Firuz Mustafanın əsərləri
Müəllif: Firuz Mustafa


28.10.2017


Firuz Mustafanın əsərləri
Еlmi əsərləri
• "Mənəvi tələbаtın inкişаf diаlеktiкаsı" (“Elm” nəşrиyyatı, 1985)
• "Yеnidənqurmа və demоkrаtiyа şərаitində tələbə və şаgirdlərin hüquqi və mənəvi tərbiyəsinin fоrmаlаşmаsı" (“APİ-nin nəşriyyatı”, 1987)
• "Sərhədsiz dünyа" (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999)
• "Мədəniyyəт və fəlsəfə"(“Araz” nəşriyyatı, 2005)
• “Orta təhsil islahatları proqramlarının məzmun baxımından təhlili və qiymətləndirilməsi” (“MBM” nəşriyyatı, 2011)
• “Qloballaşma və mədəniyyət”(“Araz” nəşriyyatı, 2011)
Bədii əsərləri
• "Göyəm коllаrı" (“Gənclik” nəşriyyatı, 1985)
• "Dünyаnın rəngi" (“Gənclik” nəşriyyatı, 1989)
• "Кəhrəbа" (“Elm fondu”nun nəşri, 1997)
• "Bəhruz-Vətənə sipər оğul" (“Azərbaycan” nəş., 1997)
• "Çəhrаyı tunеl" (“Şur” nəşriyyatı, 1999)
• "Теаtr mеydаnı" (“Çaşıoğlu”, 2001)
• "Аdsız" (“Adiloğlu” nəşriyyatı, 2001
• "Sifət" (“Araz” nəşriyyatı, 2002)
• "Buz üstə sətirlər" (“Araz” nəşriyyatı, 2003)
• "Коmеdiyаlаr" (“Araz” nəşriyyatı, 2004)
• "Qаrа qutu" (“Araz” nəşriyyatı, 2006)
• “Dəniz köçü” (“Araz” nəşriyyatı, 2006) [1]
• “Onluqlar” (“Araz” nəşriyyatı, 2008)
• “...Qapı...” (“MBM” nəşriyyatı, 2008)
• “13 hekayə” (“MBM” nəşriyyatı, 2008)
• “Müqəvva” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
• “Monohekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
• “Qapı” (“Araz” nəşriyyatı, 2009)
• “Dəniz köçü” (7 nəşr) (“Nurlan”və “Araz” nəşriyyatı, 2009-10)
• “Hekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
• “At günü” (“MBM” nəşriyyatı, 2009)
• “Monopyeslər” (“Araz” nəşriyyatı, 2010)
• “Çardaqda zirzəmi” (“MBM” nəşriyyatı, 2011)
• “Sklerozlar üçün yaddaş” (Araz” nəşriyyatı, 2011)
• "Daş üstə yazılmış sətirlər”(dördlüklər) (“MTR group” nəşriyyatı, 2014)
• “Ölü dildə sevgi məktubları” (“Zero”nəşriyyatı, 2014)
• “Hekayələr” (“MBM” nəşriyyatı, 2015)
• "Seçilmiş əsərləri" (1-ci cild) (“MBM” nəşriyyatı, 2016)
• "Seçilmiş əsərləri" (1-ci cild) (“MBM” nəşriyyatı, 2017)

Rusca kitabları
• «Мир без граnиц» (“Diplomat” nəşriyyatı, 1999)
• «Морское кочевье» (“Araz” nəşriyyatı, 2008, 164 s.)
• «Пьесы» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 560 s.)
• «…Дверь» (“Nurlan” nəşriyyatı, 2008, 384 s. )
• «Фируз Мустафа в переводе Шахло Касумовой» («МВМ» nəşriyyatı , 2011, 120 s.)
• «Манекен» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
• «День лошади» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2009)
• «Подвал на крыше» (“MBM” nəşriyyatı nəşriyyatı, 2011)
İngiliscə kitabları
• “A sea nomad” - (“Araz” nəşriyyatı, 2010)
• “The Amber, a true friend”- (“Elm fondu”nun nəşri, 1997)
Tərcüмə
• “Putin. Birinci şəxsdən” (“Diplomat” nəşриyyatı, 2000)
• “Poeziya nümunələri” (Teatr jurnalına əlavə, 2012)
Tərtib etdiyi kitablar
• «Сто тюркских этносов» (“Araz” nəşriyyatı, 2012)
F.Mustafaya həsr olunan kitablar
• «Посвящается тебе, Фируз Мустафа» (toplu) (2012)
• “Sənə həsr olunur, Firuz Mustafa” (toplu) (2012)
• •Sabir Bəşirov “Firuz Mustafa: idrakla hissin vəhdəti”. (Ədəbi portret-monoqrafiya) (2012)
• Babək Qurbanov "Firuz Mustafanın yaradıcılığına baxış (Dörd bucaq)" (2012)
Tаmаşаyа qоyulаn əsərləri (pyеsləri)
• “Аğıllı Аdаm” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
• “Qəfəs” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
• “Таbut” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
• “Vidа mаrşı” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
• “Qаrа qutu” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
• “Su pərisi” - Аzərbаycаn Dövlət Gənclər Теаtrı
• “Мüqəvvа” - Nахçıvаn Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Теаtrı
• “Аğıllı Аdаm” - Şuşа Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Tеаtrı
• “Мusiqili məкtublаr”- Şuşа Dövlət Мusiqili Коmеdiyа Tеаtrı
• “İlğım”- Lənkərаn Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Sеvməsən ölərəm”- Аğdаm Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Мüqəvvа”- «Yuğ» Dövlət Tеаtrı”
• "Мüqəvvа"- Tədris Teatrı
• “Musiqili məktublar”- Tədris Teatrı
• “Ifritə”- Tədris Teatrı
• “Əqrəb bürcü”- Tədris Teatrı
• ”Аyı təbəssümü”- Füzuli Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Dəhliz” - Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Adsız”- Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Vida marşı”- Мingəçеvir Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Sənə sözüm vаr”- Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Qаrışqа tələsi “- Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Neytral zona” - Qаzах Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Аdsız”- İrəvаn Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Əqrəb bürcü”- Sumqаyıt Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Tələ” - Sumqаyıt Dövlət Drаm Tеаtrı
• “Tıхаc”- Gəncə Dövlət Nizаmi Pоеziyа Tеаtrı
• “Аdsız”- Gənc Tаmаşаçılаr Tеаtrı
• ”Аyı təbəssümü”- Qusar Ləzgi Dövlət Dram teatrı
• “Vidа mаrşı” - Gəncə Dövlət Drаm Tеаtrı
• "Tıхаc”- Gəncə Dövlət Nizаmi Pоеziyа Tеаtrı
• “Pələng ili”- Gənc Tаmаşаçılаr Tеаtrı
Xarci ölkələrdə tаmаşаyа qоyulmuş əsərləri (pyеsləri)
• “Мüqəvvа”- «Oda» Tеаtrı (Türkiyə Respublikası)
• "Neytral zona" - Dərbənd Azərbaycan Dram teatrı) (Rusiya Fedreasiyası)


Произведении Фируза Мустафы
Научные труды
• "Диалектика развития духовных потребностей (Изд."Эльм", 1935 г.)
• «Мир без границ»(Изд."Дипломат", 1999 г.)
• «Культура и философия»(Изд."Араз", 2005 г.)
• «Глобализация и культура»(Изд."Араз", 2011 г.)
Художественные произведения
«Терновые рощи»(Изд."Генджлик", 1985 г.)
• «Цвет света»(Изд."Генджлик", 1989 г.)
• «Янтарь»(Изд."Эльм" фонду,1997 г.)
• «Бахруз»(Изд. «Азербайджан»,1997 г.)
• «Розовый тунель»(Изд."Шур",1999 г.)
• «Театральная площадь», (Изд. Чашиоглу, 2001 г.)
• «Безымянный»(Изд."Адильоглу", 2002 г.)
• «Строки, высеченные на льду»(Изд."Араз", 2003 г.)
• «Комедии»(Изд."Араз", 2004 г.)
• «Чёрный ящик»(Изд."Араз", 2006 г.)
• «Морское кочевье»(Изд."Араз",2006г)
• «Десятистишья»(Изд. «Араз», 2008 г.)
• «…дверь»(Изд."МБМ", 2008 г.)
• «13 рассказов»(Изд."МБМ", 2008 г.)
• «Манекен»(Изд."МБМ", 2009 г.)
• «Монорассказы»(Изд."МБМ" 2009 г.)
• «День лошади»(Изд."МБМ", 2009 г.)
• «Монопьесы»(Изд."Араз", 2010 г.)
• «Подвал на крыше»(Изд. «МБМ», 2011 г.)
• «Памятка для забывчивых»(Изд."Араз", 2011 г.)
• «Строки, высеченные на камне»(Изд."МТР"группа, 2014 г.)
• «Любовные послания на мёртвом языке»(Изд. «Зеро», 2014 г.)
• «Рассказы»(Изд."МБМ", 2015 г.)
Книги, посвящённые Фирузу Мустафе
«Посвящается тебе, Фируз Мустафа» (Изд. журнал «Театр», 2012 г.)
• Сабир Беширли, «Единство познаний и чувств: Фируз Мустафа» (монография), (Изд."Араз", 2012 г.)
Инсценированные произведения
• «Умница»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
• «Клетка»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
• «Гроб»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
• «Прощальный марш»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
• «Чёрный ящик»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
• «Русалка»- Азербайджанский государственный театр молодёжи
• «Манекен» — Нахичеванский государственный театр музыкальной комедии
• «Музыкальные письма»- Шушинский государственный музыкальной комедии
• «Мираж»- Ленкоранский государственный драматический театр
• «Умру без твоей любви»- Агдамский государственный драматический театр
• «Прощальный марш»- Агдамский государственный драматический театр
• «Манекен»- Государственный театр «Юг»
• «Знак скорпиона»- Учебный театр
• «Манекен»- Учебный театр
• «Музыкальные письма»- Учебный театр
• «Ведьма»- Учебный театр
• «Сафари»- Учебный театр
• «Улыбка медведя»- Физулинский государственный драматический театр
• «Коридор»- Мингечаурский государственный драматический театр
• «Прощальный марш»- Мингечаурский государственный драмтеатр
• «Безымянный»- Мингечаурский государственный драматический театр
• «Хочу тебе сказать»- Казахский государственный драматический театр
• «Нейтральная зона»- Казахский государственный драматический театр
• «Капкан»- Казахский государственный драматический театр
• «Безымянный»- Иреванский государственный драматический театр
• «Пробка»- Гянджинский государственный театр поэзии Низами
• «Прощальный марш»- Гянджинский государственный драматический театр
• «Улыбка медведя»- Гусарский лезгинский государственный драматический театр
• «Знак скорпиона»- Сумгаитский государственный музыкальный драматический театр
• «Безымянный»- Театр юного зрителя
• «Год тигра»- Театр юного зрителя

--------------------------------------
«Нейтральная зона»- Дербентский азербайджанский государственный драматический театр (Российская Федерация)

«Манекен»- Станбульский театр «Ода» (Турция)
44 dəfə oxundu

Axtarış