Proza


2017-10-30 05:26:38

The Bitter Fate

Rəşid Bərgüşadlı

The dark basement was full of hard sultriness – besides the pitch darkness, breathing was hard. Each inhalation from humid and mellow ground had stench of urine – apparently, many captives were imprisoned here before them. «This smell of blood, urine and excrements are eternally absorbed into the walls of this basement and will never disappear...» - he thought. His daughter nestled up to his sho...

Davamı

2017-10-30 05:24:56

Meşədə itən cığırlar

Rəşid Bərgüşadlı

Baş redaktor məni kabinetinə çağırıb deyəndə ki, “Qızıl dəfnə” mükafatının qalibi barədə yazı hazırlamaq lazımdır, yazıçısı da ucqar əyalətdə yaşayan Piri Məmmədovdur, dilimin altında mənə yad olan bu ismi bir neçə dəfə təkrarladım. İmza tanış gəlmədi. Qısa təlimatdan sonra qalibin ünvanını və ezamiyyə vərəqəmi alıb ofisdən çıxdım. Müsabiqənin ilk onluğuna düşmüş yazıçıların əsərlərindən ibarət...

Davamı

2017-10-30 05:24:03

Тропы, исчезающие в лесу

Rəşid Bərgüşadlı

Главный редактор вызвал меня в кабинет, и сообщил, что нужно подготовить статью, посвящённую лауреату премии «Золотой лавр», коим является писатель Пири Мамедов, проживающий в окраинной области. Я повторил про себя несколько раз это незнакомое имя, но вспомнить такого писателя не смог. После краткой инструкции я взял адрес писателя, забрал командировочный лист и вышел из офиса. Положил в чемодан...

Davamı

2017-10-30 05:23:16

The paths losing in forest

Rəşid Bərgüşadlı

The chief editor called me to his room and ordered to prepare an article devoted to to the winner of the “Golden Laurel” award. That was a writer Piri Mammadov living in far suburbs. I repeated this unfamiliar name but could not remember such a writer. After brief instruction I took the writer’s address and the business-trip certificate and left the office. I put the book of the selected works b...

Davamı

2017-10-30 05:21:03

Qara buludlar

Rəşid Bərgüşadlı

İki gündü cəngəlliklərdə sürünməkdən, yarğanlarda iməkləməkdən üz-gözü, dizi-dirsəyi cızıq-sıyrıq olmuşdu. Gün əyilmişdi, bu halətdə qarşıdakı sıldırım yarğanları keçə bilməyəcəkdi. Acından bağırsaqları quruldayırdı. “Sabah rahatca qoşunu qabaqlayaram” – tanıdığı kahaya girdi, yol boyu topladığı şampinyon göbələklərini çuxasının cibindən boşaldıb ocaq qaladı. Qoltuq cibindən yastı şüşəni çıxardı...

Davamı

2017-10-30 05:20:15

Чёрные тучи

Rəşid Bərgüşadlı

Он плёлся по зарослям и волочился по обрывам на протяжении двух дней, обдирая в кровь лицо и конечности. Солнце близилось к закату, и в этом состоянии он не смог бы преодолеть отвесные скалы. От голода у него бурчало в животе. “Завтра я спокойно догоню войско…” – с этими мыслями он вошёл в знакомую пещеру, и опустошив карманы, набитые собранными по дороге шампиньонами, развёл костёр. Вытащил из...

Davamı

2017-10-30 05:19:12

The Black Clouds

Rəşid Bərgüşadlı

He had trudged through tangles and trailed in steeps for two days scratching his face and extremities into blood. The sun was near to setting and he was not able to overcome the plumb rocks. He had hunger collywobles in his stomach. “Tomorrow I will easily reach the troops…” – he entered a familiar cave with these thoughts and emptying the pockets full of mushrooms picked on the road burnt a fla...

Davamı

2017-10-30 05:16:35

Tanrının gözü

Rəşid Bərgüşadlı

Ağlı kəsənəcən elə bilirdi ki, Səlimə onun doğmaca anasıdır. Amma qulağı çalanda ki, ata-anası avtomobil qəzasında həlak olublar, onunla arasında sirli pərdə asıldı, ildırım sürətilə “analığı”ndan soyudu – elə bil, onun yetim qalmağında qız günahkar idi. “Ömrü boyu ərə getməmiş, bakirə və yaşlanmış qızı indiyədək necə doğma anam kimi bilmişəm...” – içində qövr edən suallara cavab almaq üçün Səli...

Davamı

2017-10-30 05:15:41

Глаз Всевышнего

Rəşid Bərgüşadlı

Ещё в детстве, когда Тургай пока ещё толком не осознавал жизнь, он думал, что Салима – его родная мать. Но после того, как он узнал о гибели своих родителей в автокатастрофе, между ним и Салимой образовался тайный занавес, и он стремительно быстро остыл к «мачехе» – словно в его сиротстве была виновата именно она. “Надо же… Я всю жизнь считал эту старую деву своей родной матерью…” – ему даже был...

Davamı

2017-10-30 05:11:22

The Gods eye

Rəşid Bərgüşadlı

Before starting to understand the world he considered Salima as own native mother. But hearing that his parents have died in traffic accident, a mysterious curtain appeared between them, and he immediately grew cold towards his stepmother – as if, this woman was guilty in his orphanage. “How could I consider as mother a virgin spinster for so long time?” He couldn’t even sit opposite to Salima a...

Davamı