Esse


2017-11-02 20:10:48

Bəxiyar Vahabzadənin yaradıcılığında ana dilimizin mövqeyi (bəzi nəzəri məsələlər)

Vüsal Şabizadə

Dil həmişə milli özünü dərk etmə baxımından xalqın tarixində aparıcı mövqe tutmuşdur. Azərbaycan ədəbi dil tarixinə qiyabi səyahət etsək,o dövrün Azərbaycan dili ilə, müasir Azərbaycan dili arasında əsaslı fərqləri müşahidə edə bilərik. Hələ uzaq keçmişdən bu günə dil mücahidlərinin məqsədyönlü əməyi sayəsində müasir Azərbaycan dili mükəmməl səviyyəyə çatmışdır. Dil həm də məxsus olduğu xalqın i...

Davamı

2017-11-02 03:52:28

Özü - özü ilə döyüşən millət...

Nurəddin ƏDİLOĞLU

AzərNUR Özü - özü ilə döyüşən millət, aqibətin xeyir olsun! “...Milləti gördükcə belə hərcü mərc, Könlüm olur dopdolu qan qatbaqat”. (M.Ə.S...

Davamı

2017-10-30 07:55:23

GÖZƏLLİK NƏDİR?!

Sultan Mərzİli

GÖZƏLLİK NƏDİR?! (Fəlsəfəni və estetikanı sevənlər üçün) birinci məqalə İstər filosof, istər sıradan insan olsun, bizim milli eyiblərmizin başlıcasından biri (yaxşı cəhətlərimiz də çoxdur, bu başqa söhbət) bir növ başlanğıcı olmayan kordinat sistemləri qurmaq, postulatı qəbul edilməmiş, yaxud da yanlış seçilmiş nəzəriyyələr yaratmaqdan irəli gəlir. Sevgi nədi? Bu Suala uzun-uzadı cavablar...

Davamı

2017-10-28 17:14:11

Firuz Mustafanın əsərləri

Firuz Mustafa

Firuz Mustafanın əsərləri Еlmi əsərləri • "Mənəvi tələbаtın inкişаf diаlеktiкаsı" (“Elm” nəşrиyyatı, 1985) • "Yеnidənqurmа və demоkrаtiyа şərаitində tələbə və şаgirdlərin hüquqi və mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsı" (“APİ-nin nəşriyyatı”, 1987) • "Sərhədsiz dünyа" (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999) • "Мədəniyyəт və fəlsəfə"(“Araz” nəşriyyatı, 2005) • “Orta təhsil islahatları proqramlarının məzmun baxı...

Davamı

2017-10-28 07:21:22

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus)

Firuz Mustafa

SƏRHƏDSİZ DÜNYA (tractatus) Hər şey gözəl təfsir olunub. Bu, utopiyadırmı? Qətiyyən! İnandırıcı və məqbul məsələlərdən biridir. Amma məsələnin vahid-məqsədyönlü həlli üçün insanlığa nə qədər vaxt müddəti gərəkdir? İnkişafın bir fazasindan digərinə keçiddə bir neçə pilləni eyni vaxtda qalxmaq, tarixdə qara çuxur fenomen...

Davamı

2017-10-28 06:44:06

МИР БЕЗ ГРАHИЦ

Firuz Mustafa

Фиpуз МУСТАФА МИР БЕЗ ГРАHИЦ tractatus Пpедисловие "Миp без гpаниц" - в некотоpом pоде пpедваpительный набpосок, эскиз будущего миpа, пpичем эскиз неполный, незавеpшенный. Автоp вовсе не ставит целью посpедством пpекpаснодушных pассуждений о некоем утопическом обществе завести читателя в цаpство иллюзий и гpез. В пpедлагаемой pаботе дается научно-философский анализ основных тенденций pазвития...

Davamı

2017-10-26 19:41:08

Lodz gettosu

Babək Abbaszadə

1987-ci ildə Vyanada, ikinci əl kitab dükanında II Dünya Müharibəsi zamanı Lodz Gettosunda çəkilmiş bir neçə yüz rəngli foto tapılır. Fotoamator adlı sənədli filmi həmin fotoların əsasında, Polyak rejissor D.Jablonski 1998-ci ildə ekranlaşdırıb. Fotoları gettonun baş mühasibi öz “uğurlarını” Berlinə sübut eləmək üçün çəkmişdir. 204 min insanın həyatı bahasına başa gəlmiş bu “uğurlarına” görə get...

Davamı

2017-10-25 07:20:25

Biz utanmalıyıq

Esmiralda

Ailəmlə dənizdən qayıdırdıq. Nəhayət zaman ayırıb uşaqların sevincini gözlərindəki parıltıda, səslərin cingiltisində duydum. Təsuratları o qədər böyük idi ki, bir-birini eşitmədən danışmaqdan doymurdular. Birdən: -Ata, bax,o xala nədən ağlayır? -sual məni yoldan ayırdı. Dönüb səkidə əyləşən qadını gördüm. Ayağımı pedala basıb maşını yolun kənarında saxladım. Maşındakı səs-küy də dayanmışdı. Sa...

Davamı

2017-10-21 04:48:22

SƏNƏT və ƏDAVƏT

Nurəddin ƏDİLOĞLU

Nurədddin ƏDİLOĞLU. SƏNƏT və ƏDAVƏT 1982-ci ildə İrəvanda ixtisasartırma kursunda olarkən bizi Matenadaran muzeyinə və “soyqırım” abidəsinə ekskursiyaya apardılar. Məhz elə SSRİ-nin çiçəkləndiyi, necə deyərlər büro-büro dövründə - ötən əsrin 60-cı illərinin ortalarından “soyqıqırm” iddasıyla dünyaya haray-həşir salan ermənilər Azərbay...

Davamı

2017-10-19 18:07:34

Əzizə Cəfərzadənin "Aləmdə səsim var mənim" romanında etnoqrafik mərasimlər

Vüsal Şabizadə

Tarixi mənbə və materiallar olmadan hər hansı xalqın etnoqrafiyasından söhbət gedə bilməz. Bu materiallar müxtəlifdir. Bunlardan biri də bədii əsərlərdir. Bədii əsərlər yarandığı dövrün etnoqrafiyasını müəyyən dərəcə özündə əks etdirdiyi üçün elm üçün gərəkli mənbə ola bilər. Müşahidələrə əsaslansaq deyə bilərik ki, yazıçılar yazdığı əsərlərdə xalqın arzu-istəklərini, qayğılarını, adət-ənənələri...

Davamı