s.429
  “Xaşistı...”
  s.433
  Geni dəyişdirilmiş adamla da olur...
  s.434
  “...hökmdarın hüzurundasan”
  s.435
  Bir daha ədəbi tənqid haqqında
  s.438
  Yazıçı Gəray Fəzlini andıq...
  s.441
  Bir az da fəlsəfə haqqında...
  s.444
  Oğurlanmış tarix...
  s.455
  Oxucuma müraciət
  s.457
  На русском языке

  Фируз Мустафа (азерб. Mustafayev Firuz Qədimalı oğlu)
  Заслуженный деятель искусств Азербайджанской Республики,
  Азербайджанский писатель, драматург, философ
  Биография
  Родился 18 февраля 1952 года в селе Исали Кедабекского района Азербайджанской Республики, в семье педагога. (Но в официальных документах указана дата его рождения как 30 июня).

  В 1975 году закончил филологический факультет Азербайджанского государственного педагогическая университета. Два года преподавал в школах Саатлинского района.
  Служил в рядах советской армии. Временам работал в редакции газеты «Азербайджан генджлери», вёл по ТВ популярные передачи как «Ильгым» («Мираж») и «Идрак» («Познание»).
  Окончил аспирантуру, защитил кандидатскую и докторскую диссертации по философии.
  Многие годы преподавал студентам и аспирантам философию, мировую литературу и культурологию.
  Лауреат премии Джаббарлы и «Хумай».
  Заведующий сектора драматургии Союза писателей Азербайджана.
  Учредитель журналa «Театр».
  Научные труды
  • «Диалектика развития духовных потребностей» (Изд. «Элм», 1935 г.)
  • «Мир без границ» (Изд. «Дипломат», 1999 г.)
  • «Культура и философия» (Изд. «Араз», 2005 г.)
  • «Глобализация и культура» (Изд. «Араз», 2011 г.)
  Художественные произведения
  • «Терновые рощи» (Изд. «Генджлик», 1985 г.)
  • «Цвет света» (Изд. «Генджлик», 1989 г.)
  • «Янтарь» (Изд. «Эльм» фонду,1997 г.)
  • «Бахруз» (Изд. «Азербайджан»,1997 г.)
  • «Розовый тунель» (Изд. «Шур»,1999 г.)
  • «Театральная площадь» (Изд. Чашиоглу, 2001 г.)
  • «Безымянный» (Изд. «Адильоглу», 2002 г.)
  • «Строки, высеченные на льду» (Изд. «Араз», 2003 г.)
  • «Комедии» (Изд. «Араз», 2004 г.)
  • «Чёрный ящик» (Изд. «Араз», 2006 г.)
  • «Морское кочевье» (Изд. «Араз»,2006г)
  • «Десятистишья» (Изд. «Араз», 2008 г.)
  • «…Дверь» (Изд. «МБМ», 2008 г.)
  • «13 рассказов» (Изд. «МБМ», 2008 г.)
  • «Манекен» (Изд. «МБМ», 2009 г.)
  • «Монорассказы» (Изд. «МБМ» 2009 г.)
  • «День лошади» (Изд. «МБМ», 2009 г.)
  • «Монопьесы» (Изд. «Араз», 2010 г.)
  • «Подвал на крыше» (Изд. «МБМ», 2011 г.)
  • «Памятка для забывчивых» (Изд. «Араз», 2011 г.)
  • «Строки, высеченные на камне» (Изд. «МТР» группа, 2014 г.)
  • «Любовные послания на мёртвом языке» (Изд. «Зеро», 2014 г.)
  • «Рассказы» (Изд. «МБМ», 2015 г.)
  • «Пьесы» (Изд. «Ренессанс-А» 2021)
  • «ТриО» (Изд. «Ренессанс-А» 2021)
  • «Строки и звуки» (Изд. «Ренессанс-А» 2021)
  • «День лошади» (Изд. «Ренессанс-А» 2021)
  • «Мир без граnиц» (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999)
  • «Морское кочевье» (“Araz” nəşriyyatı, 2008, 164 s.)
  • «Пьесы» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 560 s.)
  • «Дверь» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 384 s. )
  • «Фируз Мустафа в переводе Шахло Касумовой» («МВМ» nəşriyyatı , 2011, 120 s.)
  • «Манекен» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
  • «День лошади» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
  • «Подвал на крыше» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2011)
  • «Поэтические ассоциации» (“Teatr” jurnalına əlavə, 2017)
  • «Парадоксальные пьесы» (Приложение к журналу «Театр», 2019)
  . «Райский цветок» (Изд. «Ridero», Екатеринбург, 2018 г.). «Подвал на крыше» (Изд. «Ridero», Екатеринбург, 2018 г.)
  . «Дверь» (Изд. «Ridero», Екатеринбург, 2018 г.)
  . «Мир без границ» (Изд. «Ridero», Екатеринбург, 2018 г.)
  . «Морское кочевье» (Изд. «Ridero», Екатеринбург, 2018 г.)
  . «Nomade Maritime» (Изд. «Ridero», Екатеринбург, 2018 г.) (На анг. языке)
  . «A sea nomad» (Изд. «Ridero», Екатеринбург, 2018 г.) (На фр. языке)
  .. «Морское кочевье» (Изд. «Истиглол нури», Ташкент, 2017 г.) (На узб. языке)
  . «Подвал на крыше» (Иран ИР. Тебриз, 2018 г.) (На перс. языке)
  . «Мариа́нская впа́дина» (Иран ИР. Тебриз, 2018 г.) (На перс. языке)

  Книги, посвящённые Фирузу Мустафе
  • «Посвящается тебе, Фируз Мустафа» (Изд. журнал «Театр», 2012 г.)
  • Сабир Беширли, «Единство познаний и чувств: Фируз Мустафа» (монография), (Изд. «Араз», 2012 г.)
  • Избранные произведения в 10 томах на русском языке
  • Избранные произведения в 40 томах на азербайджанском языке


  Инсценированные произведения
  • «Умница»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
  • «Клетка»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
  • «Гроб»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
  • «Прощальный марш»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
  • «Чёрный ящик»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
  • «Русалка»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
  • «Манекен» -Нахичеванский государственный театр музыкальной комедии
  .«Умница»- Шушинский государственный музыкальной комедии
  . «Тоска женщины»- Шушинский государственный музыкальной комедии
  • «Музыкальные письма»- Шушинский государственный музыкальной комедии
  • «Мираж»- Ленкоранский государственный драматический театр
  • «Умру без твоей любви»- Агдамский государственный драматический театр
  • «Прощальный марш»- Агдамский государственный драматический театр
  • «Манекен»- Государственный театр «Юг»
  • «Знак скорпиона»- Учебный театр
  • «Манекен»- Учебный театр
  • «Музыкальные письма»- Учебный театр
  • «Ведьма»- Учебный театр
  • «Сафари»- Учебный театр
  • «Мариа́нская впа́дина»- Учебный театр
  • «Улыбка медведя»- Физулинский государственный драматический театр
  • «Коридор»- Мингечаурский государственный драматический театр
  • «Прощальный марш»- Мингечаурский государственный драмтеатр
  • «Безымянный»- Мингечаурский государственный драматический театр
  • «Хочу тебе сказать»- Казахский государственный драматический театр
  • «Нейтральная зона»- Казахский государственный драматический театр
  • «Капкан»- Казахский государственный драматический театр
  • «Безымянный»- Иреванский государственный драматический театр
  • «Пробка»- Гянджинский государственный театр поэзии Низами
  • «Прощальный марш»- Гянджинский государственный драматический театр
  • «Улыбка медведя»- Гусарский лезгинский государственный драматический театр
  • «Знак скорпиона»- Сумгаитский государственный музыкальный драматический театр
  • «Безымянный»- Театр юного зрителя
  • «Год тигра»- Театр юного зрителя
  , «Чародей» - Бакинский муниципальный театр

  • «Нейтральная зона»- Дербентский азербайджанский государственный драматический театр (Российская Федерация)
  • «Человек безродный»- Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр.
  • «Манекен»- Стамбульский театр «Ода» (Туре́цкая Респу́блика)
  • «Умница»- Дербентский азербайджанский государственный драматический театр (Российская Федерация)


  ИЗБРАННОЕ
  Избранное в 6-ти томах

  Том I

  Романы

  Райский Цветок
  Двер

  Том II
  повесть и рассказы
  Содержание:

  ПОВЕСТЬ
  МОРСКОЕ КОЧЕВЬЕ (повесть-притча) с.3

  РАССКАЗЫ
  ДЕНЬ ЛОШАДИ (рассказ-триптих) с.110
  БЕЛЫЙ ТАНЕЦ с.149
  ОХОТА НА ЖУРАВЛЕЙ с.171
  ДУШЕГУБЫ с.188
  ОГРАДА с.197
  НИЧТОЖЕСТВО с.209
  ЭЛЕГИЯ СТАРЫМ КНИГАМ с.217
  ПОДОБНО ЧАЙКЕ с.228
  Любовные послания на мёртвом языке с.238
  ПЛАЧ с.252
  ТРАУРНАЯ МУЗЫКА с.265
  ЗАВЕЩАНИЕ с.286
  Как ты, боец? с.297
  Певучие деревья с.300

  МОНОРАССКАЗЫ

  Автобус-государство с.303
  Виртуальная жена с.310
  Коллективный ребенок с.317
  Философ с.324
  Декретная должность с.331
  Голова с.335
  Аксакал с.341
  Однa копейka с.346
  Чалмa с.355

  Об авторе
  c.359

  Tом III

  Пьесы


  Содержание:

  От автора
  с.3
  ВНЕ ВРЕМЕНИ («ЗАМАН»)
  с.4
  МИРАЖ с.82
  ЗНАК СКОРПИОНА
  с.145
  ПОДВАЛ НА КРЫШЕ
  с.200
  БЕЗЫМЯННЫЙ с.254
  ТРЕТИЙ БЕРЕГ
  с.321
  От авторе
  c.394
  Об авторе
  c.397

  Tом IV
  пьесы

  Содержание:

  НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА
  С.3
  САФАРИ
  С.94
  ПРОЩАЛЬНЫЙ МАРШ
  С.169
  ДВОЙНИКИ
  С.250
  Об авторе
  С.343

  Том V
  Пьесы

  Содержание:

  МАНЕКЕН
  с.03
  ГОД ТИГРА
  с.50
  ЧАРОДЕЙ
  С.130
  КОРИДОР с.225
  КЛЕТКА
  с.280
  Об авторе
  с.406

  Том YI

  Философия.Поэзия.Афорзмы.


  Содержание:

  МИР БЕЗ ГРАНИЦ (tractatus)
  с.03
  ОТКЛИКИ И РЕЦЕНЗИИ
  с.93
  ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЗЫ
  с.144
  Достоевский тюрок(ли?)
  с.161
  ВЕРШИНА МАКОВЕЛЬСКОГО
  с.169
  ЧЕТВЕРОСТИШИЕ (Перевод Шахло Касимовой)
  с.183
  ДЕСЯТИСТИШИЯ (Перевод Шахло Касимовой)
  с.199
  ДЕСЯТИСТИШИЯ (Перевод Елизаветы КАСУМОВОЙ)
  с.274
  Четверостишие (Перевод Эльдар Пири)
  с.284
  ДЕСЯТИСТИШИЯ (Перевод Марина Ахмедова-Колюбакина)
  с.289
  ДЕСЯТИСТИШИЯ (Перевод Теране Мамед
  с.291
  «Снова взойдёт Солнце, сойдёт Луна…»
  (Перевод Гудрат Гулу)
  с.293
  «Солнце небо озарит своим восходом…»
  (Перевод Гюльбениз Гамарли)
  с.294
  Диалоги с Фирузом Мустафой
  с.295
  Четверостишие (Translation of Др. Tariyel Azerturk)
  с.307
  Строки, высеченные на льде
  (Перевод Шахло Касимовой)
  с.309
  РАЗМЫШЛЕНИЯ (Перевод Шахло Касимовой)
  с.367
  Восток и Запад (dixotomy.esse)
  с.376
  Могила Юсифа Везира в неволе
  с.380
  Фируз Мустафа: «Я не могу сказать, почему меня читают…»
  с.391
  Об авторе
  с.407
  Произведении Фируза Мустафы
  с.408


 • noyabr 2023, Firuz M.

 • 67
Xoşbəxt olmağın ən gözəl yolu, sahib olduğun ailənin dəyərini bilmək, onu hər şe...

Vüsalə Qələndərli (Sadıqova)

“Müasir dövrdə ailə institutumuzu necə qorumalıyıq?” Ailə sağlam cəmiyyətin və güclü dövlətin təməlidir. Bir binanın təməli necə möhkəm olmalıdırsa, ailənin təməli də elə möhkəm və......

Müstəqil Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin şah əsəridir

Vüsalə Qələndərli (Sadıqova)

Hər bir xalqın xilaskarlıq tarixinə iz qoymuş tarixi şəxsiyyətləri olur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev də müasir dünya tarixinə parlaq və silinməz iz qoymuş......

Qaranquş Yuvası

Firuz Mustafa

(qısametrajlı film üçün ssenari) 1. Elman Qasımzadənin yaşadığı ev. Evin qapı və pəncərələri həyətdəki bağçaya açılır. Sadə qaydada döşənmiş otaqlardan biri.......

Həyatı. Əsərləri. F.m.

Firuz Mustafa

Azərbaycan dilində (Firuz Qədimаlı оğlu Mustаfаyеv) nasir, dramaturq, filosof Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi Həyatı Firuz Mustаfа (Mustafayev Firuz Qədimalı oğlu) 18 fеvrаl......

Ailə yükü (yaşadıqlarım) 1-ci hissə

Ceyhun Fikrət

Bu gün hava çox sərin idi. Amma havanın sərin olmasına baxmayaraq, küçələrdə adamlar gözə dəymirdi. Adətən belə günlərdə məhəllədə yaşayan uşaqların səsindən evdə oturmaq olmurdu.......

Nağıl № 33

Cəmilə Allahverdiyeva

Mən bu gün Sabahı sevəcəyəm... Və sevgi istəyəcəyəm! O məni sevməzsə, Sevgimi verməzsə, O gün, O gün, - sabahı sevəcəyəm! Və gözləyəcəyəm!.. Mən bir sevgi......

.Bioqrafiyası və əsərləri

Firuz Mustafa

Qısa bioqrafiyası, habelə nəşr edilmiş və tamaşaya qoyulmuş əsərlərinin natamam siyahıs (Firuz Qədimаlı оğlu Mustаfаyеv) nasir, dramaturq, filosof Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi......

Yeddisi ayın yeddisi-

Habil Yaşar

Annotasiya Oxuduqca intizarda qalacağınız bu kitabda gerçək sevgini də yaşayacaq, mübarizliyə də şahid olacaq, eyni zamanda müxtəlif mövzularda dəyərli düşüncələrlə də tanış olacaqsınız. Əsərdə Aytəkin......

Cəvahir Tanrıverdi - Sən Bu Xalqın Dayağı

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Sən Bu Xalqın Dayağı (Ulu Öndər Heydər Əliyevə) Sən bu xalqın dayağı, Sən tarix yazan insan. Qəmi taleyimizdən Əbədi pozan insan.......

Tamella Pərvin. Allah, bu zəngulə Xanın səsidir,

زائـــور اوستاج

Yaz YazI YazAR YazARLAR Müstəqilliyimizə Salam, xoş gəlmisən, müstəqilliyim. Səni elə-belə gətirmədik biz... Aldıq yağılardan, bu şanlı Yurdu, Səni yaşadacaq, bizim sevgimiz. Amalın günəşdi, od......