سئو
Müəllif: زائـــور اوستاج


24.06.2018
سه ن سئو؛سه نی سئوه نی؛سئچیبدی سئوگی سه نی
سئومه یه نی سئوه ن له ر؛سئوگی سینده سوچلودور...
سئودی یینی سؤیله یه ن؛سئچیبدیسئوگیسینی
سئوگیسین سئزدیرمه یه ن؛سئوگیسینده سوچلودور...
***
سئوگی ؛سئویب...سئویلمه ک؛سئوه نین سئوینجیدیر؛
سئوگی ؛سونسوز سه خاوه ت؛سئودانین سونوجودور؛
سئوگی ؛سونا سه رمایه؛صاباحین سولقوجودور؛
سئوگیسین سئزدیرمه یه ن؛سئوگیسینده سوچلودور...
***
سئودالینین سئوگیسی؛سیرلی؛سونسوز؛سینیرسیز؛
سئویب؛ سئزدیرمه مه ییسولطانلیق می سانیرسیز؟؟؟؟
سئومه یه نی سئومه ییصئداقه ت می ساییرسیز؟؟؟؟
سئودی یینی سئودیره ن سئوگیسینده سوچلودور....

باکی -2016


زائـــور اوستاج


8 dəfə oxundu

Axtarış